Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport / Ecoscore

Ecoscore van nieuwe personenwagens

De ecoscore is een maat voor de milieuvriendelijkheid van voertuigen en heeft een waarde tussen 0 en 100. Zowel de impact van de emissies op klimaatverandering, ecosystemen en gezondheid, als de geluidshinder worden verrekend en gecombineerd in één enkele indicator. Naast de directe emissies die vrijkomen tijdens het rijden, wordt eveneens rekening gehouden met de indirecte emissies bij de productie en distributie van de brandstof. Hoe beter de milieuprestaties van het voertuig, hoe hoger de ecoscore.
De methodologie voor de berekening van de ecoscore werd aangepast in 2012, met enkel een wijziging voor dieselvoertuigen. De NOx-emissies van dieselwagens vertonen namelijk in reële rij-omstandigheden geen daling. Dit werd nochtans voorgeschreven volgens de steeds strengere Euronormen. De aangepaste methode houdt dan ook rekening met een constante NOx-uitstoot van 0,63 g/km voor de dieselwagens van Euro 1 t.e.m. Euro 5. Daardoor ligt vooral de ecoscore van de meer recente en zuinigere dieselwagens lager dan voorheen. Ook Euro 6-dieselwagens presteren minder goed in reële rij-omstandigheden. Men gaat dan ook vanaf de rapportering 2015 (en met terugwerkende kracht voor eerder ingeschreven Euro 6 voertuigen) uit van een hogere NOx-uitstoot van 0,5 g/km voor deze wagens.
De ecoscore van het nieuwe wagenpark is gebaseerd op alle inschrijvingen van nieuwe wagens gedurende een bepaald jaar, ook als die wagens in hetzelfde jaar terug uitgeschreven worden. Om alle indicatoren die betrekking hebben op het nieuwe wagenpark beter op elkaar af te stemmen, maken ook de indicatoren CO2-emissie van nieuwe personenwagens en Aantal nieuwe voertuigen aangedreven met alternatieve energie gebruik van deze aanpak vanaf de rapportering 2015 (en met terugwerkende kracht voor voorgaande jaren).

Evaluatie:
Laatst bijgewerkt: februari 2018
Actualisatie: Jaarlijks

Milieuvriendelijkheid van nieuwe wagenpark op schema om doelstelling 2020 te halen

In 2016 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark 67,5. Dit is een stijging met bijna 12 eenheden ten opzichte van 2008. De milieuprestaties van het nieuwe wagenpark verbeterden continu. EU-regelgeving verplicht autofabrikanten om wagens te produceren met een steeds lagere CO2-emissie. Deze maatregel had een gunstig effect op de gemiddelde ecoscore. Daarnaast had vooral de de facto verplichting van een roetfilter bij dieselwagens door het invoeren van de strengere Euro 5-norm in 2009 een gunstige invloed op de gemiddelde ecoscore. De Euro 6-norm, van kracht vanaf september 2014, zorgde voor een verdere verstrenging van de uitstoot van stikstofoxides bij dieselwagens, die slechts gedeeltelijk wordt meegenomen bij de berekening van de ecoscore van dieselwagens (zie hierboven).

Het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020, een onderdeel van het op 28 juni 2013 goedgekeurde Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, schuift een ecoscore van 73 naar voor tegen 2020 als streefdoel voor de milieuvriendelijkheid van het nieuwe wagenpark. Om dit doel te halen is een toename nodig van 5,5 eenheden in de periode 2016-2020. Dat is dezelfde verbetering als gerealiseerd werd in de periode 2011-2016. Als gevolg van de afschaffing van de federale ecopremie voor energiezuinige wagens begin 2012 daalde de gemiddelde CO2-emissie van nieuwe wagens minder snel dan voorheen, met een minder snelle stijging van de ecoscore als gevolg. Sinds 2013 neemt de stijging wel weer toe, maar in mindere mate dan de jaren voordien. In 2016 kende de gemiddelde ecoscore van nieuwe voertuigen wel een stijging vergelijkbaar met de jaren voorafgaand aan 2012. Als de gemiddelde stijging van 2012 – 2016 zich doorzet, dan behaalt Vlaanderen de doelstelling van een gemiddelde ecoscore voor nieuwe voertuigen van 73. De ecoscore van het nieuwe Vlaamse wagenpark is vergelijkbaar met die van het nieuwe Belgische wagenpark. Die laatste bedroeg ook 67,5 in 2016.

