Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Biologische waarderingskaart
inventarisatie en evaluatie van het biologisch milieu. De inventarisatie gebeurt aan de hand van een vooraf gedefinieerde lijst van karteringseenheden, die staan voor vegetatietypen, grondgebruik en kleine landschapselementen. De evaluatie is een 'best professional judgement' gebaseerd op zeldzaamheid, vervangbaarheid, kwetsbaarheid en biologische kwaliteit van de biotopen.
 Biomagnificatie
verhoging van de concentratie aan chemische stoffen in organismen als gevolg van doorstroming doorheen de verschillende trofische niveaus van de voedselpiramide.
 Biomassa
biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.
 Biomerker
meting in het menselijke lichaam of ander biologisch medium, die een beeld geeft van ofwel de blootstelling aan polluenten (inwendige dosissen van polluenten of hun metabolieten) ofwel vroegtijdige biologische effecten (biomerker van effect).
 Biomonitoring (mens)
om blootstelling en effecten van toxische stoffen bij de bevolking in te schatten, wordt ondermeer biologische monitoring toegepast, waarbij de vaststelling van het geïntegreerde blootstellingsniveau berust op metingen van de inwendige dosis van een stof in bloed, urine of andere biologische media. Om de inwendige blootstelling te koppelen aan vroegtijdige omkeerbare effecten, kunnen bovendien biomerkers van effect gemeten worden.
 Bioregulatie
het langs metabolische weg uitscheiden van lichaamsvreemde stoffen.
 Biota
levende organismen.
 Biotechnologie
technologie waarbij levende organismen of substanties van levende organismen worden ingezet om goederen of voeding te produceren. De rode biotechnologie staat voor medische toepassingen, de witte voor industriële biotechnologie en de groene voor toepassingen in de landbouw.
 Biotisch
uit levende organismen bestaand.
 Biotoop
concreet landschapselement ingenomen door een levensgemeenschap.
 BIPT
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
 BIRA
Brussels Instituut voor Ruimte-Aëronomie
 BIV
belasting op de inverkeersstelling
 BKG
broeikasgas
 Blauwe Vlag
ecolabel voor stranden, jachthavens en binnenwateren met een hoge milieustandaard en goede sanitaire en veiligheidsvoorzieningen.
 BLIVO
biologische landbouw
 BLO
benutte landbouwoppervlakte
 Blootstelling
mate waarin de mens of het ecosysteem in contact komt met verontreiniging of verontreinigende stoffen opneemt.
 blootstellingsbiomerker
blootstellingsbiomerker geven weer welke gehalten aan specifieke vervuilende stoffen in de mens worden teruggevonden.
 Blootstellingsroute
de route waarlangs de mens of het ecosysteem in contact komt met verontreiniging of verontreinigende stoffen.
 Bloso
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
 BMI
body mass index
 BMM
Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
 BNZ
Belgisch gedeelte van de Noordzee
 BO
beheersovereenkomst
 Bodem
vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de andere bestanddelen en organismen die zich erin bevinden.
 Bodemas
as die na de verbranding op de bodem van de oven achterblijft.
 Bodemerosie door water
totale hoeveelheid bodemmateriaal die onder de invloed van regen en afstromend water wordt losgemaakt en over een bepaalde afstand wordt getransporteerd.
 Bodemsanering
behandelen van bodemverontreiniging door het opstellen en uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek, indien nodig gevolgd door het opstellen van een bodemsaneringsproject, het uitvoeren van bodemsaneringswerken en het eventueel verzekeren van nazorg.
 Bodemsaneringsnorm
niveau van bodemverontreiniging waarvan bij overschrijding ernstige nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken en de functies die deze vervult. De bodemsaneringsnormen zijn afgeleid op basis van gezondheidsnormen en zijn omwille van verschillen in blootstelling gedifferentieerd in functie van het bodemgebruik (natuur, landbouw, wonen, recreatie, industrie) en van de bodemsamenstelling (gehalte aan organische stof en aan klei). De bodemsaneringsnormen zijn vastgelegd in bijlage 4 van het VLAREBO.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door