Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 T
tesla
 T-lymfocyt
cel van het immuunsysteem die vreemde stoffen die het lichaam binnendringen, kan herkennen en andere cellen van het immuunsysteem aantrekt. Afhankelijk van het soort cellen die de T-lymfocyt aantrekt spreekt men van Th1- of Th2-lymfocyten.
 TAW
Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor hoogteaanduidingen)
 Taxonomic Information system for Belgian coastal area (TISBE)
databank van dieren en planten in het Belgische kustgebied.
 TBBP-A
tetrabromobisphenol-A
 TCDD
tetrachloordibenzo-p-dioxine
 TEF
toxicologische equivalentiefactor
 Telemetrisch meetnet luchtkwaliteit
35 meetstations van VMM in Vlaanderen die de algemene luchtkwaliteit opvolgen van de voornaamste luchtgassen (SO2, NO2, O3, CO, totaal koolwaterstoffen en methaan), PM10 en ook de belangrijkste meteoparameters.
 Temperatuursinversie
situatie waarbij de temperatuur niet afneemt met de hoogte, maar in de bovenste luchtlagen hoger is dan deze in de onderste luchtlagen. Hierdoor kunnen de verontreinigende stoffen zich niet in de hogere luchtlagen verspreiden, maar stapelen ze zich op in de lagere luchtlagen.
 TEQ
toxicologisch equivalent
 Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval
fractie niet-selectief opgehaald huishoudelijk afval, die wordt gestort of verbrand.
 Terrestrisch
horend bij of aangepast aan het leven op het land.
 Territoriale zee
strekt zich uit tot 12 zeemijl en is zijdelings afgebakend op basis van een verdrag met Frankrijk en een verdrag met Nederland. In de territoriale zee heeft België het soevereiniteitsrecht te vergelijken met de rechtsmacht op het vasteland.
 Tertiarisering
toename van het belang van diensten in de economie ten opzichte van agrarische en industriële activiteiten.
 Terugleververgoeding
vergoeding die een instelling krijgt indien deze zelf elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en waterkracht, biogas en zonne-energie.
 Terugnameplicht
verplichting opgelegd aan de verpakkingsverantwoordelijke om de quota’s voor nuttige toepassing en recyclage te bereiken zoals opgelegd in het interregionaal samenwerkingsakkoord betreffende het beheer en de voorkoming van verpakkingsafval.
 TEU
twenty foot equivalent unit
 TEW
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
 Textuur
verschijningsvorm van bodem, bepaald door de korrelgroottesamenstelling.
 TGB
totale grondstoffenbehoefte
 Tl
thallium
 TMB
totale materialenbehoefte
 TML
Transport & Mobility Leuven
 TMVW
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 toe
ton olie-equivalent
 Toename van verkeersintensiteit in dB
relatieve toename van verkeersintensiteit, Q, tussen jaar x en jaar y uitgedrukt in dB = 10log (Qy/Qx).
 Toerisme
verplaatsing naar en het tijdelijk verblijf van mensen in een andere dan de alledaagse leefomgeving bij wijze van vrijetijdsbesteding, voor persoonlijke ontwikkeling (bv. gezondheid) of bij de beroepsuitoefening.
 Toewijzingsplan
plan dat elke EU-lidstaat opstelt ter uitvoering van de Europese Richtlijn voor Emissierechtenhandel. In dat plan wordt bepaald hoeveel emissierechten aan individuele bedrijven toegekend worden. Zo'n plan wordt soms ook 'allocatieplan' genoemd.
 TOFP
troposferic ozone forming potential
 ton
1 000 kg

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door