Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Woordenboek / Natuurverwevingsgebied

Natuurverwevingsgebied

categorie van gebieden uit het Decreet Natuurbehoud, waarbinnen een specifiek gebiedsgericht natuurbeleid gevoerd wordt. Dit beleid is gericht op handhaving en ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden, waarbij andere functies dan natuur (bv. landbouw, bosbouw, militair domein, drinkwaterwinning) nevengeschikt zijn. Binnen natuurverwevingsgebied kunnen de natuurwaarden ruimtelijk verweven zijn (bv. landbouwperceel met weidevogels). Samen met de natuurverbindingsgebieden geven de natuurverwevingsgebieden gestalte aan een Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid