Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Personenkilometers personenvervoer

Personenkilometers van personenvervoer

De transportstromen zijn een maat voor de activiteit van de sector transport. De transportstromen van het personenvervoer worden geëvalueerd aan de hand van de personenkilometers afgelegd met privévoertuigen over de weg (auto, moto en autocar), met het openbaar vervoer over de weg (lijnbus en tram) en met de trein.

Tot 2012 berekende de FOD MV zowel de federale als de gewestelijke data voor het aantal kilometers afgelegd met de auto, moto of autocar o.b.v. data van de gewesten. Maar de federale en gewestelijke administraties beslisten dat vanaf 2013 de gewesten volledig verantwoordelijk werden voor de berekening van het aantal kilometers. De door Vlaanderen gebruikte methodologie verschilt van de vroeger door de FOD MV gebruikte methode. De data voor 2013 zijn dan ook niet vergelijkbaar met de data 2000-2012.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: februari 2018
Actualisatie: Jaarlijks

Openbaar vervoer stagneerde in 2012-2015

De transportstromen van het personenvervoer, uitgedrukt in personenkilometers (pkm), zijn een maat voor de activiteit van de sector transport. In de periode 2000-2006 stabiliseerde het aantal personenkilometers afgelegd met de auto/moto. Sedert 2007 is er terug een stijging van het aantal pkm, met uitzondering van het crisisjaar 2009. In 2012 lag het aantal pkm afgelegd met de auto/moto 10 % hoger dan in 2000. Het vervoer met de auto/moto steeg in Vlaanderen sedert 2000 minder snel dan voorheen. De toegenomen verzadiging van de wegen kan hiervoor een verklaring zijn. De toename van het wegverkeer in het laatste decennium was hoofdzakelijk een gevolg van het groeiende wagenpark. Het gemiddeld aantal jaarlijks afgelegde kilometers per personenwagen kende in 2015 echter een licht dalende trend. Het cijfer voor 2013 kan niet vergeleken worden met de reeks 2000-2012. Niet alleen de methode voor het berekenen van het aantal gereden kilometers is veranderd, ook het bepalen van de bezettingsgraad van de wagens berust op een gewijzigde methode. Die laatste wijziging maakt dat het aantal pkm in 2013 lager is dan in 2012.

Het vervoer per autocar kende een schommelend verloop. Na een eerder stijgende trend met een piek in 2007 keerde deze trend om. Door de gewijzigde methode ligt het cijfer voor 2013 veel hoger dan voor 2012. In de periode 2000-2010 steeg het openbaar vervoer met de lijnbus/tram spectaculair. Een gericht prijzenbeleid en een verruimd aanbod stimuleerden het gebruik. Het aantal personenkilometers verdubbelde. Door bezuinigingen bij de Lijn kromp het aanbod in 2011. Dit leidde tot een kentering. Sindsdien zien we een lichte daling van het aantal personenkilometers, dat 5,54 miljard bedroeg in 2015. Bij het spoor bleef het aantal personenkilometers stijgen tot 2014. Dan lag het aantal personenkilometers met 6,59 miljard 50 % hoger dan in 2000. In 2015 daalde het aantal personenkilometers afgelegd met de trein voor het eerst met 5 % ten opzichte van 2014. Als het openbaar vervoer als geheel bekeken wordt, dan blijkt dat er in Vlaanderen in 2012-2014 een stagnatie optrad voor wat betreft het aantal afgelegde personenkilometers.

Modale aandeel van auto/moto daalde niet verder de laatste jaren

In 2015 was de modale verdeling van het personenvervoer:

  • 79 % voor de auto en moto
  • 7 % voor de lijnbus en tram
  • 8 % voor de trein
  • 6% voor de autocar

In 2000 was de modale verdeling van het personenvervoer:

  • 84 % voor de auto en moto
  • 4 % voor de lijnbus en tram
  • 6 % voor de trein
  • 6% voor de autocar

Het openbaar vervoer realiseerde wel een beperkte modale verschuiving, maar de auto blijft nog steeds dominant. In de periode 2000-2007 daalde het modale aandeel van de auto/moto, maar de laatste jaren wijzigde dat aandeel bijna niet meer.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid