Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 P
fosfor
 p,p'-DDE
p,p'- dichloordifenyldichlooretheen
 p,p'-DDT
p,p'-dichloordifenyltrichloorethaan
 P2O5
disfosforpentoxide (fosforzuuranhydride)
 P90
90e percentiel
 Paaigebied/paaiplaats:
zone waar vissen komen om te paaien of te paren.
 Paaistand
totale biomassa van alle geslachtsrijpe vissen in de populatie.
 Pact 2020
nieuw toekomstpact voor Vlaanderen afgesloten door de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners met doelstellingen en acties naar 2020.
 PAK
polycyclische aromatische koolwaterstof
 PAN
peroxyacetylnitraat
 Parafiscale arbeidslasten
sociale bijdragen op arbeid. De fiscale arbeidslasten zijn de belastingen op arbeid.
 Parasitair water
water dat niet thuis hoort in de rioleringen en afkomstig is van aangesloten drainages, beken, grachten en verharde oppervlakten.
 Patiëntendosimetrie
bepaling van de dosis die patiënten oplopen bij medische toepassingen van ioniserende straling.
 Pb
lood
 PBB’s
polygebromeerde bifenylen
 PBDE’s
polygebromeerde difenylethers
 PBT
gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd door de criteria voor persistentie, bioaccumulatiepotentieel en toxiciteit
 PBV
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
 PCB
polychloorbifenyl
 PCDD/PCDF
polychloordibenzo(para)dioxines en polychloordibenzofuranen
 PDPO
(Vlaams) Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling
 PEGASE
plannification et gestion de l'assainissement des eaux
 Peilput
constructie om de grondwaterstand of stijghoogte van het grondwater te meten.
 Pelagische vissoorten
vissoorten voorkomend in de waterkolom, niet geassocieerd met de bodem, hiertoe behoren onder meer haring en makreel.
 Percentiel
rangorde die een meetwaarde inneemt wanneer alle meetwaarden geklasseerd zijn volgens grootte van klein naar groot, bv. de 98-percentiel duidt aan dat 98 % van alle meetwaarden kleiner zijn dan of gelijk aan deze waarde. De 50-percentiel is gelijk aan de mediaanwaarde.
 Persistent
niet of zeer moeilijk afbreekbaar.
 Persistente organische polluenten (POP's)
organische polluenten die persistent zijn, toxische eigenschappen bezitten voor mens en/of milieu, bioaccumuleren en dikwijls over lange afstanden getransporteerd worden (bv. dioxines, PAK's, PCB's …)
 Persistente polluenten
deze polluenten stapelen zich op in het leefmilieu en in de voedselketen. Ze zijn er moeilijk uit te verwijderen en worden daarom persistent genoemd.
 Personenkilometers
totaal aantal kilometers binnen een zekere tijd afgelegd door alle personen die zich met een bepaalde categorie van vervoermiddelen verplaatsen.
 Pesticide
Pesticiden, ook bestrijdingsmiddelen genoemd, zijn chemische of natuurlijke stoffen die gebruikt worden voor de bestrijding van allerlei ongewenste aantastingen (plagen, ziekten, onkruiden) van planten, dieren en materialen. Onder pesticiden vallen zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de biociden.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door