Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 K55
isolatienorm. K-waarde gewogen gemiddelde van de warmtedoorgangscoëfficiënten van de samenstellende bouwonderdelen van de woning. Een lage K-waarde duidt op lage geleidingsverliezen en bijgevolg een goed geïsoleerde woning. Een gemiddelde nieuwbouwwoning in Vlaanderen heeft een K70.
 Kadastraal perceel
deel van een grond, aangegeven door een perceelnummer, zoals dit werd bepaald en gebruikt door de diensten van het Ministerie van Financiën.
 Kaderrichtlijn Water
Europese Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
 Kalenderjaar
begint op 1 januari van het betreffende jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. De term 'burgerlijk jaar' wordt voor dezelfde periode gebruikt.
 KAMA
Korean Automobile Manufacturers Association
 Katalysator
stof gebruikt om chemische reacties tussen andere stoffen te versnellen en die zelf schijnbaar niet aan de reactie deelneemt.
 Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC)
totale hoeveel¬heid uitwisselbare kationen van een bodem(laag) per massa-eenheid.
 KB
Koninklijk Besluit
 Keerkribben
structuren die van een van beide oevers uitspringen zonder de gehele breedte van de beek te overbruggen en als doel hebben veranderingen in stroompatronen op te wekken.
 Kettingeuro
bij toepassing van kettingeuro's wordt de volumegroei tussen twee opeenvolgende periodes, t en t+1, berekend door de prijzen van het jaar t te gebruiken. Hierdoor is het prijseffect geëlimineerd en wordt de volumegroei accuraat aangegeven.
 KGA
klein gevaarlijk afval
 KINT
Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie
 Kjeldahl-stikstof
som van de ammoniakale stikstof en de organische stikstof (afkomstig van levend of dood materiaal).
 KjN
Kjeldahl-stikstof
 Klein gevaarlijk afval
bepaalde huishoudelijke afvalstoffen die, omwille van hun samenstelling of aard, mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu of die een aangepaste verwerking moeten ondergaan.
 Kleine landschapselementen
lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen en poelen.
 Klemtoonverlichting
verlichting gericht op een bepaald object, vaak een historisch gebouw of monument, om er de aandacht op te vestigen.
 Klimaat
gemiddelde weer over een lange periode. Statistische beschrijving (in termen van gemiddelden en variabiliteit) van een aantal relevante weerparameters zoals temperatuur, neerslag en wind over een langere periode (bijvoorbeeld 30 jaar).
 Klimaatverandering
wijziging van het klimaat onder invloed van de verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Die verhoogde concentratie zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatgordels en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. Kenmerken voor klimaatverandering zijn het mondiaal karakter, de grote onzekerheden verbonden met de complexiteit van het proces, de terugkoppelingsmechanismen die de processen kunnen versterken of afremmen, een potentieel voor belangrijke onomkeerbare schade, een lange verblijftijd van de gassen in de atmosfeer, een groot tijdsverschil tussen emissies en effecten en grote regionale variaties in oorzaken en zeker qua gevolgen.
 KLM
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
 KMI
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
 KMO
kleine en middelgrote onderneming
 Koelwater
water dat in de industrie als afkoelingsmedium gebruikt wordt en al dan niet in aanraking gekomen is met af te koelen of andere verontreinigende stoffen.
 Koolstofintensieve brandstof
brandstof die bij verbranding een relatief grote hoeveelheid CO2 uitstoot per eenheid van primaire energie van die brandstof.
 Koolstofintensiteit
hoeveelheid CO2 uitgestoten ten gevolge van energiegebruik en de andere energiegerelateerde CO2-emissies (procesemissies in de chemie en emissies ten gevolge van het niet-energetisch verbruik van brandstoffen in andere sectoren) per eenheid van bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen (kettingeuro's met referentiejaar 2000).
 Korte vakantie
verblijf buiten de woning van 1 tot maximaal 3 overnachtingen om andere redenen dan beroepsdoeleinden, ziekte of overlijden van een familielid, verblijf in een hospitaal of kostschool.
 Kosteneffectiviteit
bereiken van een (milieu)doelstelling tegen de laagste kostprijs, vaak wordt hiervoor ook de term kostenefficiëntie gebruikt.
 Kostenefficiëntie
zie kosteneffectiviteit.
 Krachtvoeder
energierijk en/of eiwitrijk veevoeder, met hoge mate van vertering, meestal samengesteld uit verschillende grondstoffen, dat een hoge vlees- of melkproductie toelaat.
 Kritisch concentratieniveau
maximaal toelaatbare concentratie in de omgevingslucht voor een bepaald ecosysteem zonder dat er - volgens de huidige kennis - op lange termijn schadelijke effecten optreden.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door