Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 WLD
work loss day
 WMMM
Wet Mariene Milieu Marin
 WMO
World Meteorological Organisation
 Woonuitbreidingsgebied
indeling voorzien in de ruimtelijke planning die in principe bedoeld is als reserveruimte voor woningbouw. Als er geen ruimte meer voorhanden is in het 'gewone' woongebied, kunnen ze verkaveld worden.
 Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP)
testprocedure om de CO2-uitstoot, het brandstofverbruik en de actieradius van lichte voertuigen te meten. Deze testprocedure, in voege sinds september 2018, weerspiegelt beter de werkelijke rijomstandigheden dan de verouderde NEDC-test en resulteert dan ook in een meer realistische (hogere) schatting van het verbruik en de uitstoot. De test is wereldwijd geldig.
 WOUDC
World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre
 WTCB
Wetenschappelijke en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
 WVC
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
 Zandsuppletie
werk waarbij het strand lokaal wordt opgespoten en/of opgehoogd met zand dat veelal in zee gewonnen wordt. Klassieke suppleties houden een massaopspuiting op het droogstrand in. Profielsuppleties zijn suppleties waarbij het zonde onder zijn natuurlijk profiel over droog- en natstrand uitgespreid wordt. Voedingsbermen zijn onderwatersuppleties
 Zeedag
voor schepen die reizen maken van meerdere dagen is in principe de duur van 1 kalenderdag op zee gelijk aan 1 zeedag. Afhankelijk van de soort visserij wordt hiervan afgeweken.
 Zeegra
Invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten
 Zeehengelen
recreatieve visserij waarbij vanaf een boot met een niet-geautomatiseerde hengel wordt gevist. De gevangen vis wordt enkel voor persoonlijk gebruik aangewend.
 Zeevaart
synoniem voor zeescheepvaart
 Zeggenvegetatie
vegetatie waarvan de samenstelling gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van Kleine zegge. Zegge (Carex) is een geslacht van zowel bladverliezende als groenblijvende kruidachtige planten, behorende bij de cypergrassenfamilie. Zegge komt in veel habitats voor, met een voorkeur voor vochtige grond.
 Zelfproducent (van elektriciteit)
bedrijf dat naast haar hoofdactiviteit zelf ook elektriciteit produceert voor eigen gebruik en eventuele verkoop aan anderen (meestal aan elektriciteitsproducenten en -leveranciers).
 Zeq
zuurequivalent
 Zn
zink
 ZOA
zeer open asfalt
 ZOA-C2
zeer open asfalt, in de volksmond fluisterasfalt.
 Zoetwatergrens
grens in de kustzone waar het zoutgehalte overeenstemt met dat van het zoete rivierwater.
 Zoneringsplan
kaart waarop voor elke woongelegenheid aangegeven is of de afvalwaterzuivering openbaar dan wel individueel moet gebeuren.
 Zonnebrandactiespectrum
verloop van de gevoeligheid van de huid voor zonnebrand als functie van de golflengte.
 Zonnegedrag
algemene term om gedrag t.o.v. zon te duiden: zonnebaden, spelen en werken in de zon, dragen van aangepaste zonnekledij, gebruik van zonnecrème …
 Zoöbenthos
dierlijke bodemorganismen.
 Zuiveringsgraad
percentage van de bevolking waarvan het afvalwater in een RWZI gezuiverd wordt.
 Zuiveringsrendement van de RWZI
verhouding tussen de op een RWZI verwijderde vuilvracht en de inkomende vuilvracht (influent).
 Zuurequivalent (Zeq)
eenheid om de verzuringsgraad van verontreinigende stoffen te meten. Deze eenheid staat toe om de verschillende verzurende stoffen met elkaar te vergelijken. Eén zuurequivalent komt overeen met 32 gram zwaveldioxide, 46 gram stikstofdioxide of 17 gram ammoniak.
 Zuurtegraad
zie pH.
 Zuurvormend vermogen
of potentieel zuurequivalent (= pot. Zeq). Eén mol H+-ionen is gelijk aan één zuurequivalent. Aangezien 1 mol of 64 g SO2 rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding kan geven tot de vorming van 1 mol H2SO4 - waarin 2 mol H+-ionen beschikbaar zijn - komt 64 g SO2 potentieel overeen met een verzurend effect van 2 equivalenten (pot. Zeq van 1 mol SO2 = 2). Vermits 1 mol of 64 g NO2 aanleiding kan geven tot de vorming van 1 mol HNO3, kan 46 g NO2 potentieel een verzurend effect hebben van 1 equivalent. Evenzo heeft 1 mol of 17 g NH3 in de bodem na nitrificatie maximaal een verzurend effect van 1 equivalent.
 Zware metalen
hieronder worden vaak de volgende acht elementen verstaan die door de Derde Noordzeeconferentie als prioritair worden beschouwd: As, Cd , Cr , Cu , Hg , Pb , Ni en Zn.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.