Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Systemen / Voeding / Broeikasgasemissie landbouw en voedingsindustrie

Broeikasgasemissie landbouw en voedingsindustrie

Deze indicator beschrijft de uitstoot van de broeikasgassen methaan (CH4), lachgas (N2O) en koolstofdioxide (CO2) in de Vlaamse landbouw en voedingsindustrie. Deze gassen dragen rechtstreeks bij tot de mondiale klimaatverandering. Om de emissies van de drie broeikasgassen met elkaar te kunnen vergelijken worden ze uitgedrukt in kton CO2-equivalenten (CO2-eq). 

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: januari 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Floor Vandevenne

Aandeel van 11 % in totale broeikasgasemissie

De landbouw en voedingsindustrie hebben samen een aandeel van 11 % in de totale Vlaamse broeikasgasemissie, goed voor 8 602 kton CO2-eq in 2015. Vier vijfde van deze emissies zijn afkomstig van de landbouw (deelsectoren land-en tuinbouw en veeteelt). Ruim twee derde van die 8 602 kton CO2-eq is gekoppeld aan productie die bestemd is voor export. Dat blijkt uit een studie in opdracht van MIRA over de koolstof voetafdruk van ons voedsel.

Verschillend emissieprofiel

In de landbouw zijn biologische, niet-energetische processen de belangrijkste bron van broeikasgassen (zie indicator Emissie van broeikasgassen in de landbouw). Niet CO2 (gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming, aandrijving, gebruik tractor …), maar methaan (CH4) en lachgas (N2O) afkomstig van spijsvertering in herkauwers (CH4), productie en opslag van mest (CH4 en N2O) en bodems (N2O) zijn hier het belangrijkst. Emissies van de voedingsindustrie (incl. tabak en dranken) zijn louter van energetische oorsprong en bestaan voor bijna 100 % uit CO2

Stagnering door stijging veestapel en productie

De landbouw en voedingsindustrie leverde heel wat inspanningen om hun broeikasgasemissie te verminderen. In vergelijking met 1990, 2000 en 2005 leverde dit een absolute emissiereductie op van 25, 8 en 1 %. Een stijging van de veestapel (vanaf 2009) en van de productie in de voedingsindustrie (30 % het laatste decennium) kan de stagnering in de broeikasgasemissie de laatste jaren verklaren.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid