Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 W
watt
 W&Z
Waterwegen en Zeekanaal NV
 Wachtbekken
kunstmatig aangelegd bekken, gedeeltelijk of geheel bedijkt, dat dient voor de tijdelijke opvang van overtollig afstromend water om zodoende overstromingen te vermijden of hun gevolgen te reduceren.
 Warm tapwater
sanitair warm water/warm leidingwater.
 Warmtebalans
warmtebalans van een woning bestaat uit twee verliesposten (geleidingsverliezen en ventilatieverliezen) en twee winstposten (zonnewinsten en vrije winsten). Het verschil tussen beide posten, de sluitpost, gedeeld door het rendement van de verwarmingsinstallatie, is het energiegebruik.
 Warmtekrachtcertificaat (WKC)
een certificaat dat aantoont dat een product in een daarin aangegeven jaar 1 000 kWh primaire energie heeft bespaard door een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en warmte te produceren in een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie ten opzichte van de gescheiden opwekking van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte in een referentiecentrale en een referentieketel; en dat kan worden ingeleverd door een certificatenplichtige (netbeheerder of elektriciteitsleverancier) om te bewijzen dat hij voldoet aan de warmtekrachtcertificatenverplichting. Per ontbrekend certificaat betalen de certificaatplichtigen een boete van 45 euro.
 Warmtekrachtkoppeling (WKK)
gelijktijdige omzetting van een energiestroom in kracht (mechanische energie) en warmte (thermische energie) met nuttige bestemming. Afhankelijk van het proces en de bestemming wordt de warmte op verschillende temperatuurniveaus geleverd. De kracht drijft doorgaans een generator voor elektriciteit aan of soms rechtstreeks een machine (pomp, compressor …).
 Waterbalans
nettoresultaat van aan- en afvoer van water (bv. in stroomgebied) waarbij alle waterbronnen en -verliezen beschouwd worden.
 Waterbodem
bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot deel van het jaar onder water staat.
 Waterhoogte
hoogte van het water boven het maaiveld op een bepaalde plaats.
 Waterlichaam
onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater (kan ook voor grondwater gebruikt worden).
 Watersysteem
geografisch afgebakend, samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, waterbodems, grondwater, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische kenmerken en processen.
 We
Watt-elektrisch
 Weekdieren
hiertoe behoren onder meer: st.-jacobsschelpen, inktvissen en wulk.
 Well-to-Wheelbenadering (WTW)
Hierbij houdt men rekening met het totale energiegebruik van een transportsysteem, dus met de som van het directe en indirecte energiegebruik. Het directe energiegebruik (‘Tank-to-Wheel’, TTW) stemt overeen met het energiegebruik in het voertuig zelf en het indirecte energiegebruik (‘Well-to-Tank’, WTT) stemt overeen met het energiegebruik voor de productie van de brandstof.
 Werkgelegenheid
aantal werkzame personen (loontrekkenden en zelfstandigen). In de context van de Nationale rekeningen (IAB-definitie) worden tot de werkgelegenheid gerekend: alle personen die gedurende de referentieperiode minstens één uur effectief gewerkt hebben of gedurende de referentieperiode tijdelijk niet op het werk aanwezig waren (bijvoorbeeld omwille van ziekte) maar wel een formele band met hun baan behouden.
 Werkgelegenheid (binnenlandse)
werkgelegenheid op het grondgebied (in tegenstelling tot nationale werkgelegenheid, dat de tewerkstelling van de ingezetenen van een land meet).
 Werkgelegenheid (naar werkplaats)
in de statistieken met betrekking tot de werkgelegenheid naar werkplaats wordt de betrokken persoon toegewezen aan de locatie van zijn hoofdactiviteit.
 Werkgelegenheidsgraad
verhouding tussen de (nationale) werkgelegenheid en de bevolking op arbeidsleeftijd.
 Werkingscapaciteit
verhouding tussen de gemiddelde stroom in een hoogspanningslijn en de maximale stroom die gedurende een periode (bv. een jaar) geregistreerd werd.
 WES
West-Vlaams Economisch Studiebureau
 WGO
Wereldgezondheidsorganisatie
 WGO-Euregio
Wereldgezondheidsorganisatie regionaal bureau Europa
 Wh
Watt-uur (1 Wh = 3 600 J)
 WIM
Departement Wetenschap, Innovatie en Media
 Winterjaar
jaarperiode van 1 juli tot 30 juni.
 WIV
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
 WKC
warmtekrachtcertificaat
 wkc
werkingscapaciteit
 WKK
warmtekrachtkoppeling

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door