Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 H+
waterstof ion
 H2S
diwaterstofsulfide
 ha
hectare
 Habitat
woongebied van een soort.
 Habitatrichtlijn (92/43/EEG)
belangrijkste regelgeving van de Europese Unie ter bevordering van de biologische verscheidenheid, alsmede van het tot stand komen van Natura 2000. Natura 2000 is een onderling samenhangend ecologische netwerk van, voor Europa belangrijke, natuurgebieden. Deze richtlijn houdt de verplichting in om habitat (leefgebieden) en soorten (wilde flora en fauna) die voor de Europese Unie van belang zijn, in stand te houden. De gebieden worden beschermd nadat ze door lidstaten zijn afgebakend of aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ). De Habitatrichtlijn werd gepubliceerd in 1992.
 Habitatrichtlijngebied
door de Vlaamse regering, ter uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn), afgebakend gebied waarin gestreefd wordt naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken.
 Halfjaarwinter
periode die op 1 oktober van het betreffende jaar begint en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
 Halfwaardetijd
de tijd die nodig is om de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid van een stof (bv. bestrijdingsmiddel) af te breken of te laten verdwijnen
 Halonen
volledig gehalogeneerde koolwaterstofmoleculen die minstens één broomatoom bevatten. Deze producten worden voornamelijk gebruikt als brandbestrijdingsmiddel.
 Halveringstijd
tijd waarop de activiteit van een radionuclide met de helft vermindert. De halveringstijd is karakteristiek voor een radionuclide.
 Handel & diensten
onder de sector handel & diensten vallen de volgende deelsectoren: handel, hotels en restaurants, kantoren en administratie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten. Ook vrije beroepen of zelfstandigen behoren tot handel & diensten. Energiegebruik voor gebouwen in de industrie (bijvoorbeeld bedrijfshallen) wordt tot de sector industrie gerekend.
 HBA
para-hydroxybenzoëzuur
 HBCD
hexabromocyclododecaan
 HCA
hoogcalorisch afval
 HCB
hexachlorobenzeen
 HCFK
gehydrogeneerde chloorfluorkoolwaterstof
 HCOV
Hydrogeologische codering van de Ondergrond van Vlaanderen
 HCOV (hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen)
zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest. HCOV is numeriek en bestaat uit drie niveaus van detail, namelijk de hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden.
 Hemelgloed
verhoogde helderheid van de hemel boven het natuurlijke achtergrondniveau te wijten aan kunstlicht.
 Hemelluminantie
zie hemelgloed
 Hemelwater
water van de neerslag (regen, sneeuw en hagel).
 Herbepoting
uitzetten van vis.
 Herbicide
onkruidbestrijdingsmiddel.
 Herbicidenresistentie
eigenschap van planten zodat ze geen schade ondervinden van de toepassing van een welbepaald herbicide. Deze eigenschap kan ingebouwd zijn door genetische modificatie of kan verworven worden door natuurlijke selectie.
 Hergebruik
opnieuw aanwenden van producten en materialen in het afvalstadium voor hetzelfde doel of voor een soortgelijk doel als waarvoor zij oorspronkelijk bestemd waren.
 HERMREG
econometrisch model voor het opstellen van regionale middellangetermijnvooruitzichten dat ontwikkeld werd via een samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Federaal Planbureau (FPB).
 Hernieuwbare energiebron
energiebron die onuitputtelijk is en telkens opnieuw kan worden gebruikt voor het opwekken van energie. Voorbeelden zijn waterkracht, zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval), aardwarmte, golfenergie en getijdenenergie.
 HFK
fluorkoolwaterstof
 Hg
kwik
 HGR
Hoge Gezondheidsraad

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door