Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 BEG
bruto elektriciteitsgebruik
 Beheersovereenkomst
overeenkomst waarbij de grondgebruiker zich vrijwillig ertoe verbindt gedurende een vooraf bepaalde termijn een vooraf bepaalde prestatie te leveren gericht op het bereiken van een betere basismilieukwaliteit, tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding (ten laste van de overheid), binnen de perken van de begroting.
 BEIR
Biological Effects of Ionizing Radiation (Verenigde Staten)
 Bekkencomité
overlegorgaan dat per stroomgebied de visie voor integraal waterbeheer ontwikkelt en realiseert vanuit verschillende invalshoeken zoals milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en economische sectoren.
 Beladings- en bezettingsgraad
mate waarin een bepaald voertuig bezet of beladen is met personen, uitgedrukt in aantal, of met goederen, uitgedrukt in ton.
 Belasting oppervlaktewater
vuilvracht die uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomt, na eventuele zuivering op een openbare RWZI. Dit wordt gespecificeerd naar parameter en/of naar doelgroep.
 Belastingsbasis
basis waarop de belasting geheven wordt. Deze basis kan een activiteit zijn, een product of dienst, een winst, een huis ...
 Beleidscyclus
analytische structuur die schematisch de beleidsprocessen weergeeft. In MIRA-BE worden vijf grote schakels onderscheiden: de agendavorming, de beleidsvorming, de oordeelsvorming, de beleidsuitvoering en de resultaten.
 Beleidsevaluatie
wetenschappelijke analyse van een bepaald beleid (of een deelveld van beleid), dat op basis van criteria wordt beoordeeld, en op grond waarvan aanbevelingen worden geformuleerd.
 Beleidsinstrument
middel/hefboom van de overheid om de doelgroepen te overtuigen, te verplichten, aan te zetten tot de uitvoering van een maatregel. Traditioneel worden volgende instrumenten onderscheiden: juridische instrumenten (vergunningen, decreten, verboden …), economische instrumenten (heffingen, subsidies …) en sociale instrumenten (convenanten, overeenkomsten, sensibiliseringsacties …).
 Beleidsketen
analytische structuur die de beleidscyclus vereenvoudigt. MIRA-BE onderscheidt 4 schakels: de planfase, de operationaliseringsfase, de uitvoeringsfase en de resultaten. Zie ook beleidscyclus.
 Beleidskrediet
krediet in de begroting dat de beschikbaar gestelde beleidsruimte weergeeft voor het aangaan van verbintenissen.
 Beleidsmaatregel
zie maatregel.
 Beleidsproces
ontwikkeling en/of opeenvolging van acties die het beleid vormgeven.
 Beleidsrespons
maatregelen en instrumenten die de overheid inzet om voor een bepaald thema een al dan niet expliciete milieudoelstelling te verwezenlijken. Een responsindicator illustreert de omvang en alertheid van de respons van de overheid.
 Beleidsstijl
min of meer constante wijze van besluitvorming over maatschappelijke problemen door de overheid. Het gaat om gestandaardiseerde werkprocedures waarmee politieke problemen worden vertaald in beleid en op grond waarvan het beleid vervolgens feitelijk operationeel wordt uitgevoerd.
 Belgisch aansluitende zone
zeestrook die grenst aan de territoriale zee en waarvan de breedte zich uitstrekt tot maximaal 24 zeemijl, gemeten vanaf de basislijn. In België behoort de eerste 12 zeemijl tot de territoriale zee en de laatste 12 zeemijl tot de exclusief economische zone (EEZ). In de aansluitende zone beschikt België over bijkomende toezichtsbevoegdheden.
 Belgisch continentaal plat (BCP)
gebied in de Noordzee waar België het uitsluitend exploratie- en exploitatierecht van niet-levende rijkdommen van bodem en ondergrond (bv. zand- en grindontginning) heeft. Het sluit zeewaarts aan op de territoriale zee en heeft dezelfde afbakening als de Belgische visserijzone en de exclusieve economische zone (EEZ).
 Belgische biotische index (BBI)
index ter beoordeling van de biologische waterkwaliteit, steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het water. De indexwaarde schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit).
 Belgische Noordzeewateren
omvat de territoriale zee en de exclusieve economische zone (EEZ) zoals vastgelegd in de wet EEZ (1999).
 Belgische visserijzone
gebied in de Noordzee waar België het uitsluitend exploratie- en exploitatierecht heeft op levende rijkdommen (bv. vis). Het sluit zeewaarts aan op de territoriale zee en heeft dezelfde afbakening als het Belgisch Continentaal plat en de exclusief economische zone.
 Belgocontrol
autonoom overheidsbedrijf belast met luchtverkeersleiding en diensten voor de burgerluchtvaart in België en Luxemburg.
 Bemalen
kunstmatig verwijderen van overtollig water met een watermolen (gemaal).
 Bemestingsnorm
maximale hoeveelheid stikstof of fosfor die onder de vorm van dierlijke, kunst- of andere mest mag worden toegediend op landbouwgrond.
 Benchmarking
zoeken van de beste technologie door vergelijking met andere installaties én de afspraak om de eigen installatie te verbeteren om de beste technologie te evenaren.
 Benthisch organisme
brengt (deel van) z'n levenscyclus door nabij de bodem. Bij Mariene benthos is dit de zeebodem. Op basis van levenswijze en grootte wordt het benthos ingedeeld in vijf groepen nl. microbenthos, meiobenthos, macrobenthos, epibenthos en hyperbenthos.
 Benthos
groep van organismen die in of op de bodem van zoete of zoute wateren leeft.
 Benzeen
organisch-chemische aromatische verbinding (C6H6) die zeer stabiel is en kankerverwekkend.
 Berging radioactief afval
langetermijnbeheer door isolatie van het radioactief afval van mens en milieu zodat er geen actieve tussenkomst van toekomstige generaties meer nodig is.
 Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
bodemonderzoek waarin de ernst van de bodemverontreiniging wordt vastgesteld. Het onderzoek beschrijft de aard, de hoeveelheid, de concentratie en de oorsprong van de verontreinigende stoffen of organismen, de mogelijke verspreiding daarvan, het gevaar op blootstelling voor mensen, planten, dieren en grond- en oppervlaktewater, en een prognose van de spontane evolutie van de verontreinigde bodem.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door