Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 VLOPS
Vlaams Operationeel model voor Prioritaire Stoffen
 Vluchtige organische stoffen (VOS)
heterogene groep van organische stoffen die bij normale omgevingstemperatuur en
-druk hoofdzakelijk gasvormig zijn (voornamelijk koolwaterstoffen, en gehalogeneerde koolwaterstoffen). Deze stoffen vormen de basis van vele reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, verven, lakken, lijmen ...
 VMM
Vlaamse Milieumaatschappij
 VMOS
Vlaamse modal shift studie
 VMW
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
 VN
Verenigde Naties
 VNK
Veiligheid Nederland in kaart (project rond schade en risico dat in Nederland loopt)
 Vochttrap
natuurlijke drainagegraad van de bodem. Deze wordt in de Belgische Bodemclassificatie weergegeven als een lettercode (a-i) na de lettercode van de bodemtextuur.
 Voederefficiëntie
verhouding van de output (vlees, mest, melk, eieren) tegenover de input in veevoeder voor een bepaald stof.
 Voertuigkilometers
totaal aantal kilometers afgelegd door een bepaalde categorie van vervoermiddelen binnen een zekere tijdsspanne.
 Vogelrichtlijngebied
speciale beschermingszone aangewezen bij besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EG), met het oog op het behoud van de vogelstand.
 VOKA
Vlaams Economisch Verbond
 VOLT
Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie
 Voorraad
hoeveelheid niet-hernieuwbare energiebron waarvan geologen het bestaan weliswaar al hebben aangetoond, maar die nog niet technologisch en economisch winbaar is.
 Voorzorgsbeginsel
men wacht niet op een wetenschappelijke consensus over het oorzakelijke verband tussen verontreiniging en effecten om een mogelijk probleem aan te pakken, ernstige aanwijzingen zijn voldoende.
 Voorzorgswaarden (visserij)
imperatieve minimum- (voor biomassa) en maximumwaarden (voor visserijsterfte), die erop gericht zijn een duurzame visserij te garanderen.
 VOS
vluchtige organische stoffen
 vPvB
very persistent and very bioaccumulative
 VREG
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
 Vrije tijd
omvat de bezigheden die het individu vrijwillig onderneemt, hetzij om zich te ontspannen, zich te vermaken of om zich verder te ontwikkelen, nadat hij voldaan heeft aan zijn beroepsverplichtingen en aan zijn gezins- en sociale verplichtingen.
 VRT
Vlaamse Radio- en Televisieomroep
 Vruchtbaarheid
statistisch meetbare, dat wil zeggen werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door individuen, (echt)paren, bepaalde groepen of gehele bevolking.
 Vruchtbaarheidsgraad
verhouding tussen levende geboorten en de vrouwelijke bevolking van 15 tot 49 jaar.
 VS
verborgen stromen
 VSD-model
very simple dynamic model
 VUB
Vrije Universiteit Brussel
 Vuilvracht
a) hoeveelheid verontreinigende stof of zuurstofbindende stoffen welke per tijdseenheid geloosd wordt/worden; b) hoeveelheid verontreinigende stof of zuurstofbindende stoffen die getransporteerd wordt/worden in een open of gesloten leiding (bv. riool) of een waterloop.
 VVS
Vereniging Voor Sterrenkunde
 VVSG
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
 W
watt

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.