Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 g
gram
 g vet
gram vetgehalte
 Galvanisatie
proces waarbij via elektrochemische weg een dunne laag metaal aangebracht wordt.
 Gas (energiegebruik)
aard- en mijngas, cokesovengas en hoogovengas.
 GB
grondstoffenbehoefte
 GBI
gemiddelde blootstellingsindex
 GBO
geurbelast oppervlak
 Geabsorbeerde dosis
hoeveelheid stralingsenergie afgezet per eenheid van massa. Eenheid van geabsorbeerde dosis is de gray (Gy).
 Gecombineerde dossiers
dossiers waarbij de praktische en technische realisatie van bovengemeentelijke (Administratie Wegen en Verkeer, Aquafin en andere) en gemeentelijke projecten, respectievelijk gepland op het IP en het GIP, gelijktijdig dient te gebeuren.
 Gedeconcentreerde bundeling
ruimtelijk principe waarbij bundeling staat voor de selectieve concentratie van de groei van wonen, werken en de andere maatschappelijke functies in de steden en kerngebieden en waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande (gedeconcentreerde) spreidingspatronen en met de gespreid voorkomende dynamiek van de functies in Vlaanderen.
 Gehydrogeneerde chloorfluorkoolwaterstof (HCFK's)
‘zachte’ CFK’s, met waterstof naast de andere elementen van de structuurformule. Ze zijn minder persistent dan CFK’s en hebben een geringer ozonafbrekend vermogen.
 Geïntegreerd beheer van de kustgebieden (GBKG)
proces van het combineren van alle aspecten van de fysische, biologische en menselijke componenten van de kustzone binnen één enkel beheerkader. Geïntegreerd kustzonebeheer impliceert een ecosysteembenadering waarin alle activiteiten of ontwikkelingen worden ondernomen op een voor het leefmilieu verantwoorde manier, zowel in plannings- als in uitvoeringsfase. Er wordt daarbij uitgegaan van een multigebruikersbenadering in tegenstelling tot de vroegere sectorale benadering. De term 'geïntegreerd' heeft betrekking op de integratie van doelstellingen als de vele instrumenten die voor de verwezenlijking daarvan nodig zijn. Dit betekent integratie van alle relevante beleidsterreinen, sectoren en bestuursniveaus.
 Geïntegreerd pitfruit
landbouwproductiemethode in de pitfruitteelt met gecombineerde inzet van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen zodat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen daalt, conform een specifiek lastenboek.
 Geïntegreerde bestrijding
gewasbescherming waar biologische en chemische bestrijdingsmiddelen ingezet worden, zodat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen daalt, conform een specifiek lastenboek.
 Geïntegreerde teelt
landbouwproductiemethode met gecombineerde inzet van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, zodat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen daalt, conform een specifiek lastenboek.
 Geleide bestrijding
gewasbescherming op basis van waarnemingen en/of waarschuwingen.
 Gelijkgestelde huishoudelijke afvalstoffen (volgens het VLAREA)
(a) straat- en veegvuil dat voortkomt uit het onderhoud door gemeentelijke diensten; (b) marktafvalstoffen; (c) strandafvalstoffen; (d) papierafval.
 Geluidsdrukniveau
niveau van de geluidsdruk uitgedrukt in decibel (dB); de geluidsdruk is de kleine overdruk in de lucht veroorzaakt door het voorbijkomen van een geluidsgolf en wordt onder andere waargenomen door het menselijk oor.
 Geluidsquotum
geluidshoeveelheid per beweging, geeft aan hoe lawaaierig een bepaald type vliegtuig is. Een vliegtuig dat weinig lawaai maakt krijgt een lager geluidsquotum en een lawaaieriger toestel krijgt een hoger geluidsquotum.
 Gemeentevuil
marktafvalstoffen, straat- en veegvuil, strandafval, afval van de recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten en verontreinigd wegbermmaaisel.
 Gemengd bedrijf
landbouwbedrijf waar activiteiten bedreven worden uit meer dan 1 deelsector van de landbouw (deelsectoren: akkerbouw, tuinbouw en veeteelt).
 Gemiddelde blootstellingsindex (GBI)
voortschrijdende gemiddelde van de jaargemiddelde PM2,5-concentraties van de voorbije drie jaar in de stedelijke achtergrondlocaties van de lidstaat.
 Genetisch gemodificeerd organisme
organisme waarin het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is. Daarbij wordt een extra eigenschap toegevoegd of worden bestaande eigenschappen gewijzigd.
 Genotoxiciteit
toxisch voor het genetisch materiaal (DNA).
 Genotoxische stof
stof die rechtstreeks of na omzetting een binding met het genetisch materiaal kan aangaan wat mogelijk resulteert in kanker.
 Geografisch informatiesysteem (GIS)
gecomputeriseerd geheel van data en algoritmen voor presentatie, bevraging en analyse van een ruimtelijke databank.
 Gescheiden rioleringsstelsel
dubbel stelsel van rioleringen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere voor de afvoer van hemelwater.
 Geurconcentratie
aantal geureenheden (ge/m³) of snuffeleenheden (se/m³) per volume-eenheid. De getalwaarde van de geurconcentratie is het aantal keer dat de geurhoudende lucht moet worden verdund om de geurdrempel te bereiken.
 Geurconcentratienorm
norm die uitdrukt gedurende welk percentage van de tijd een bepaalde geurconcentratie (ge/m³) niet mag overschreden worden.
 Geurdrempelafstand
maximale afstand tot waar de geur door de helft van een panel geselecteerde waarnemers wordt opgemerkt.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door