Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 F
fluor
 F-gassen
verzamelnaam voor de fluorhoudende broeikasgassen in de Kyoto-korf, HFK's, PFK's en SF6.
 Factor 10
de ‘factor 10 Club’ is een organisatie met vertegenwoordigers uit verschillende industriële landen die stelt dat voor de geïndustrialiseerde landen een vertienvoudiging van de grondstoffenproductiviteit in een periode van 50 jaar binnen de mogelijkheden van het onderzoek en de technologie liggen, mits de nodige politieke en institutionele veranderingen.
 Factor 4
de productiviteit of de efficiëntie bij het gebruik van grondstoffen moet verviervoudigen tegen 2020. Het resultaat van deze toename in productiviteit is een verdubbeling van de welvaart op wereldschaal met tegelijkertijd een halvering van de milieudruk. Voor de geïndustrialiseerde landen moet de factor 4-benadering geïnterpreteerd worden als een vermindering van het gebruik van grondstoffen en energie met een factor 4, terwijl het huidig welvaartniveau gelijk blijft.
 FANC
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 FAO
Food and Agricultural Organisation
 Faseplan
plan dat op een onderbouwde manier omgaat met de veelheid en complexiteit van de beschikbare biomonitoringsdata en daarbij tracht de gevonden signalen te evalueren, de oorzaken op te sporen en indien nodig beleidsvoorstellen te doen.
 FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 FEBEG
Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven
 FEBELTEX
Federatie van Belgische textielbedrijven
 FEBIAC
Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie
 Fenologische wegingsfactor
maandelijkse wegingsfactor die toegepast wordt om rekening te houden met de relatieve gevoeligheid van de planten op het ogenblik van de ozonblootstelling tijdens de verschillende groeistadia.
 FEV1
het gedurende 1s uitgeademde volume lucht bij een geforceerde ademhaling. Longfunctievermindering ten gevolge van bv. luchtvervuiling kan hiermee gekwantificeerd worden.
 FFEU
Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven
 FGF
Foundation pour les Générations Futures
 Figas
Verbond der gasnijverheid
 Fijn stof
verzamelnaam voor verschillende fracties van de kleinere stofdeeltjes die in de lucht zweven (bv. PM10, PM2,5)
 Flexibiliteitsmechanismen
groepering van (1) emissiehandel; (2) 'joint implementation' of JI, het verdienen van emissiekredieten door het uitvoeren van emissiereducerende maatregelen in een ander industrieland; en (3) 'clean development mechanism' of CDM, het verdienen van emissiekredieten door het uitvoeren van emissiereducerende maatregelen in een niet-industrieland.
 FLTBW
Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
 FM
frequentie modulatie
 FOD
Federale Overheidsdienst
 FOD Economie
Federale Overheidsdienst Economie
 FODMV
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 FODVVVL
Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 Forum ETHIBEL
onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Fosfaatdoorslag
uitspoeling van fosfaat naar diepere, niet-verzadigde bodemlagen bij overschrijding van de fosfaatvastleggingscapaciteit.
 Fosfaatrisicogebied
gebied waar bij ongewijzigd bemestingspraktijk fosfaatdoorslag kan optreden.
 Fosfaatverzadigde bodem
bodem waarvan de fosfaatvastleggingscapaciteit is overschreden zodat fosfaat uitspoelt naar diepere, niet-verzadigde bodemlagen.
 Fossiele brandstof
steenkool, aardolie, aardgas en hun afgeleide producten.
 FOST Plus
erkend organisme dat instaat voor de terugnameplicht van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door