Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 V
volt
 Vakantie
verblijf buiten de woning van minstens 4 opeenvolgende nachten om andere redenen dan beroepsdoeleinden, ziekte of overlijden van een familielid, verblijf in een hospitaal of kostschool.
 Vakantiecentrum
groepering van vaste verblijven onder de vorm van kamers, studio’s, appartementen en/of bungalows, welke als een integraal geheel beheerd wordt. De verblijven zijn ofwel kwalitatief minder hoogwaardig ofwel kwalitatief hoogwaardig zonder architecturaal geheel. Stacaravans en chalets kunnen van het vakantiecentrum deel uitmaken voor zover ze minder dan de helft van het totale aantal vaste verblijven innemen. De verblijven worden tijdens het jaar voor korte periodes verhuurd aan toeristen en er wordt hierbij geen hotelservice verleend.
 Vakantiedorp
architecturaal geheel van kwalitatief hoogstaande vaste verblijven onder de vorm van studio’s, appartementen en/of bungalows. Het wordt beheerd als een integraal geheel met de bedoeling deze verblijven tijdens het jaar voor korte periodes te verhuren aan toeristen.
 Valleigebied
recent overstroomde gebieden (ROG) en van nature overstroombare gebieden (NOG) zonder polders.
 Van nature overstroombare gebied (NOG)
gebied afgebakend op basis van de bestaande digitale bodemkaart waaruit kan worden afgeleid op welke gronden er zich in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen.
 Vangstbeperking
kwantitatieve beperking van de hoeveelheden van een visbestand of groep visbestanden die in een bepaalde periode wordt aangeland, tenzij in het Gemeenschapsrecht anders is bepaald.
 Variatiecoëfficiënt
maat voor variabiliteit binnen de data. Het is de verhouding van de standaardafwijking tot het gemiddelde.
 Vaste brandstof (energiegebruik)
kolen, cokes en koolteer.
 Vasthouden van water
proces waarbij water in de bodem en het lokale open watersysteem verblijft.
 Vasthoudend vermogen
hoeveelheid water, uitgedrukt in millimeters of kubieke meters per hectare, die door de bodem kan worden vastgehouden.
 VDA
Vertretern der Automobielhersteller
 VEA
Vlaams Energieagentschap
 Vegetatieve bedekking
bedekking van het bodemoppervlak door middel van stengels en bladeren waardoor de bodem beschermd wordt tegen regenval.
 Veldbelasting
hoeveelheid elektrisch en/of magnetisch veld die in de omgevingslucht terechtkomt.
 Velt
Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren
 VEN
Vlaams Ecologisch Netwerk
 VER
verhandelbare emissierechten
 Verdieselijking
toename van het aandeel dieselwagens in de vloot van personenwagens.
 Verdroging
vermindering van de specifieke waterinhoud van een watervoerende laag en van de bodem door antropogene beïnvloeding.
 Vergisting
afbraak van organische stof in een zuurstofarm milieu waardoor biogas wordt gevormd door toedoen van micro-organismen.
 Vergrijzing
stijgend aandeel van ouderen in de bevolking, waarbij onder 'ouderen' meestal de leeftijdsgroep van 65-plussers begrepen wordt.
 Vergroening van het belastingstelsel
wordt getypeerd door een belastingstelsel dat steeds meer rekening houdt met milieuaspecten, m.a.w. het belasten van milieuschadelijke activiteiten - overeenkomstig het principe 'de vervuiler betaalt' - met het oog op de realisatie van milieudoelen en de vermindering van de milieudruk.
 Verhuursector
omvat individuele huurvakantiewoningen en kamers bij particulieren. Een individuele huurvakantiewoning is een vaste constructie zoals een chalet, villa, bungalow, huis, appartement, studio waar gelogeerd kan worden en die niet is opgericht op een terrein dat als een integraal geheel beheerd wordt. De constucties worden gedurende het jaar voor 2 maanden of meer te huur gesteld met toeristisch oogmerk. De huurders zijn niet gedomicilieerd op het adres van de huurwoning. Particulieren kunnen in hun eigen woning kamers met toeristisch oogmerk en gedurende korte periodes verhuren. Per woning mogen maximaal 3 kamers aangeboden worden en 9 personen gelogeerd.
 Verkeer
beweging van personen en voertuigen langs de wegen.
 Verkeersintensiteit
gemiddeld aantal voertuigen dat zich per dag beweegt op de verkeersinfrastructuren. Wanneer uitgedrukt in dB, gaat het over tienmaal de logaritme van de verhouding van een verkeersintensiteit tot een referentiewaarde.
 Verloren gezonde levensjaren (DALY's)
aantal gezonde levensjaren die een populatie verliest door ziekte. Het is de optelsom van de jaren verloren door sterfte aan de betreffende ziekte (verloren levensjaar) en de jaren geleefd met de ziekte, rekening houdend met de ernst ervan (ziektejaarequivalenten).
 Vermestende emissie
emissie naar lucht, water en bodem van vermestend stikstof en fosfor berekend als de som van de stikstofemissie in 10 000 kg en de fosforemissie in 1 000 kg.
 Vermesting
aanrijking van bodem, water (oppervlakte- en grondwater) met nutriënten (stikstof, fosfor en kalium) waardoor de ecologische processen en de natuurlijke kringlopen verstoord kunnen worden. Deze verstoringen kunnen aanleiding geven tot eutrofiëring van zoet en zout oppervlaktewater, verhoogde nitraatconcentraties in oppervlakte- en grondwater, achteruitgang van de biodiversiteit en kwalitatieve achteruitgang van voedingsgewassen, vervuiling drinkwatervoorraden.
 Vermestingsequivalent (Meq)
eenheid voor vermestende emissie, berekend als de som van de stikstofemissie in 10 000 kg en de fosforemissie in 1 000 kg.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door