Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Ecoscore van nieuwe personenwagens

Ecoscore van nieuwe personenwagens

De ecoscore is een maat voor de milieuvriendelijkheid van voertuigen en heeft een waarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe beter de milieuprestaties van een voertuig. De ecoscore houdt rekening met de schade veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en met geluidshinder. Naast de directe emissies die vrijkomen tijdens het rijden, wordt eveneens rekening gehouden met de indirecte emissies bij de productie en distributie van de brandstof. De emissies die vrijkomen bij de productie van het voertuig en de recyclage of verwerking na het gebruik, worden niet in rekening gebracht.

Deze indicator toont de evolutie van de gemiddelde ecoscore in Vlaanderen, zowel per type brandstof/aandrijving als per type eigenaar.

Evaluatie: Icon neutraal
Laatst bijgewerkt: juni 2020

De ecoscore stijgt…

De milieuprestaties van het nieuwe wagenpark verbeteren continu. In 2019 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark 69 eenheden. Dit is dezelfde ecoscore als van de nieuwe Belgische vloot en betekent een stijging van 13 eenheden ten opzichte van 2008. Er zijn drie belangrijke redenen voor deze gunstige trend:

  • EU-regelgeving verplicht autofabrikanten om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-uitstoot;
  • De Europese emissiestandaarden (euronormen), die bedoeld zijn om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen (HC), koolstofmonoxide (CO) en fijn stof (PM) te beperken, worden voortdurend strenger;
  • Consumenten kiezen minder vaak voor conventionele dieselwagens, wat de meest vervuilende wagens zijn (zie verder).

De gerapporteerde ecoscores hebben betrekking op alle nieuwe personenwagens ingeschreven in een bepaald jaar, ook deze die in datzelfde jaar terug uitgeschreven werden.

… maar niet snel genoeg om doelstelling 2020 te halen

Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 stelt een gemiddelde ecoscore van 73 als streefdoel voor nieuwe personenwagens tegen 2020. Dit vereist een toename van 4 eenheden in één jaar tijd. Zo een sterke stijging werd echter nooit eerder gehaald. Meer nog, de ecoscore stijgt alsmaar minder snel. In de periode 2008-2011 was de gemiddelde toename 2 eenheden per jaar; in de periode 2016-2019 was dit nog maar 0,5 eenheid per jaar. Dit is te wijten aan:

  • Het testen van nieuwe wagens volgens de WLTP-test sinds september 2017. Deze test is meer realistisch waardoor de gemiddelde uitstoot van eenzelfde wagen hoger ligt dan oorspronkelijk (zie indicator CO2-emissie van nieuwe voertuigen).
  • De populariteit van SUV’s, die gemiddeld zwaarder, krachtiger en minder aerodynamisch zijn dan niet-SUV’s, wat leidt tot een hoger brandstofverbruik.

Nochtans zijn er voldoende wagens op de markt met een hogere ecoscore dan 73, maar het is de consument die beslist of ze deze al dan niet aankopen.

Batterij-elektrische wagens scoren het best

Batterij-elektrische voertuigen zijn met een ecoscore van 83 in 2019 de meest milieuvriendelijke wagens. Schadelijke polluenten worden enkel uitgestoten tijdens de productie van de brandstof; niet tijdens het rijden zelf. Deze wagens kenden in 2019 wel de grootste daling in ecoscore van alle wagens, namelijk een daling met bijna 2 eenheden ten opzichte van 2018. Dit is niet omdat individuele elektrische wagens vervuilender geworden zijn, maar omdat de consument vaker kiest voor modellen die een hoger verbruik hebben.

Brandstofcel-elektrische voertuigen rijden op waterstof. Na batterij-elektrische voertuigen zijn ze het meest milieuvriendelijk, met een ecoscore van 79 in 2019. De ecoscore van wagens op CNG (78) en van (plug-in-)hybrides op benzine (77) was in 2019 amper lager dan deze van brandstofcel-elektrische voertuigen. Met het recente onderzoek dat beweert dat CNG schadelijker zou zijn dan vroeger gedacht (zie indicator Voertuigen op alternatieve energie), wordt nog geen rekening gehouden bij het berekenen van de ecoscore.

Diesel plug-in hybrides hadden in 2019 een gemiddelde ecoscore van 73. Hiermee behaalden ze opnieuw de ecoscore van de eerste jaren van verkoop (2012-2015). Diesel hybrides werden in 2019 niet gekocht, dus kon er ook geen ecoscore berekend worden.

Benzinewagens behaalden in 2019 een ecoscore van 71. Hun ecoscore steeg in de periode 2012-2019 in totaal met 2 eenheden, terwijl dit in de veel minder lange tijdspanne 2008-2011 met 3 eenheden was. Deze tragere verbetering hangt mogelijk samen met de stopzetting van de federale ecopremie voor energiezuinige wagens in 2011.

Wagens op LPG hadden in 2019 dezelfde ecoscore als benzinewagens, ook al is LPG minder milieubelastend. De reden is dat LPG vooral gebruikt wordt als brandstof voor grote wagens, omdat dit financieel voordeliger is.

Dieselwagens vervuilen het meest

Met een ecoscore van 63 scoorden conventionele dieselwagens in 2019 het slechtst. Gemiddeld lag de ecoscore van de nieuwe dieselwagens 8 eenheden lager dan die van nieuwe benzinewagens, ondanks de lagere gemiddelde CO2-uitstoot. Dit is voornamelijk te wijten aan hun hogere NOx-emissie in reële rijomstandigheden.

Dieselwagens vertonen wel de grootste verbetering in ecoscore sinds 2008, namelijk een stijging van 10 eenheden. Dit is vooral te danken aan:

  • Invoering van de Euro 5-norm in 2009, die o.a. de emissie van fijn stof verder limiteerde. Dieselwagens kunnen deze fijnstofnorm enkel halen door de installatie van een ingebouwde roetfilter, die sinds 2011 verplicht is in alle nieuwe dieselwagens;
  • Sterkere daling van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe dieselwagens in vergelijking met nieuwe benzinewagens tussen 2008 en 2019;
  • Invoering van de Euro 6-norm in 2014, die zorgde voor een verdere verstrenging van de NOx-uitstoot bij dieselwagens.

Toch steeg in de periode 2012-2018 de ecoscore van nieuwe dieselwagens minder snel dan voorheen, vermoedelijk door het wegvallen van de federale ecopremie in 2011.

De ecoscore van conventionele dieselwagens (63) is als enige lagere dan de gemiddelde ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark (69). De gedaalde populariteit van dieselwagens (‘ontdieseling’, zie indicator CO2-emissie van nieuwe voertuigen) is dan ook gunstig voor de gemiddelde Vlaamse ecoscore.

Particuliere wagens zijn het meest milieuvriendelijk

Nieuwe particuliere wagens hadden in 2019 een hogere gemiddelde ecoscore (70) dan leasewagens (68) en bedrijfswagens in eigen beheer (68), omdat deze laatste categorieën veel vaker op diesel rijden en het veeleer grotere wagens betreft. Bedrijfswagens in eigen beheer rijden nochtans ook frequenter op alternatieve brandstoffen dan de andere categorieën (zie indicator Voertuigen op alternatieve energie). Het aantal alternatieve wagens is echter te beperkt om te compenseren voor het groot aantal dieselwagens en zware wagens. De mate van stijging van de ecoscore doorheen de tijd is gelijkaardig voor alle drie de categorieën.

Voor meer info over de ecoscore van individuele voertuigen kan u terecht op de ecoscore-website

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door