Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Chlorofyl
complexe chemische verbinding met een groene kleur (bladgroen) die een centrale rol speelt in de omzetting van lichtenergie in chemische energie in planten.
 Chromatide
deel van een chromosoom. Elk chromosoom bevat twee chromatiden elk afkomstig van een ouder. Een menselijke cel heeft 23 chromosomen (dus 46 chromatiden).
 Chromosoom
bestaat uit genen of eenheden van het erfelijk materiaal. De meeste genen bevatten instructies voor de vervaardiging van eiwitten. De eiwitten hebben een enzymfunctie en vormen de verschillende structurele en functionele onderdelen van een cel waarbij ze levensfuncties controleren.
 Chromosoomaberratie
structureel en microscopisch zichtbare schade aan een chromosoom.
 Chronische olievervuiling
olievervuiling die het hele jaar door plaatsvindt. Dit is enerzijds te wijten aan een zeker verlies bij normale scheepswerking en anderzijds aan opzettelijke vervuiling door lozingen van afvalwater of het reinigen van tanks. Vaak wordt met chronische olievervuiling de operationele of opzettelijke olievervuiling bedoeld.
 CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
 CLC2000
CORINE Land Cover versie 2000
 CLE
Centrum voor Landbouweconomie
 Clean development mechanism (CDM)
samenwerkingsverband tussen een industrieland (donorland) en een land in ontwikkeling (gastland; zonder eigen Kyoto-doelstelling). Het donorland investeert daarbij in projecten voor emissievermindering in het gastland, in ruil voor emissiekredieten. Deze kredieten mag het donorland dan optellen bij zijn eigen emissiequotum.
 Cleantech
verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van technologieën die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact minimaliseren. Belangrijk hierbij is het uitzicht op economische toegevoegde waarde in combinatie met milieuwinst.
 CLO
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
 CLO-DvZ
Departement Zeevisserij van het centrum voor landbouwkundig onderzoek
 CMR
carcinogeen, mutageen of toxisch voor voortplanting (reproduction)
 CNG
compressed natural gas
 CO
koolstofmonoxide
 Co-existentie van GGO's in de landbouw
omvat het probleem en de mogelijke oplossingen voor het samengaan van een transgene landbouw en een GGO-vrije landbouw. Tussen beide landbouwsystemen kan een ongewenste uitwisseling van genen optreden, die de zuiverheid en de marktpositie kan aantasten.
 CO2
koolstofdioxide
 CO2-emissierecht
recht om 1 ton CO2 uit te stoten.
 CO2-eq
CO2-equivalent
 CO2-equivalent (CO2-eq)
meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen ('global warming potential') van broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, waartegen andere broeikasgassen gemeten worden. Bv. omdat bij eenzelfde massa gas het opwarmend vermogen van CH4 25 keer hoger is dan dat van CO2, stemt 1 ton CH4 overeen met 25 ton CO2-equivalenten.
 COBELPA
vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton
 CODA
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
 Code van de goede landbouwpraktijken
praktijkhandboek met heel veel nuttige tips, technieken en aanbevelingen waarmee individuele land- en tuinbouwers aan de slag kunnen om mee de basiskwaliteit te helpen respecteren.
 Cogeneratie
gelijktijdige opwekking van elektriciteit en nuttige warmte.
 Collector
afvalwaterleiding die de gemeentelijke riolering verbindt met een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 Collineariteit
lineair evenredig verband
 Command and control-regelgeving
traditionele regelgeving waarbij men het gedrag van de doelgroep wil sturen via geboden en verboden. De handhaving van deze regelgeving gebeurt via traditionele controlemechanismen.
 Compartiment
plaats waar milieugevaarlijke stoffen kunnen terechtkomen, bv. bodem, lucht, water…
 Compressor
toestel om stoffen, met name gassen samen te persen (te comprimeren). Compressoren worden nder andere gebruikt om een drukverschil te leveren, i.e. een drijvende kracht die het gas van het beginpunt naar het eindpunt doet stromen.
 Conditioneren
elke mogelijke voorbehandeling (met inbegrip van tijdelijke externe opslag, verkleinen, compacteren of sorteren) voordat bedrijfsafvalstoffen gerecupereerd, verbrand of gestort worden. Bij radioactief afval bestaat de behandeling uit het vastleggen van de verontreiniging in een matrix die verspreiding van het materiaal of straling tegengaat, dit voorafgaand aan de tijdelijke opslag of definitieve berging.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid