Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 m
meter
 Maaiveld
Bodemoppervlak.
 Maatregel
verandert fysische grootheden. Een maatregel kan door de overheid genomen worden of door de doelgroep. Voorbeelden van maatregelen door de overheid zijn aanleg van rioleringen, de inzameling van afvalstoffen. Voorbeelden van maatregelen door de doelgroepen zijn technische innovaties die een bedrijf neemt om uitstoot van schadelijke stoffen te voorkomen, het plaatsen van een katalysator, recyclage van afval.
 Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
afwegen van voor- en nadelen van een scenario waarbij niet enkel rekening gehouden wordt met het monetaire aspect
 MAC
maximum admissable concentration
 Macro-invertebraten
met het blote oog waarneembare ongewervelde waterorganismen (bv. slakken, bloedzuigers, larven van kevers, vliegen, muggen of libellen ...).
 Macrobenthos
soorten die in eht sediment leven en bij het opspeolen van de sedimentstalen achterblijven op een zeef met maaswijdte van 1 mm. Ze zijn tussen 1 en 100 mm groot. Enkele voorbeelden zijn: borstelwormen, vlokreeften, zeekomma's, slangesterren, zeeanemonen, snoerwormen ...
 Macrofyt
hogere plant.
 Magnetisch veld
veroorzaakt op een bepaald punt een kracht op een lading in beweging (stroom) op dat punt. Deze kracht is evenredig met de grootte van het magnetisch veld, de grootte en snelheid van de bewegende lading.
 Magnetische fluxdichtheid
grootheid gerelateerd met het magnetisch veld volgens B = µ0 H, met µ0 = 4 pi 10-7 H/m zijnde de magnetische permeabiliteit van de vrije ruimte. Eenheid:T (Tesla).
 Magnetische resonantie
onderzoek dat gebruik maakt van magnetische velden om beelden te maken.
 Magnitude
astronomische maat voor de helderheid van een bepaalde lichtbron. Het is een logaritmische, negatieve schaal. Indien de magnitude van een object met één eenheid daalt, dan wordt dit voorwerp 2,5 maal helderder. De zon heeft een magnitude van -26,7 in de V-band, de maan heeft ongeveer een magnitude van -12,5, terwijl de helderste sterren ongeveer van de nulde magnitude zijn. Onder ideale omstandigheden (= geen lichtvervuiling) kan men 's nachts met het blote oog net sterren van de zesde magnitude zien.
 manSievert (manSv)
eenheid voor een collectief ontvangen dosis ioniserende straling. De collectieve dosis voor een bevolkingsgroep is de som van de effectieve, individuele doses voor alle leden van die groep. Wanneer 1 000 mensen een effectieve, individuele dosis krijgen van 1 millisievert of 1 mSv, dan resulteert dat in een collectieve dosis van 1 manSv.
 manSv
manSievert
 MAP
Mestactieplan
 MAP-meetnet
VMM-meetnet om de kwaliteit van het oppervlaktewater te evalueren in functie van de landbouwkundige activiteit, in uitvoering van het Mestdecreet, uitgebouwd in 1999.
 MAP2bis
mestdecreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, zoals gewijzigd op 9-3-2001 (BS 30-3-2001).
 MAP3
mestbeleid van kracht sinds 1 januari 2007.
 Marginale kosten of baten
De bijkomende totale kosten of baten die voortvloeien uit één bijkomende eenheid output.
 Marktprijs
prijs aan de producent betaald door de koper.
 Masterplanning
investeringsplan waarbij alle relevante investeringen in een zuiveringsgebied gedefinieerd en geprioriteerd zijn, dit op basis van economische en ecologische criteria.
 Mathematisch model
theoretisch model dat invloeden voorspelt op basis van een modellering van reële waarnemingen.
 Maximum admissable concentration (MAC)
maximumconcentratie in oppervlaktewater afgeleid op basis van acute giftigheid voor waterorganismen. Als deze concentratie overschreden wordt, kan acute toxiciteit voor waterorganismen optreden.
 MBO
milieubeleidsovereenkomst
 MBTE
methyltertiairbutylether. Vluchtige organische stof die wordt toegevoegd aan benzine als antiklopmiddel.
 MCPA
2-methyl-4-chloorfenoxy-azijnzuur
 MEB
marginale externe baten
 Mechanische onkruidbestrijding
onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, meestal door bodembewerking (schoffelen).
 Mediaanwaarde
meetwaarde waarbij, als een verzameling meetwaarden naar opklimmende grootte gerangschikt zijn, er precies evenveel meetwaarden groter als kleiner zijn dan deze meetwaarde.
 Meetnet ANNE
meetnet van continue geluidsmetingen, opgestart onder het federaal departement Volksgezondheids, nu gedeeltelijk overgenomen door LIN Vlaanderen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door