Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Bodemsaneringsproject (BSP)
studie waarin wordt vastgelegd op welke wijze de bodemsanering zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de best beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat op het vlak van bescherming van de mens en het milieu, en onafhankelijk van de financiële draagkracht van diegene op wie de saneringsverplichting rust.
 Bodemsaneringswerken (BSW)
werken ter uitvoering van een bodemsaneringsproject.
 Bodemval
betonnen of stenen bodemversteviging vaak onder brug of aan de monding van een waterloop. Door een hoog verval (als gevolg van erosiestroomafwaarts bodemval), te dunne waterfilm over bodemval of te hoge stroomsnelheid vormen de meeste bodemvallen een migratiebarrière voor vissen.
 Bodemverontreiniging
aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen, die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.
 Bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt
bodemverontreiniging waarbij contact is of kan zijn tussen de verontreinigende stoffen of organismen en mensen, planten of dieren, en waarbij dit contact zeker of zeer waarschijnlijk schadelijke gevolgen zal hebben voor de gezondheid van mensen, planten of dieren; bodemverontreiniging die een waterwinning nadelig kan beïnvloeden.
 Body mass index (BMI)
afgeleide maat voor vetmassa in het menselijk lichaam gebaseerd op lengte en gewicht.
 Boogseconde
hoekmaat, corresponderend met 1/3 600 van een graad. Een volle cirkel (360 °) telt dus 1 296 000 boogseconden.
 Boomkor
visnet dat aan weerszijden van een vissersvaartuig wordt gesleept. Door de voortstuwing van het schip worden deze netten over de bodem gesleept. De vangstcapaciteit van een boomkorvaartuig wordt in hoofdzaak bepaald door het sleepvermogen van het vissersvaartuig.
 Bouwvrije ruimte
ruimte zonder bebouwingselement.
 Bovengemeentelijk investeringsprogramma
een door de Vlaamse regering jaarlijks goedgekeurde lijst van werken ter realisatie van bovengemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations, overstorten, persleidingen, prioritaire rioleringen en aanverwante activa. Het investeringsprogramma wordt opgesteld overeenkomstig de prioriteiten die door het Vlaamse Gewest worden vastgelegd ten einde de wettelijke waterkwaliteitsdoelstellingen planmatig na te streven. De realisatie van het investeringsprogramma is een opdracht van de NV Aquafin.
 Bq
becquerel
 Braaklegging
maatregel waarbij op een perceel akkerland geen commercieel gewas meer wordt geteeld voor een bepaalde periode, maar dat overwegend begroeid wordt met gras (langdurige periode) of andere groenbedekkers (kortere periode). Hierdoor is het braakperceel veel minder erosiegevoelig dan een perceel dat gecultiveerd wordt.
 Brandstofcel elektrisch voertuig
voertuig met elektrische aandrijflijn die zijn energie haalt uit een brandstofcel, waar gebruik gemaakt wordt van zuurstof en waterstofgas (of methanol) om elektriciteit te produceren
 Branduren
het gemiddeld aantal branduren sommeert de producten van de aangeschakelde fractie van het lampenpark in een tijdsblok met de duur van het tijdsblok en vermenigvuldigt dit met het aantal dagen per jaar. Het corrigeert bijgevolg het potentieel aantal branduren voor de uren van doving.
 BREF
BBT referentiedocumenten. BREF-studies worden op Europees niveau uitgevoerd. Ze beschrijven welke de best beschikbare technieken (BBT) zijn voor een bepaalde industriële activiteit en welke emissiewaarden hiermee samengaan.
 Brent-olie
oorspronkelijke ruwe aardolie gewonnen in het Brent-olieveld in de Noordzee. Vandaag is Brent-olie de maatstaf (benchmark) voor het bepalen van de prijs van soortgelijke olie. Zo wordt de olieproductie in Europa, Afrika en het Midden-Oosten geprijsd op basis van de prijs van Brent-olie.
 Bresvorming
doorbraak van een dijk of een natuurlijke duinengordel
 Broeikaseffect
opwarming van de atmosfeer die ontstaat doordat sommige gassen (broeikasgassen) invallende zonnestraling doorlaten maar de uitstraling van het opgewarmde aardoppervlak afremmen.
 Broeikasgas
gas dat de opwarming van de aarde bevordert. Elk broeikasgas heeft zijn eigen opwarmend effect, relatief t.o.v. CO2. Enkele belangrijke broeikasgassen met hun opwarmend effect of 'global warming potential' (GWP): CO2 (1), CH4 (21), N2O (310).
 Broeikasgasintensiteit
hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten per eenheid van activiteit.
 Bron
gelokaliseerde activiteit die een emissie (stoffen, golven of andere verschijnselen) in het milieu brengt en die een (potentieel) verstorend effect heeft. Men onderscheidt o.a. puntbron, lijnbron, oppervlaktebron en diffuse bron.
 Bronchodilator
medicijn dat een verwijding van de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp) bewerkstelligt en gebruikt wordt bij de behandeling van o.a. astma.
 Bruto (korte) vakantieparticipatie
aantal waargenomen (korte) vakanties op 100 personen van een populatie gedurende 1 jaar.
 Bruto binnenlands elektriciteitsgebruik (BBEl)
alle eindgebruik van elektriciteit in een land of regio, met inbegrip van zelfproductie on site gebruikt, eigenverbruik van de centrales en netverliezen
 Bruto binnenlands energiegebruik (BBE)
totaal primair energiegebruik van een land of regio verminderd met de energie die gebruikt wordt voor de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers. Het is ook de som van het energiegebruik door alle eindgebruikers enerzijds en de energieverliezen (o.a. door transformatie) en het eigen energiegebruik door de energiesector anderzijds.
 Bruto binnenlands product (BBP)
indicator om de economische welvaart van een regio of land aan te duiden. Het is de som van de bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) die wordt geproduceerd in die regio of dat land gedurende één jaar, vermeerderd met productgebonden belastingen minus productgebonden subsidies.
 Bruto eindgebruik van energie
som van de energiegrondstoffen geleverd voor energiedoeleinden aan alle sectoren buiten de energiesector (elektriciteit en raffinaderijen). Dit is inclusief het verbruik van elektriciteit en warmte door de energiesector zelf en de netverliezen bij de productie en distributie van elektriciteit en warmte. Niet inbegrepen is het niet-energetische eindgebruik van de industrie.
 Bruto finaal energiegebruik
som van de energiegrondstoffen geleverd voor energiedoeleinden aan alle sectoren buiten de energiesector (elektriciteit en raffinaderijen). Dit is inclusief het verbruik van elektriciteit en warmte door de energiesector zelf en de netverliezen bij de productie en distributie van elektriciteit en warmte. Niet inbegrepen is het niet-energetische eindgebruik van de industrie.
 Bruto toegevoegde waarde
verkoopwaarde van de productie zonder de bedragen die betaald zijn aan andere producenten voor levering van grondstoffen, halffabrikaten en diensten die nodig zijn voor de productie.
 Bruto vloeroppervlakte (BVO)
som van de aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van het beschermd volume van een gebouw. Het beschermd volume is het te klimatiseren volume van een gebouw, bepaald op basis van de buitenafmetingen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door