Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Vervuilingseenheid (VE)
geloosde vuilvracht berekend aan de hand van een afvalwaterheffingsformule.
 Verwarringstechniek
bestrijdingstechniek tegen de plantenetende insecten in de landbouw, waarbij vrouwelijke feromonen worden verspreid zodat de mannelijke insecten de vrouwtjes niet meer vinden. Dit sluit het aanvullend gebruik van insecticiden grotendeels uit en is bovendien ook soortspecifiek zodat geen andere organismen worden getroffen.
 Verzekering natuurrampen
sinds 1 maart 2006 goedgekeurd doro de federale regering - via de brandverzekering. Onder andere de artikels 68-1-68-8 van de wet van 17 september 2005 tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst en de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen in werking getreden.
 Verzilting
indringen van brak of zilt grondwater tot in de wortellaag van de bodem. Hierdoor stapelen zouten zich op in de bodem.
 Verzurende emissie
zie potentieel verzurende emissie
 Verzuring
gezamenlijke effecten en gevolgen van vooral zwavel- en stikstofverbindingen (zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak) die via de atmosfeer in het milieu worden gebracht.
 VEV
Vlaams Economisch Verbond
 VGM
Vlaams grondwatermodel
 VHA
Vlaamse Hydrografische Atlas
 VHBP
Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma
 ViA
Vlaanderen in Actie
 VIB
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
 Vireg
Vlaams Instituut Rationeel Energiegebruik
 Visbestand of visstock
op zichzelf staande populatie van vissen die het voorwerp uitmaakt van commerciële bevissing. Doorgaans gedefinieerd in termen van soort en gebied, bv. het kabeljauwbestand in de Noordzee, de tongstock in de Ierse Zee. Het gebruik van de term impliceert dat de populatie min of meer geïsoleerd is van gelijkaardige populaties van dezelfde soort in andere, desgevallend aangrenzende gebieden.
 VISI
visionair scenario
 VITO
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 viWTA
Vlaams instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
 vkm
voertuigkilometer
 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
categorie van gebieden uit het Decreet Natuurbehoud, waarbinnen een specifiek gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. Dit beleid is gericht op handhavingen en ontwikkeling van hoogwaardige natuur waarbij de natuurfunctie bovengeschikt is aan andere functies.
 Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA)
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma beheerd door de Vlaamse regering, rond thema’s die verband houden met natuur (ontwikkeling, behoud, beheer ...).
 Vlaams natuurreservaat
beschermd gebied dat door de Vlaamse regering, in uitvoering van het Natuurdecreet, wordt ‘aangewezen’ op gronden die het Vlaams Gewest in eigendom of in huur heeft of die het daartoe ter beschikking stelt.
 Vlaamse Ruit
gebied dat zich uitstrekt tussen de steden Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven.
 VLAREA
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 (BS 16-4-1998). Deze eerste VLAREA werd vervangen bij besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 (BS 30-04-2004).
 Vlarebo
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering
 VLAREM
Vlaams reglement milieuvergunningen
 Vliegas
fijne as van de verbranding van afvalstoffen die wordt opgevangen bij de ontstoffing of een andere behandeling van de rookgassen.
 Vliegtuigbeweging
landen of opstijgen van een vliegtuig.
 VLIF
Vlaams Landbouw Investeringsfonds
 Vlinderbloemigen
gewassen zoals klaver, luzerne die door symbiose extra stikstof in de bodem brengen en daarnaast ook eiwitrijk zijn.
 VLM
Vlaamse Landmaatschappij

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.