Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 Best Beschikbare Technieken (BBT)
verzameling van technische maatregelen die bedrijven in staat stellen om het meest doeltreffend te werken op vlak van bescherming van mens en milieu. De maatregelen dienen voorhanden te zijn (dus niet experimenteel) en de kosten ervan moeten in verhouding staan tot het resultaat en draagbaar zijn voor de betrokken bedrijfstak.
 Bestrijdingsmiddel
zie pesticide
 Bèta-straling
straling bestaande uit bètadeeltjes, dit zijn negatief geladen elektronen of positief geladen positronen.
 Betalingskrediet
krediet in de begroting dat de toestemming geeft om eigenlijke betalingen te doen. Het is met de betalingskredieten dat rekening gehouden wordt bij het opstellen van een begrotingsakkoord.
 Bevolking op arbeidsleeftijd
bevolking van 15 tot 64 jaar.
 BFE
Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België
 BFR’s
brominated flame retardants (gebromeerde vlamvertragers)
 BI
betrouwbaarheidsinterval
 BIAC
Brussels international airport company
 Bijlage I soort
soort waarvoor speciale beschermingsmaatregelen moeten worden genomen, zoals het aanwijzen van speciale beschermingsgebieden.
 Bijvangst (discards)
ongewenste vangst van niet commerciële vissoorten en zeedieren of niet-commerciële lengtes (te kleine vissen) van de commerciële vissoorten of zeedieren, die overboord wordt gezet.
 Bijzondere lozingsvoorwaarde
specifieke voorwaarden met betrekking tot afvalwaterlozingen opgelegd aan een bepaald bedrijf, rekening houdende met de reële lokale waterkwaliteit.
 Bilges
water-oliemengsel (85/15) dat ontstaat door condensatie en oliemorsingen in de machinekamer, insijpeling van zeewater dat wordt gecontamineerd met olierestanten en ook het resultaat is van olie-waterafscheiding in de sludgetank
 Bio-accumulatie
opstapeling van lichaamsvreemde stoffen in plantaardige en dierlijke weefsels.
 Bio-ETBE
Ethyl Tertiair Butyl Ether van biologische oorsprong
 Bio-indicator
organisme dat gebruikt wordt om de aanwezigheid van contaminanten of hun effecten te duiden.
 Bio-WKK
warmtekrachtkoppeling (WKK) met gebruik van biobrandstoffen i.p.v. fossiele brandstoffen.
 Bioassay
biologische effectmetingen.
 Biobed
kuil die wordt uitgegraven in de bodem, met een laag klei bedekt en die met een mengeling van stro, turf en aarde wordt gevuld. Het biobed moet het water en spoelwater bij reinigen van de spuittoestellen opvangen en zorgt er dank zij deze mengeling voor dat mogelijk verlies van producten of spoelwater wordt tegengegaan. De resten worden vervolgens op natuurlijke wijze in het biologische bed afgebroken.
 Biobeschikbaarheid
fractie van een polluent die door organismen kan worden opgenomen.
 Biobrandstof
vloeibare of gasvormige brandstof voor vervoer die geproduceerd is uit biomassa.
 Biochemisch zuurstofverbruik
hoeveelheid zuurstof per liter verontreinigd water die micro-organismen nodig hebben om de afbreekbare organische stoffen af te breken (biochemische reactie). Standaard wordt de bepaling uitgevoerd bij 20 °C gedurende 5 dagen.
 Biocide
werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, één of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden. Biociden worden ingedeeld in 4 hoofdgroepen: 1) ontsmettingsmiddelen en algemene biociden (behandeling lokalen); 2) conserveringsmiddelen (houtbehandeling, behandeling bouwmaterialen, behandeling voedingswaren); 3) plaagbestrijding (rodenticiden, algendodende middelen, behandeling van lokalen, insecticiden binnenshuis); 4) andere (bv. aangroeiwerende middelen).
 Biodiversiteit
variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van o.a. terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.
 Biogeen aerosol
aerosol van biologische oorspong. Concreet gaat het over virussen, bacteriën, endotoxines, (delen van) pollen en (schimmel)sporen.
 Biogeografische populatie
bv. van een vogelsoort; uit een bepaald broedgebeid afkomstige populatie (groep) van vogels die niet of nauwelijks (genetische) uitwisseling heeft met andere populaties.
 Biologisch productieve oppervlakte
of biocapaciteit, deel van de aarde of de zee met een relevante activiteit van fotosynthese of biomassa-productie.
 Biologische bestrijding
gewasbescherming zonder gebruikmaking van chemische bestrijdingsmiddelen.
 Biologische landbouw
landbouwproductiemethode met veel aandacht voor de natuurlijke kringloop in alle verschillende stappen van de voedselproductie. Bodemvruchtbaarheid, een ruime stofwisseling en organische bemesting zijn typische kenmerken. In de veeteelt ligt de nadruk op dierenwelzijn, preventieve gezondheidszorg en biologisch geteeld veevoeder. Hierdoor worden in de biologische productiemethoden geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo's gebruikt. Deze bepalingen zijn wettelijk vastgelegd.
 Biologische stikstoffixatie
omzetting van luchtstikstofgas door bodembacteriën zodat deze stikstof beschikbaar is voor plantengroei.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door