Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 S
zwavel
 s
seconde
 SAFIR
Safety Assessment and Feasibility Interim Report
 SAT
specifiek absorptie tempo
 Sb
antimoon
 Schaaldieren
hiertoe behoren onder meer: garnaal, langoustine, noordzeekrab.
 Schadefunctie
geeft het verband weer tussen de waterhoogte op een bepaalde plaats en de daarme gepaard gaande schade voor verschillende bodemgebruiken. De y-waarde van de grafiek is gelegen tussen 0 en 1 en geeft de werkelijke schade aan als fractie van de maximaal mogelijke schade. Die maximaal mogelijke schade treedt op als het goed of product volledig verloren is wat optreedt bij grote waterhoogte. Voor de meeste bodemgebruiken is dit meer dan 5m.
 Schorre
buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt. Geheel begroeide opwas of aanwas. Opwas is een door sedimentatie ontstaan eiland in een rivier of zeearm, terwijl aanwas een ontstane strook nieuw land is aan een kust of oever door afzetting van materiaal.
 SCK
Studiecentrum voor Kernenergie
 SCR
selectief katalytische reductie
 Scrubber
gaswasser, met name een uitlaatgasbehandelingsmethode voor de verwijdering van schadelijke polluenten.
 Se
seleen
 SEA
Studiecentrum voor de Expansie van Antwerpen
 Sector
zie doelgroep.
 Sectoriële lozingsvoorwaarde
specifieke lozingsvoorwaarde die m.b.t. afvalwaterlozing wordt opgelegd aan een bepaalde industriële sector.
 Sectoroverschrijdende aanname
veronderstelling die in Milieuverkenning 2030 voor alle scenario's en alle MIRA-sectoren dezelfde is.
 Secundair afval
afkomstig van de afvalverwerkende bedrijven (NACE-BEL-activiteiten: 38.1-38.3: inzameling, verwerking en verwijdering van afval, terugwinning; 39.00: sanering en ander afvalbeheer; 46.77: groothandel in afval en schroot; 81.29: andere reinigingsactiviteiten). Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen afval dat van derden komt en hier verwerkt wordt, en het afval dat voortkomt uit eigen activiteiten (zoals kantine of kantoor).
 Secundair fijn stof
fijn stof dat ontstaat in de atmosfeer door chemische reacties uit gasvormige componenten.
 Secundaire grondstof
Vóór het in werking treden van het Materialendecreet en het Vlarema in 2012 bestond het systeem van secundaire grondstoffen. Een secundaire grondstof was een afvalstof die het label ‘afvalstof’ verloor en als grondstof mocht worden aangewend indien ze voorkwam op een limitatieve lijst en beantwoordde aan de voorwaarden inzake samenstelling en/of gebruiksdomein (VLAREA). Sinds het in voege treden van het Materialendecreet en Vlarema bestaat de categorie ‘secundaire grondstoffen’ niet meer. Wel verliezen bepaalde materialen die aan specifieke voorwaarden voldoen hun afvalstatus reeds bij hun productie. Dit zijn de ‘nieuwe grondstoffen’.
 Secundaire preventie (gezondheid)
heeft als doel ziekten (of lichamelijke ziekterisico's) in een vroeg stadium op te sporen. Daardoor kan de ziekte nog worden voorkomen, of eerder worden behandeld, zodat de zieke beter geneest of de ziekte niet erger wordt. De doelgroep bestaat uit personen die, zonder het zelf te weten, de ziekte hebben of er een verhoogd risico of een bepaalde genetische aanleg voor hebben. De ziekte is bij deze personen echter nog niet vastgesteld.
 Sediment
door wind, water en/of ijs verplaatste en vervolgens afgezette korrels of deeltjes. Sediment in oppervlaktewater is materiaal dat door afstromend water wordt verplaatst, uit de waterkolom bezinkt en zo op de bodem een laag vormt (sedimentlaag).
 Sedimentaanvoer
hoeveelheid sediment die door bodemerosie is geproduceerd en met het afstromend water in beken en rivieren terechtkomt. De sedimentaanvoer is doorgaans veel kleiner dan de sedimentproductie omdat een deel van het sediment wordt afgezet voordat het de rivier bereikt.
 Selectieve inzamelgraad
hoeveelheid die van een bepaalde fractie selectief is ingezameld ten opzichte van het totale aanbod van die fractie, voor een bepaald gebied. Met aanbod wordt de som bedoeld van de hoeveelheden selectief en niet-selectief ingezameld.
 Semi-aquatische soort
soort die zowel land als water nodig heeft tijdens z'n levenscyclus.
 Semi-gescheiden rioleringsstelsel
rioleringsstelsel dat noch volledig gemengd noch volledig gescheiden (op huisniveau) afvalwater en hemelwater afvoert, maar dus ten dele nog bestaat uit een gemengd stelsel waarop afkoppeling van hemelwater is gebeurd.
 SENTWA
System for the Evaluation of Nutrient Transport to Water
 Seq
verspreidingsequivalent
 Serum
waterige vloeistof die overblijft nadat de stolbare elementen in bloed verwijderd zijn.
 SERV
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
 SF6
zwavelhexafluoride

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door