Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 DAB
digital audio broadcasting
 Daguitstap
verblijf buiten de woning dat ongeveer een volledige dag in beslag neemt (zonder overnachting) en waarbij het middagmaal buitenshuis wordt gebruikt. Uitstappen waarbij men uitsluitend familie en kennissen bezoekt of uitstappen met een routinematig karakter (bv. regelmatige actieve sportbeoefening) worden niet als daguitstappen beschouwd
 DALY
disability adjusted life year
 DAR
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
 dB
decibel
 dB(A)
A-gewogen decibel
 DDE
dichloordifenyldichlooretheen
 DDT
dichloordifenyltrichloorethaan
 DE
Dobson eenheid
 Debiet
volume van een vloeistof of gas dat per tijdseenheid een bepaald punt passeert.
 Decibel (dB)
eenheid van de logaritmische schaal die gebruikt wordt voor het weergeven van de sterkte van een geluid, het geluidsniveau.
 Decompositie-analyse
ontleding van een geaggregeerde indicator, gemeten in termen van ofwel een ratio ofwel een verschil, in verscheidene vooraf gedefinieerde factoren die bijdragen tot de wijziging van de indicator. Decompositie-analyse biedt de mogelijkheid om met een beperkte hoeveelheid gegevens de verandering van een indicator in een bepaald jaar t.o.v. een referentiejaar te verklaren als het product of de som van een aantal ‘verklarende effecten’.
 Defosfatatie
techniek voor de verwijdering van fosfaat (bv. door filtering).
 Dekkingsgraad
geeft aan in welke mate een systeem alle geviseerde actoren of goederen omvat.
 Dematerialisatie
proces om de input van grondstoffen per eenheid product of dienst te verkleinen; komt overeen met een ontkoppeling tussen milieudruk en economische groei.
 Demersale fauna
vissen die in de nabijheid van de bodem leven (bodemvissen). Deze vissen worden efficiënt bemonsterd/bevist met behulp van een boomkor. voorbeelden zijn: platvissen, grondels, baarsachtigen, haringachtigen, kabeljauwachtigen, schorpioenvissen ...
 Denitrificatie
omzetting door micro-organismen van nitraatstikstof naar stikstofgas (N2) waarbij in sommige gevallen ook lachgas (N2O) kan gevormd worden.
 DeNox
nabehandelingstechniek, reinigingssysteem die gebruik maakt van katalysatoren om NOx in rook-en uitlaatgassen om te zetten in minder schadelijke stoffen.
 DeNOx, DeSOx
nabehandelingstechnieken, reinigingssystemen die gebruik maken van katalysatoren om respectievelijk NOx en SO2 in rook- en uitlaatgassen om te zetten in minder schadelijke stoffen.
 DeNOx-katalysator
nabehandelingstechniek voor de vermindering van NOx in uitlaatgassen van motoren met een luchtovermaat (zoals bij dieselmotoren).
 DEP
diethylfosfaat
 Depollutie
uit het Engels vertaalde term die duidt op het verwijderen van milieuvervuilende stoffen en/of onderdelen uit een voorwerp.
 Depositie
hoeveelheid van een stof of een groep van stoffen die uit de atmosfeer neerkomen in een gebied, uitgedrukt als een hoeveelheid per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid (bv. 1 kg SO2/ha.j).
 Derogatie
in het kader van het mestbeleid betekent derogatie een uitzonderingsregeling op de generieke bemestingsnorm van 170 kg N/ha uit dierlijke mest. De derogatie staat een bemesting toe hoger dan 170 kg N/ha.
 Desoriëntatie
stoornis in het oriëntatievermogen waardoor bv. vogels een seizoenstrek in een verkeerde richting volgen of bepaalde diersoorten voedsel- en rustgebieden niet juist localiseren.
 DeSOx
nabehandelingstechniek, reinigingssysteem dat gebruik maakt van katalysatoren om SO2 in rook- en uitlaatgassen om te zetten in minder schadelijke stoffen.
 Detectiedrempel (geurhinder)
concentratie die door de helft van een panel, op basis van ruiken, nog kan onderscheiden worden van zuivere lucht.
 Deterministisch effect
gezondheidseffect dat zich pas manifesteert wanneer een bepaalde drempeldosis wordt overschreden. De ernst van het gezondseffect neemt toe met de dosis.
 DG
directoraat generaal
 DHM
Digitaal Hoogtemodel

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door