Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Radiatieve forcering
verandering in het evenwicht tussen de zonnestraling die onze atmosfeer opvangt en de uitgaande straling van het aardoppervlak. Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in onze atmosfeer verstoort dat evenwicht, wat resulteert in een hogere gemiddelde aardtemperatuur. De radiatieve forcering wordt berekend vertrekkende van de concentratieverandering van ieder broeikasgas in onze atmosfeer sinds 1750 en het opwarmend vermogen (GWP) van ieder broeikasgas, en wordt uitgedrukt in Watt per m² aardoppervlak.
 Radicaal
atoom of atoomgroep, die als een eenheid in zogenaamde elementaire reacties reageert. Radicalen hebben één of meerdere ongebonden elektronen en zijn daarom zeer reactief.
 Radioactiviteit
fysisch verschijnsel, waarbij onstabiele atoomkernen vervallen. Deze desintegraties gaan gepaard met het uitzenden van ioniserende stralingen. De eenheid van activiteit is de becquerel (Bq).
 Radiofarmacon
radioactieve producten die gebruikt worden in de geneeskunde voor diagnostische of therapeutische doeleinden.
 Radiologie
uitwendige toepassing van röntgenstraling (een vorm van ioniserende straling) voor diagnostische doeleinden in de geneeskunde.
 Radionuclide
instabiele nuclide (atoomkern) die spontaan ioniserende straling of deeltjes uitzendt, waarbij het element van massa en/of atoomnummer verandert. Er zijn natuurlijke en kunstmatige radionucliden.
 Radon
radioactief edelgas uit de natuurlijke uraniumreeks.
 RAINS
model ontwikkeld door het Oostenrijkse IIASA dat emisiereductiestrategieën analyseert en optimaliseert naar kosteneffectiviteit. Het model vertrekt van het EMEP-model voor de verspreiding van luchtverontreiniging over Europa en voegt er emissiemodulaties en effectenmodules aan toe. RAINS wordt zowel door de Europese Commissie als door werkgroepen van LRTAP gebruikt om de kosteneffectiviteit van verschillende emissie-reductiescenario's te berekenen in het kader van een geïntegreerde bestrijding van verzuring, eutrofiëring en troposferische ozon in Europa.
 Ramsar-conventie
beoogt het wereldwijd behoud en duurzaam beheer van waterrijke gebieden met bijzondere aandacht voor de bescherming van de leefgebieden van vogels, vastgesteld in 1971 en in voege gegaan in 1975.
 Rationeel energiegebruik (REG)
leveren van energiediensten (verlichting, drijfkracht enz.) met een minimum aan energiegebruik en met de energievorm van de laagste kwaliteit die nog volstaat.
 Rationeel watergebruik (RWG)
heeft een kwantitatief en kwalitatief aspect. Kwalitatief beoogt RWG eenzelfde dienstverlening te bereiken met minder watergebruik (bv. efficiënte toiletspoeling en wasmachine). Kwalitatief betekent RWG de vervanging van hoogwaardig water door water van lagere kwaliteit (bv. vervanging van leidingwater door hemelwater of hergebruik van water).
 RDW
Rijksdienst voor Wegverkeer, de Nederlandse tegenhanger van DIV
 REACH-verordening
is een verordening die mens en milieu moet beschermen tegen het groeiend gebruik van (synthetische) chemicaliën door deze te gaan registreren, evalueren en autoriseren.
 Reactiviteit
vermogen om een scheikundige reactie aan te gaan.
 Rebound effect
situatie waarin het volume van consumptie van bepaalde producten in feite de verhoogde efficiëntie van het product (ten dele) te niet doet.
 Recombinant DNA
DNA dat segmenten uit andere DNA-molecules bevat.
 Recreatie
geheel van gedragingen die men in de vrije tijd vrijwillig onderneemt of ondergaat, waarvan verondersteld wordt dat ze primair gericht zijn op het bevredigen van de eigen verlangens naar ontspanning als levensactiviteit.
 Recreatief groen
groene ruimte die voor recreatief gebruik is ingericht (bv. met wandelpaden, bankjes, informatiepanelen ...)
 Recreatief medegebruik
vormen van recreatie die plaatshebben in een omgeving met een niet-recreatieve hoofdfunctie. De omgeving fungeert daarbij als recreatieve omgeving. Recreatief medegebruik is ondergeschikt aan het hoofdgebruik waardoor beperkingen aan het medegebruik kunnen worden opgelegd indien dit noodzakelijk blijkt voor het volwaardig uitoefenen van het hoofdgebruik.
 Recuperatie
verzamelbegrip voor recyclage, compostering en hergebruik.
 Recyclage
terugwinnen van grondstoffen uit afvalstoffen en het inzetten ervan in een productieproces, als gehele of gedeeltelijke vervanging van primaire grondstoffen.
 Recyclageresidu
fractie van het afval die, nadat het een sorteer- of recyclageinrichting gepasseerd is, niet voor recyclage in aanmerking komt en gestort of verbrand moet worden.
 Redoxpotentiaal
maat voor de trend (bv. in een bodem) om chemische stoffen te oxideren of te reduceren.
 Reductie
chemisch proces waarbij een deeltje elektronen opneemt.
 REF
referentiescenario
 REG
rationeel energiegebruik
 Regeneratief remsysteem
Remsysteem waarbij de remenergie gerecupereerd wordt voor toekomstig gebruik. Dit is in tegenstelling tot weerstandsremmen waarbij de remenergie wordt omgezet in warmte. Regeneratieve remsystemen zijn voornamelijk te vinden in elektrische voertuigen.
 Register van verontreinigde gronden
bevat alle gronden waarvoor reeds een bepaalde graad van verontreiniging werd vastgesteld. Een grond wordt opgenomen in het register indien uit een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat de concentratie van één of meer parameters hoger ligt dan 80 % van de bodemsaneringsnorm voor die parameter binnen het bestemmingstype II (i.e. landbouw).
 Reguleringskost
kost van beleidsinstrumenten bovenop reductiekost, zowel voor de overheid als de privé-sector bv. kosten van beleidsvoorbereiding, monitoring, rapportering, handhaving ...
 Rekeningrijden
elektronisch systeem dat een bedrag berekent voor deelname aan het verkeer, mee bedoeld om het autogebruik terug te dringen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door