Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 HIPS
high impact polystyreen
 Historisch permanent grasland
halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones.
 Historische bodemverontreiniging
verontreiniging die tot stand gekomen is vóór de inwerkingtreding van het bodemsaneringsdecreet (vóór 29 oktober 1995).
 Historische visrechten
zijn vastgelegd in het gemeenschappelijk visserijbeleid en geven aan de lidstaten het recht om te vissen in gebieden waar ze al van oudsher visactiviteiten uitoefenen.
 Hitte-eilandeffect
fenomeen waarbij de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Daardoor worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd.
 Hittegolf
een periode van minstens vijf opeenvolgende dagen waarin de maximale dagtemperatuur telkens 25°C of meer bedraagt, en waarin bovendien drie dagen lang de temperatuur er boven de 30°C stijgt.
 Hittegolfgraaddagen
som van de overschrijdingen van de dagelijkse maximum- en minimumtemperaturen boven de drempelwaarden van respectievelijk 29,6 °C en 18,2 °C, voor de hittegolfdagen (volgens de definitie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) in de periode 1 april tot 30 september in een jaar.
 HIVA
Hoger Instituut voor de Arbeid
 Hoofdvervoerwijze (= hoofdvervoermiddel)
vervoermiddel waarmee de grootste afstand van een verplaatsing wordt afgelegd.
 Hotel
vestiging geëxploiteerd door een toeristische handelsonderneming. Deze vestiging heeft ten minste 4 kamers en/of accommodatie voor ten minste 10 personen. Er wordt een hotelservice aangeboden en er wordt voor minstens één nacht logies verstrekt. Het concept 'hotelservice' houdt in dat aan volgende voorwaarden gelijktijdig moet worden voldaan: het logies moet in de praktijk courant voor één nacht gehuurd kunnen worden; de mogelijkheid tot ontbijt moet aanwezig zijn; kamerlinnen (lakens, handdoeken …) kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld; op aanvraag worden dagelijks de kamers gekuist en de bedden opgemaakt. Tot de categorie hotels behoren ook inrichtingen die de benaming dragen van hotellerie, motel, pension, gasthof en auberge.
 HRF
Hoge Raad voor Financiën
 HSP
hotspotregio
 HST
hoge snelheidstrein
 Huishoudelijk afval
alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden. Huishoudelijk afval bestaat uit de selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de niet-selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (met name huisvuil, grofvuil en gemeentevuil).
 Huishouden
alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of willen voeren.
 Huisvuil
alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen (met uitzondering van de selectief ingezamelde fracties).
 HVI
verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval
 Hybride aandrijving
maakt gebruik van minstens twee energiebronnen of aandrijvingen (zoals bv. een verbrandingsmotor en een elektrische motor).
 Hybride wagen
wagen die gebruik maakt van minstens twee energiebronnen of aandrijvingen (zoals bv. een verbrandingsmotor en een elektrische motor).
 Hydromorfologie
omvat allerlei fysische eigenschappen van de oppervlaktewateren: meandering, verval, aard van het sediment, afwisseling van diepten en ondiepten (pool-riffle patroon), aard van de oeverzones, oeverstructuur ...
 Hydronautstudie
opvolger van de vroegere totale rioleringsplannen (TRP's) waarbij computergestuurd een plan wordt opgesteld van het rioleringsstelsel op basis van een databank met meerdere indicatoren en met een modellering van het fysisch gedrag van water.
 Hypospadie
abnormaal uitmonden van de urinebuis onderaan de penis.
 Hz
hertz

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door