Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Ecoscore van nieuwe personenwagens

Ecoscore van nieuwe personenwagens

De ecoscore is een maat voor de milieuvriendelijkheid van voertuigen en heeft een waarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe beter de milieuprestaties van een voertuig. De ecoscore houdt rekening met de impact van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende emissies en met geluidshinder. Naast de directe emissies die vrijkomen tijdens het rijden, wordt eveneens rekening gehouden met de indirecte emissies bij de productie en distributie van de brandstof. De emissies die vrijkomen bij de productie van het voertuig en de recyclage of verwerking na het gebruik, worden niet in rekening gebracht. De gerapporteerde ecoscores hebben betrekking op van alle nieuwe personenwagens ingeschreven in een bepaald jaar, ook deze die in datzelfde jaar terug uitgeschreven werden. De ecoscore kon enkel berekend worden voor automodellen waarvoor voldoende gegevens voorhanden waren. De ecoscore wordt zowel besproken per type brandstof/aandrijving als per type eigenaar.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juli 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Greet De Coster

Doelstelling 2020 halen wordt moeilijk

De milieuprestaties van het nieuwe wagenpark verbeteren continu. In 2018 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark 69. Dit is een stijging van 13 eenheden ten opzichte van 2008. Er zijn twee belangrijke redenen voor deze gunstige trend. EU-regelgeving verplicht autofabrikanten om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-emissie. Daarnaast worden de Europese emissiestandaarden (euronormen), die bedoeld zijn om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen (HC), koolstofmonoxide (CO) en fijn stof (PM) te beperken, ook voortdurend strenger.

De ecoscore stijgt alsmaar minder snel: in de periode 2008-2011 steeg de ecoscore jaarlijks met gemiddeld 2 eenheden; in de periode 2016-2018 was dit nog maar 0,5 eenheid. Dit is te wijten aan de stagnatie van de ecoscore van diesel- en benzinewagens, die samen goed zijn voor meer dan 90 % van het nieuwe wagenpark (zie indicator Aantal wegvoertuigen). Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 stelt een gemiddelde ecoscore van 73 als streefdoel voor nieuwe personenwagens tegen 2020. Dit vereist een toename van 4 eenheden in twee jaar tijd, ofwel een gemiddelde jaarlijks toename van 2 eenheden. Indien de huidige trend zich doorzet, zal deze doelstelling niet gehaald worden. De ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark is dezelfde als die van de nieuwe Belgische vloot.

Elektrische wagens scoren het best; dieselwagens scoren het minst goed

Batterij elektrische voertuigen zijn met een ecoscore van 85 in 2018 het meest milieuvriendelijk. Schadelijke polluenten worden enkel uitgestoten tijdens de productie van de brandstof, niet tijdens het rijden zelf. Sinds 2012 is er weinig evolutie in de ecoscore van batterij elektrische voertuigen.

Brandstofcel elektrisch voertuigen rijden op waterstof. Sinds de verkoop van het eerste voertuig in 2014 hebben ze een constante ecoscore van 79. Na batterij-elektrische voertuigen zijn ze het meest milieuvriendelijk. In 2018 waren er onvoldoende gegevens om de ecoscore te bereken.

De ecoscore van wagens op CNG (79 in 2018) is quasi identiek aan deze van brandstofcel-elektrisch voertuigen.

Plug-in hybrides op benzine haalden in 2018 een gemiddelde ecoscore van 75. Dit is lager dan de score van de gewone hybride benzinewagens (77), ook al kunnen plug-in hybrides vaker elektrisch rijden. De lagere ecoscore is te wijten aan het feit dat in deze categorie alsmaar vaker zware voertuigen voorkomen die veel energie gebruiken. Benzine hybrides zijn daarentegen vaker lichtere en meer energiezuinige wagens.

Diesel plug-ins deden het met een gemiddelde ecoscore van 72 in 2018 beter dan in 2017. De huidige ecoscore is echter wel lager dan deze in de periode 2012-2015 (ecoscore van minimum 73), toen er slechts één model diesel plug-in op de markt was die een relatief goede ecoscore had.

Benzinewagens en wagens op LPG hebben beide een ecoscore van 71, nochtans is LPG minder milieubelastend. De reden is dat LPG vooral gebruikt wordt als brandstof voor grote wagens, omdat dit financieel voordeliger is.

Met een ecoscore van 63 in 2018 scoren dieselwagens het slechtst. Gemiddeld lag in 2018 de ecoscore van de nieuwe dieselwagens 8 eenheden lager dan die van nieuwe benzinewagens, ondanks de lagere gemiddelde CO2-uitstoot. Dit is voornamelijk te wijten aan hun hogere NOx-emissie in reële rijomstandigheden. Dieselwagens tonen wel de grootste verbetering sedert 2008, namelijk  een stijging van 10 eenheden. Dit is vooral te danken aan de invoering van de Euro 5-norm in 2009, die o.a. de emissie van fijn stof verder limiteerde. Dieselwagens kunnen de fijn stof norm enkel halen door de installatie van een ingebouwde roetfilter. Sinds 2011 zijn alle nieuwe dieselwagens ermee uitgerust. Ook de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe dieselwagens daalde meer dan van nieuwe benzinewagens tussen 2008 en 2018. Sinds 2014 is de Euro 6-norm van kracht . Deze zorgde voor een verdere verstrenging van de NOx-uitstoot bij dieselwagens. In de periode 2012-2018 steeg de ecoscore van nieuwe benzine- en dieselwagens minder snel dan voorheen, vermoedelijk door het wegvallen van de federale ecopremie voor energiezuinige wagens.

Diesel hybrides hadden in 2017 dezelfde ecoscore als conventionele dieselwagens (64), ondanks het feit dat ze een gedeelte van de tijd elektrisch rijden. De reden is dat het gewicht van diesel hybrides gemiddeld hoger was dan dat van dieselwagens, waardoor ze meer brandstof gebruiken. Voor 2018 kon geen ecoscore bekend gemaakt worden bij gebrek aan gegevens.

Particuliere wagens zijn het meest milieuvriendelijk

Particuliere nieuwe wagens hadden in 2018 een hogere gemiddelde ecoscore (70) dan leasewagens (67) en bedrijfswagens in eigen beheer (68), omdat deze laatste categorieën vaker op diesel rijden en het veeleer grotere wagens betreft. De mate van stijging van de ecoscore doorheen de tijd is wel gelijkaardig bij alle drie. In 2018 waren 60 % van de nieuwe leasewagens en 40 % van de nieuwe bedrijfswagens diesels, in vergelijking met 13 % van de nieuwe particuliere voertuigen. De vergroening van de autofiscaliteit heeft dus maar een beperkte invloed gehad op de milieuvriendelijkheid van nieuwe lease- en bedrijfswagens (zie indicator voertuigen op alternatieve energie). De gemiddelde CO2-emissie lag wel lager bij lease- en bedrijfswagens (resp. 114 en 120 g CO2/km) dan bij particuliere wagens (125 g CO2/km), omdat de fiscale aftrekregeling in functie is van de CO2-uitstoot (zie indicator CO2-emissie van nieuwe voertuigen). Bedrijfswagens in eigen beheer hebben een hogere CO2-emissie dan leasevoertuigen, omdat ze vaak zwaarder en krachtiger zijn.  

Voor meer info over de ecoscore van individuele voertuigen kan u terecht op de ecoscore-website

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid