Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Anaëroob
zonder zuurstof, niet-zuurstofverbruikend.
 ANB
Agentschap voor Natuur en Bos
 Andere brandstof
voornamelijk restbrandstof in de chemische sector (o.a. krakerfracties) en het niet-hernieuwbare deel van afval dat bestemd is voor afvalverbranding.
 ANRE
Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie
 Antifoulingverf
verzamelnaam voor alle verven en coatings gebruikt in de scheepvaart en scheepindustrie om de aangroei van organismen op eht onderwaterdeel van een schip te voorkomen. Deze aangroei zorgt voor verhoogde weerstand van het schip in het water, waardoor het meer verbruikt
 AOT40ppb
accumulated exposure over threshold (40 ppb)
 AOT40ppb-bossen
overschot boven 80 µg/m³ van alle uurwaarden van de ozonconcentraties tussen 8u en 20u (Midden-Europese tijd) opgeteld tijdens de maanden mei tot en met september.
 AOT40ppb-vegetatie
Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb. Dit is een ozonindicator ter bescherming van de vegetatie. Hij geeft het overschot boven 80 µg/m³ (=40 ppb) weer van alle ozonuurwaarden tussen 8 en 20 uur (Midden-Europese tijd), opgeteld tijdens de maanden mei, juni en juli (het groeiseizoen).
 AOT60ppb
accumulated exposure over threshold (60ppb)
 AOT60ppb-max8u
overschot boven 120 µg/m³ van de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag, opgeteld over alle dagen van een kalenderjaar.
 APHEA
Air Pollution and Health: a European Approach is een grootschalige epidemiologische studie in 15 Europese steden met in totaal 25 miljoen inwoners. De studie in opdracht van de Europese Unie had onder andere tot doel verbanden te zoeken tussen luchtverontreiniging door zwevend stof, ozon, SO2 en NOx en gezondheidseffecten. Het vervolgproject APHEA2 liep in 2000 ten einde.
 APS
Administratie Planning en Statistiek
 Aquifer
watervoerende geologische laag.
 Aquitard
ondoorlatende geologische laag.
 Armatuur
omlijsting van een lamp, draagconstructie van een lamp.
 AROHM
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen
 Aromagramanalyse
methode om een aantal groepen van verbindingen aan te duiden die aanleiding tot geurhinder kunnen geven. Dit door detectie met de menselijke neus na scheiding van de verbindingen in het staal via gaschromatografie.
 Aromaten
een organische verbinding die voldoet aan de regel van Hückel. Die zegt dat een verbinding aromatisch is als die boven en onder het molecuul een cyclische wolk van gedelokaliseerde π-elektronen (elektronen in een p-orbitaal) heeft en het aantal gedelokaliseerde π-elektronen 4n + 2 is (n = 0, 1, 2 ...). Een belangrijk kenmerk van aromatische verbindingen is het feit dat alle atomen in één plat vlak liggen. Vbn: benzeen, naftaleen, tolueen, xylenen.
 Arrondissement
administratieve indeling binnen een provincie, die meerdere gemeenten omvat.
 As
arseen
 Assigned Amounts Units (AAU's)
emissierechten toegekend aan landen opgelijst in de Annex-I lijst van het Kyoto-protocol (industrielanden). Om te voldoen aan hun Kyoto-verplichtingen, kunnen deze landen vanaf 2008 AAU’s uitwisselen via de internationale emissiehandel (IET).
 Assimilatieverlichting
verlichting in serres ter bevordering van de plantengroei, wordt zowel ’s nachts als overdag toegepast tot vele uren per etmaal.
 Astrometrie
tak van de sterrenkunde die zich tot doel stelt de plaats van de objecten aan de hemel nauwkeurig te bepalen.
 ATF
afdeling Akoestiek en Thermische Fysica (K.U.Leuven)
 Atmosfeer
ca. 300 km hoge luchtlaag rond de aarde, dampkring.
 Atopie
voorbeschiktheid voor allergieën.
 ATR-waarde
aanrijking ten opzichte van referentiewaarde
 Attributief risico
fractie van het aantal ziektegevallen dat kan worden toegeschreven aan blootstelling.
 AWV
Administratie Wegen en Verkeer
 AWW
Antwerpse Waterwerken

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door