Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 o-PO4
orthofosfaat
 O2
zuurstof
 O3
ozon
 OBO
oriënterend bodemonderzoek
 OC
organic carbon (organische koolstof)
 Occulte depositie
verwijdering van verzurende componenten uit de lucht via nevel of mist
 OCP
organochloorpesticide
 Odds-ratio
verhouding die het aantal maal hoger risico op een bepaald effect weergeeft bij blootgestelden t.o.v. niet-blootgestelden of bij verdubbeling van de concentratie waaraan men blootgesteld is. Als de odds-ratio gelijk is aan 1 is er geen verschil in risico op het effect tussen blootgestelden en niet-blootgestelden. Bij een getal groter dan 1 is er een hoger risico; bij een getal kleiner dan 1 is er een kleiner risico.
 ODE
Organisatie voor Duurzame Energie
 ODP
ozone depletion potential
 ODV
openbare dienstverplichtingen
 OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 Oevervol debiet
maximale afvoer die kan vervat worden tussen de oevers van een rivier, zonder dat overstroming optreedt. Een oevervol debiet komt ongeveer 1,5 keer per jaar voor.
 Off-road (vehicles)
niet voor de weg bestemde mobiele machines. Dit zijn onder andere landbouwmachines, bosbouwmachines, bouwmachines, industriële machines, kettingzagen of grasmaaiers.
 Offline correlatie
toewijzing van geluidsgebeurtenissen aan het vliegverkeer waarbij geen rekening wordt gehouden met radargegevens wegens onvolledige radardekking voor een aantal meetposten (in tegenstelling tot online correlatie).
 Offshore
in de zee, weg van de kust.
 Olfactometrisch
verwijst naar de methode waarbij met behulp van een panel bepaald wordt hoe vaak de stanklucht moet verdund worden met zuivere lucht om een punt te bereiken waarop de helft van het panel nog net het verschil met zuiver lucht merkt.
 Oligotroof
arm aan nutriënten of plantenvoedingsstoffen.
 Onrendabele top van een investering
productie-afhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto-contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen.
 Ontgroening
dalend aandeel van jongeren (tot 18 jaar) in de bevolking.
 Ontkoppeling
treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteitsindicator of een economische indicator (uitgedrukt in constante prijzen). De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.
 Ontpolderen
landinwaarts verplaatsen van waterkerende dijken.
 Ontsnippering
ruimtelijk integreren van versnipperde elementen; de ontsnippering van één component (bv. de ontsnippering van woonkernen door aanleg van verbindingswegen) veroorzaakt meestal de versnippering van andere componenten.
 Open ruimte
geaggregeerde landgebruikscategorieën landbouw, natuur, multifunctioneel bos, recreatie, water en overige open ruimte in het RuimteModel.
 Operationele (olie)vervuiling
(olie)vervuiling die moedwillig werd aangericht door bijvoorbeeld het reinigen van tanks en het lozen van afvalwater.
 Operationele doelstelling
geeft concreet aan welke specifieke resultaten de overheid wil bereiken. Zie ook strategische doelstelling.
 Opgroeizone
zone waar vislarven en jonge vissen kunnen opgroeien, dit zijn plaatsen die beschut zijn en waar voldoende voedsel is (vaak dicht bij de kust).
 Oppervlaktewater
binnenwateren, met uitzondering van grondwater.
 Oppervlaktewaterlichaam
een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater.
 OPS
operationeel prioritaire stoffen-model

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door