Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

 l
liter
 LA50
mediaanwaarde van de ogenblikkelijke geluidsniveaus over een bepaalde tijd.
 Lachgas
distikstofoxide of N2O, een gas dat bijdraagt tot het broeikaseffect.
 LAeq
A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau, energetisch gemiddeld niveau dat rekening houdt met frequentieafhankelijkheid van de gevoeligheid van het menselijk oor.
 LAeq, 1s, max
maximale waarde van het LAeq bepaald per seconde, sluit zeer kortetermijnfluctuaties uit, is vergelijkbaar met gemeten LAmax met trage tijdsmiddeling.
 LAeq, 24uur
LAeq over het volledige etmaal, 24 uur.
 LAeq,T
A-gewogen equivalent geluidsniveau, kwadratisch gemiddelde geluidsdruk over een periode T.
 Lage NOx-brander
type brander met lage NOx-emissies. Het principe is veelal gebaseerd op een verlaging van de verbrandingstemperatuur, vermits stikstofoxiden vooral bij hogere temperaturen worden gevormd.
 Landing and take-off cyclus (LTO-cyclus)
omvat de vliegtuigactiviteiten die onder een hoogte van 3000 voet plaatsgrijpen. Dat zijn taxiën voor het vertrek, opstijgen, landen en taxiën bij aankomst.
 LAnight
A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau (Laeq) tijdens de nachtperiode. De nachtperiode kan wijzigen volgens de bron. Er zijn andere definities mogelijk voor wegverkeer, luchtvaart (23 u tot 7 u), spoorverkeer en industrie. Een Europese richtlijn poogt deze verscheidenheid te verkleinen maar slaagt daar niet volledig in.
 Ldan
A-gewogen dag-avond-nacht geluidsniveau, een gewogen sommatie van het geluidsdrukniveau overdag, s’ avonds en ’s nachts waarbij de avondwaarde en de nachtwaarde respectievelijk 5 dB(A) en 10 dB(A) wordt opgeteld.
 LDAR
leak detection and repair
 Lden
LAeq gepenaliseerd met 10 dB voor de nachturen en 5 dB voor de avonduren, komt tegemoet aan de behoefte aan rust tijdens de avond en de nacht.
 Ldn
A-gewogen dag-nacht geluidsniveau, een gewogen sommatie van het geluidsdrukniveau overdag en het geluidsdrukniveau ’s nachts waarbij eerst bij de nachtwaarde 10 dB wordt opgeteld.
 Leasing voertuig
strikt genomen een voertuig dat wordt gehuurd op lange termijn. Dit dient evenwel ruimer geïnterpreteerd te worden omdat het vaak meer de eigenschappen van een financiering dan van een huur heeft.
 Legionellose
ook veteranenziekte genoemd. Dit is een ontsteking van de longen door de legionellabacterie. De blootstelling aan de bacterie gebeurt door installaties waarin deze bacterie groeit en waarbij er aërosolvorming is zoals bij koud en warmwatervoorzieningen, luchtbevochtigingssystemen, bubbelbaden, koeltorens en fonteinen.
 Leidingwater
water geleverd door de openbare drinkwatermaatschappijen.
 Lenswater
zie bilges
 Levende kern
vorm van ruimtelijke ordening waarbij op wijkniveau per inwoner een bepaalde oppervlakte voorzien wordt voor groen, wonen, ontspanning, winkelen en werken. Het beheer van stromen en netwerken zoals water, energie, transport, natuur, hernieuwbare bronnen, grondstoffen en materialen steunt op de driestappenstrategie: 1. preventief en zuinig milieu- en ruimtegebruik, 2. maximaal gebruik en productie van lokaal hernieuwbare bronnen, en 3. maximaal voorkomen van hinder en afwenteling van lasten. Er is de mogelijkheid tot doorgedreven innovatie, zoals alternatieve woonvormen (bijvoorbeeld kangoeroewonen). Energieproductie wordt georganiseerd op wijkniveau in plaats van op het niveau van individuele woningen. Levende kernen kunnen onder andere gerealiseerd worden door het aanpakken van stadskankers of door inbreiding.
 LIBIOFUELS
Liquid Biofuels in Belgium in a global bio-energy context
 Lichthinder
overlast die mens of natuur ondervinden van kunstlicht, hetzij in de vorm van regelrechte verblinding, hetzij als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke en nachtelijke activiteiten, hetzij als bron van onbehagen.
 Lichtstroom
hoeveelheid licht uitgestraald in de ruimte door een bron. Eenheid: lumen.
 Lichtvervuiling
verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht.
 Ligdag
elke dag ziekenhuisverpleging die tenminste één nacht behelst d.w.z. een dag die begint voor middernacht en eindigt na 8u 's anderendaags.
 LIN
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
 Lipofiel
in vet oplosbaar.
 Lithosfeer
bovenste vaste laag van de aarde.
 LNE
toenmalig Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 LNG
liquefied natural gas
 Logies voor doelgroepen
jeugdlogies, kuur- en hersteloorden en collectieve logiesvormen (permanente of tijdelijke verblijfsaccommodatie voor toeristen waarbij het verblijven een doelgerichtheid heeft zoals sportkampen, taalstages … of waarbij het verhuren van een accommodatie een nevenactiviteit is zoals onderwijsinstellingen).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door