Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Aerosol
gas met daarin fijne vaste stofdeeltjes en/of vloeistofdruppels.
 Aerosolvormingsfactor (aerosol forming potential)
gewichtsfactor voor het berekenen van de bijdrage van gasvorminge emissies tot de secundaire aerosolen (bv. PM10). Deze houdt rekening met de mogelijkheid om vanuit gasvormige emissies deeltjes te vormen, met de depositie van de gasvormige polluenten en met de verhouding in massa tussen primaire gasvormige polluent en secundair aerosol.
 Affakkelen
het voeren van afvalgassen door een brander waarin een vlam wordt onderhouden, zodat de brandbare bestanddelen verbranden voordat zij in de lucht terechtkomen.
 Afkoppeling
technisch jargon bij waterbeleid, waarmee men wijst op het loskoppelen van afvalwater van het oppervlaktewater of van het regenwater. Afvalwater dat apart wordt ingezameld kan immers efficiënter gezuiverd worden.
 AFP
aerosol forming potential
 Afstandsregel
norm uitgedrukt als kritische afstand tussen een verstorend element (functie, activiteit, object) en een ander daardoor gestoord element, bijvoorbeeld tussen een lawaaibron en een woonwijk.
 Afvalpreventie
kwantitatief of kwalitatief voorkomen of verminderen van de productie van afvalstoffen en de schadelijkheid ervan door onder andere reductie aan de bron.
 Afvalrecyclage
zie recyclage
 Afvalstof
elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 Ag
zilver
 Agenda 2000
afspraken gemaakt in het kader van het Europees landbouwbeleid anno 2000.
 AGIV
Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (voorheen OC GIS)
 Agromilieumaatregel
vrijwillige overeenkomst die de landbouwer afsluit met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor een periode van 5 jaar, meestal op perceelsniveau. De overeenkomst kan betrekking hebben op het natuurbeheer op een landbouwbedrijf, het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen, het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethodes of het behoud van de genetische diversiteit. In ruil voor deze extra inspanningen ontvangt de landbouwer een vergoeding van de overheid.
 Ah receptor
intracellulaire arylhydrocarbonreceptor waaraan dioxineachtige stoffen kunnen binden. Binding op deze receptor start een ketting van reacties die leiden tot giftigheid van deze stoffen.
 Akkoord van Bonn
initieel een louter samenwerkingsakkoord tussen de Noordzeelanden bij de bestrijding van olieverontreiniging. Dit werd in 1983 uitgebreid tot de samenwerking bij de bestrijding van verontreinign door schadelijke stoffen.
 AKL
Administratie Kwaliteit van de Landbouwproductie
 Al
aluminium
 Al:Bc-verhouding
verhouding van de concentratie aluminium tot de concentratie van de kationen kalium, natrium, calcium en magnesium in de bodem.
 ALARA
as low as reasonably achievable
 ALB
Administratie Landbouwbeleid
 ALBON
Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 ALP
Administratie Landbouwproductiebeheer (ex-DG3)
 ALT
Administratie Land- en Tuinbouw
 Ambtshalve bodemsanering
ambtshalve bodemsanering door OVAM gebeurt wanneer de persoon die tot bodemsanering moet overgaan dit niet of onvoldoende doet, wanneer noch eigenaar noch gebruiker van de gronden waarop bodemverontreiniging tot stand kwam saneringsplichtig is, of wanneer de bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt en OVAM veiligheidsmaatregelen kan treffen.
 AMF
alternative motor fuels and technologies
 Ammoniak
NH3, bij kamertemperatuur een kleurloos en scherpriekend gas.
 Ammonium
het ion NH4+, waarvan ammoniumbasen en zouten worden afgeleid.
 AMPA
aminomethylfosfonzuur
 AMS
Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij
 Anaërobe vergisting
microbiële omzetting van organisch materiaal in afwezigheid van zuurstof, waarbij methaan (biogas) en koolstofdioxide geproduceerd worden.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door