Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 B(a)P
benzo(a)pyreen
 Barrière (stedelijk milieu)
barrières beperken de aantrekkingszone van de groene ruimten. Barrières zijn autosnelwegen, wegen met 4 rijvakken die door voetgangers enkel via oversteekplaatsen gepasseerd kunnen worden, bevaarbare waterwegen en spoorwegen.
 Barrièrewerking
ontstaan van een zekere weerstand voor vrije migratie van organismen tengevolge van wijzigingen in ruimtelijke omstandigheden aan de rand van een gebied.
 Basenverzadiging
aandeel van de uitwisselbare basische kationen in de totale kationenuitwisselingscapaciteit van een bodem.
 Basisafvoer (waterloop)
het volume water dat via het grondwater afgevoerd wordt naar de waterloop. Deze component reageert veel trager op neerslag dan de directe runoff die oppervlakkig afstroomt. De som van de basisafvoer en de directe runoff is de totale runoff.
 Basiskwaliteit
na te streven of nagestreefde toestand van het milieu of van een deel ervan opdat het milieu bepaalde functies zou kunnen uitoefenen of ondersteunen. Als de kwaliteit betrekking heeft op het gehele milieu onder studie en met betrekking tot alle functies spreekt men ook van basis- of algemene milieukwaliteit.
 Basisprijs
marktprijs verminderd met het saldo van de productgebonden belastingen en productgebonden subsidies.
 Bathymetrie
dieptemeting.
 BATNEEC
best available technology not entainling excessive costs
 Batterij elektrisch voertuig
voertuig met elektrische aandrijflijn dat zijn energie volledig uit een herlaadbare batterij haalt.
 Battery electric vehicle (BEV)
zie batterij elektrisch voertuig
 BBE
bruto binnenlands energiegebruik
 BBEI
bruto binnenlands elektriciteitsgebruik
 BBI
Belgische Biotische Index
 BBLV
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 BBO
beschrijvend bodemonderzoek
 BBP
bruto binnenlands product
 BBT
beste beschikbare technieken
 BC
begrotingscontrole
 BCP
Belgisch continentaal plat
 BDE
broomdifenylether
 Be
beryllium
 BEAMA
Belgian Asset Managers Association
 Bedrijfsafval
alle afvalstoffen die voortvloeien uit een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden. Bedrijfsafval omvat dus zowel industrieel afval als afval van handel & diensten.
 BEG
bruto elektriciteitsgebruik
 Beheersovereenkomst
overeenkomst waarbij de grondgebruiker zich vrijwillig ertoe verbindt gedurende een vooraf bepaalde termijn een vooraf bepaalde prestatie te leveren gericht op het bereiken van een betere basismilieukwaliteit, tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding (ten laste van de overheid), binnen de perken van de begroting.
 BEIR
Biological Effects of Ionizing Radiation (Verenigde Staten)
 Bekkencomité
overlegorgaan dat per stroomgebied de visie voor integraal waterbeheer ontwikkelt en realiseert vanuit verschillende invalshoeken zoals milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en economische sectoren.
 Beladings- en bezettingsgraad
mate waarin een bepaald voertuig bezet of beladen is met personen, uitgedrukt in aantal, of met goederen, uitgedrukt in ton.
 Belasting oppervlaktewater
vuilvracht die uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomt, na eventuele zuivering op een openbare RWZI. Dit wordt gespecificeerd naar parameter en/of naar doelgroep.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door