Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 E-veld
elektrisch veld
 EC
Europese Commissie
 ECEAT
European Centre for Eco Agro Tourism
 Echografie
onderzoek dat gebruik maakt van teruggekaatste ultrasone geluidsgolven om beelden te maken.
 ECMWF
European center for Medium range Weather Forecasting
 Eco-efficiëntie
vergelijking van de milieudruk die een sector/regio teweegbrengt (emissies, brongebruik) met een activiteitenindicator van deze sector/regio (productie, volume, bruto toegevoegde waarde ...). Een winst in eco-efficiëntie leidt slechts tot winst voor het milieu wanneer de druk ook in absolute cijfers daalt.
 Ecolas
Environmental Consultancy and Assistance
 Ecological quality objectives for the north sea
ecologische kwaliteitsdoelstellingen die in het kader van de OSPAR-conventie worden uitgetest als methode om de ecologische status van het Noordzee ecosysteem af te wegen.
 Ecologische amplitude
interval van standplaatsfactoren waarbinnen een soort kan voorkomen.
 Ecologische voetafdruk
geïntegreerde indicator die het gebruik van biomassa (hout, gewassen, vissen ...), het gebruik van land voor infrastructuur en recreatievoorzieningen, en de CO2-emissies ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen integreert tot een kwantitatieve grootheid die te vergelijken is met de beschikbare biocapaciteit (biologisch productieve oppervlakte) op aarde. De eenheid van de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit is een globale hectare.
 Ecologische voetafdruk van hernieuwbare materialen (EVher)
cumulatieve oppervlakte biologisch productief gebied die nodig is om de hernieuwbare materialen te produceren die geconsumeerd worden binnen een regio.
 Economisch knooppunt
gebied met een hoog aandeel aan werkgelegenheid. Het zijn de plaatsen waar het wenselijk is economische activiteiten te concentreren. Economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip.
 Ecoregio
regio die in fysisch-geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen is. Binnen een ecoregio kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden. Vooral klimaat, geologische ontstaansgeschiedenis en bodem zijn bepalend voor de natuurtypes die in een bepaalde ecoregio van nature kunnen voorkomen.
 Ecoscore
indicator voor de globale milieuvriendelijkheid van voertuigen waarin de emissie van CO2 een belangrijke component is naast de emissie van andere polluenten (CH4, N2O, CO, NMVOS, PM10, NOx, SO2) en geluidsemissie.
 Ecosysteem
dynamisch (veranderend) complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die in een onderlinge wisselwerking een functionele eenheid vormen, bv. bossen, heides en soortenrijke graslanden.
 Ecotoerisme
specifieke vorm van duurzaam toerisme die staat voor verantwoord reizen naar natuurlijke gebieden. Deze vorm van toerisme tracht het milieu zo goed mogelijk te bewaren en het welzijn van de lokale bevolking te ondersteunen.
 Ecotoop
in essentie het kleinst mogelijke herkenbare landschapsonderdeel dat gekenmerkt wordt door een karakteristieke combinatie van abiotische (meso- of microklimaat, bodem, waterhuishouding, ontstaan, historiek) en biotische (floristische, vegetatiekunde, faunistische) eigenschappen.
 Ecotoxicologisch
betreffende de toxische effecten op organismen of ecosystemen.
 EEA
European Environment Agency
 Eenheidslading (transport)
container, wissellaadbak of oplegger. In sommige gevallen worden ook paletten of volledige vrachtwagencombinaties als laadeenheid beschouwd. De goederen zelf worden tijdens de overslag niet behandeld.
 Eenmalige perceelsregistratie
registratie van alle landbouwpercelen waarvoor de landbouwer een inkomenssubsidie aanvraagt.
 EEV
environmentally enhanced vehicle
 EEZ
exclusieve economische zone
 Effectbiomerker
effectbiomerkers zijn een maat voor de gezondheidseffecten die bij de mens worden waargenomen.
 Effectieve dosis
maat voor de gezondheidseffecten te wijten aan ioniserende straling beneden de drempelwaarden voor deterministische effecten. Eenheid van effectieve dosis is de sievert (Sv). Een vaak gebruikt voorvoegsel is milli (mSv of één duizendste van een sievert).
 Effectiviteit
zie doeltreffendheid.
 Efficiëntie
zie doelmatigheid.
 Effluent
geloosd afvalwater (bv. van RWZI)
 EG
Europese gemeenschap
 EGV
eigen grondstoffenverbruik

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door