Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 CO2-equivalent (CO2-eq)
meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen ('global warming potential') van broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, waartegen andere broeikasgassen gemeten worden. Bv. omdat bij eenzelfde massa gas het opwarmend vermogen van CH4 25 keer hoger is dan dat van CO2, stemt 1 ton CH4 overeen met 25 ton CO2-equivalenten.
 COBELPA
vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton
 CODA
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
 Code van de goede landbouwpraktijken
praktijkhandboek met heel veel nuttige tips, technieken en aanbevelingen waarmee individuele land- en tuinbouwers aan de slag kunnen om mee de basiskwaliteit te helpen respecteren.
 Cogeneratie
gelijktijdige opwekking van elektriciteit en nuttige warmte.
 Collector
afvalwaterleiding die de gemeentelijke riolering verbindt met een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 Collineariteit
lineair evenredig verband
 Command and control-regelgeving
traditionele regelgeving waarbij men het gedrag van de doelgroep wil sturen via geboden en verboden. De handhaving van deze regelgeving gebeurt via traditionele controlemechanismen.
 Compartiment
plaats waar milieugevaarlijke stoffen kunnen terechtkomen, bv. bodem, lucht, water…
 Compressor
toestel om stoffen, met name gassen samen te persen (te comprimeren). Compressoren worden nder andere gebruikt om een drukverschil te leveren, i.e. een drijvende kracht die het gas van het beginpunt naar het eindpunt doet stromen.
 Conditioneren
elke mogelijke voorbehandeling (met inbegrip van tijdelijke externe opslag, verkleinen, compacteren of sorteren) voordat bedrijfsafvalstoffen gerecupereerd, verbrand of gestort worden. Bij radioactief afval bestaat de behandeling uit het vastleggen van de verontreiniging in een matrix die verspreiding van het materiaal of straling tegengaat, dit voorafgaand aan de tijdelijke opslag of definitieve berging.
 Congeneren (van dioxines en PCB's)
stoffen met een vergelijkbare basisstructuur waarin één of meer waterstofatomen vervangen zijn door één of meer chlooratomen op verschillende posities. Op die manier vormen de dioxines en de PCB's respectievelijk een groep van 210 en 209 congeneren.
 Constante prijs
prijs in een bepaald basisjaar, bv. 1990. Door economische parameters (bv. bruto binnenlands product, bruto toegevoegde waarde, productiewaarde) te berekenen in constante prijzen wordt het effect van inflatie en prijsschommelingen weggewerkt.
 CONSUM
Contaminant Surveillance System
 Containerveld
landbouwareaal dat gebruikt wordt om planten te telen in containers (potten)
 COP
conference of parties
 COPD
chronic obstructive pulmonary disease
 CORSIA
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
 Cr
chroom
 CREG
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 crt
creatinine
 Cryptorchidie
niet uit de buikholte ingedaalde teelballen.
 CT
computed tomography
 CT-scan
'Computed Tomography scan'. Radiodiagnostische techniek waarbij het beeld met behulp van een computer wordt berekend uit een veelheid van radiologische projecties.
 Cu
koper
 Cultuur & historie - beleving
omgevingen die herkenbaar zijn, verbonden met de eigen regio of stad en duidelijk tot stand gekomen door de mens.
 Current Legislation scenario (CLE)
Europees scenario voor modellering dat de geschatte emissies geeft in 2020 rekening houdend met de toekomstige economische ontwikkelingen in elk land en de verwachtte emissiereducties resulterend uit de reeds goedgekeurde wetgeving.
 Cyclodiënen
groep organochloorbestrijdingsmiddelen waaronder aldrin, dieldrin, endrin, chloordaan, hepta-chloor en endosulfan.
 CZV
chemisch zuurstofverbruik
 DAB
digital audio broadcasting

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.