Dieselwagens scoren het minst goed

Elektrische voertuigen zijn het meest milieuvriendelijk. De nieuwe batterij-elektrische voertuigen hebben de hoogste ecoscore, gemiddeld 85 in 2016. Schadelijke polluenten worden enkel uitgestoten tijdens de productie van de brandstof, niet tijdens het rijden zelf. De emissies zijn laag ten opzichte van een vergelijkbaar benzinevoertuig. De laatste vier jaar is er weinig evolutie in de ecoscore van batterij-elektrische voertuigen. Het brandstofcel-elektrisch voertuig, dat gebruik maakt van waterstof, scoort met een waarde van 79 ook hoog. Merk op dat het hier echter maar over een model gaat.
De wagens op aardgas (CNG) en de gewone hybride wagens op benzine kwamen op plaats 2 en 3 (brandstofcel voertuigen niet mee in rekening gebracht omwille van hun zeer lage aantal), met een  gemiddelde ecoscore van respectievelijk 79 en 76 in 2016. De plug-in hybrides op benzine (dit is de overgrote meerderheid, er zijn slechts 2 modellen op diesel) scoren in 2016 gemiddeld 74, wat dus lager is dan de gewone hybride benzinewagens. Dit is opvallend omdat bij plug-in hybrides een groter aandeel elektrisch gereden kan worden. De lagere ecoscore is te wijten aan het feit dat in deze categorie veel zware voertuigen voorkomen die veel energie gebruiken, in tegenstelling tot de categorie van de benzine hybrides, die lichtere en meer energiezuinige wagens bevat. Nieuwe plug-in hybrides zijn vooral ingeschreven als niet-leasing bedrijfswagens (3 op 4 nieuwe plug-in benzine), en zijn doorgaans krachtige zware SUV’s. De populairste modellen bij de niet-leasing plug-in hybrides in 2016 zijn dan ook van het type ‘grote SUV’s’ (bijna 7 op de 10 zijn ofwel BMW X5, Mercedes GLE, Porsche Cayenne of Volvo XC90). Voorheen waren dit vooral kleinere wagens, zoals de Opel Ampera en de Toyota Prius plug-in. Hierdoor daalde de gemiddelde ecoscore van deze wagens. Ter illustratie: het gemiddelde gewicht van gewone hybride benzinewagens bleef ongeveer stabiel in de periode 2012-2016 (+/- 1500 kg), waar dit van de plug-ins zowel een pak hoger is, en in dezelfde periode dan ook nog eens een stijging kende van meer dan 200 kg, tot iets meer dan 2 100 kg gemiddeld in 2016.

De diesel plug-ins deden het met een gemiddelde ecoscore van 70 slechter dan de afgelopen jaren. Voorheen was er slechts 1 diesel plug-in op de markt, nu is er een tweede bijgekomen met een lagere ecoscore.

De laatste 5 jaar steeg de ecoscore van nieuwe benzine- en dieselwagens minder snel dan in de periode 2008-2011, vermoedelijk door het wegvallen van de federale ecopremie voor energiezuinige wagens. Gemiddeld lag in 2016 de ecoscore van de nieuwe dieselwagens 7 eenheden lager dan van nieuwe benzinewagens, ondanks de lagere gemiddelde CO2-uitstoot. Dit voordeel wordt dan ook vooral tenietgedaan door hun hogere NOx-emissie in reële rijomstandigheden. Dieselwagens tonen wel de grootste verbetering sedert 2008 (i.e. een stijging van 11 eenheden in de periode 2008-2016). Dit is ondermeer te danken aan de invoering van de Euro 5-norm die de emissie van fijn stof verder limiteerde. Om te voldoen aan die norm gebruiken autobouwers ingebouwde roetfilters. In 2008 was 44 % van de nieuwe dieselwagens in Vlaanderen uitgerust met een ingebouwde roetfilter, in 2010 was dit al 77 %. Vanaf 2011 waren alle dieselwagens ermee uitgerust. Ook daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe dieselwagens meer dan van nieuwe benzinewagens tussen 2008 en 2016. Ondertussen voldoet in 2016 99 % van de nieuwe dieselvloot aan de Euro 6-norm. Die norm verstrengt voor de dieselwagens de uitstoot van NOx nog verder.

De diesel hybrides scoorden in 2016 nagenoeg hetzelfde als dieselwagens wat milieuvriendelijkheid betreft, ondanks een aandeel elektrisch rijden. Maar de cilinderinhoud en het gewicht van die diesel hybrides waren in 2016 gemiddeld 25 à 26 % hoger dan bij de dieselwagens. De gemiddelde CO2-emissie voor diesel hybride wagens was in 2016 zelfs ietwat hoger (nl. 1,2 g CO2/km) dan deze van nieuwe dieselwagens.

Bedrijfswagens minder milieuvriendelijk dan particuliere wagens

Particuliere nieuwe wagens hadden de hoogste gemiddelde ecoscore, 69 in 2016. Nieuwe bedrijfswagens haalden 66. De score van nieuwe bedrijfswagens lag lager omdat deze vaker op diesel rijden dan particuliere voertuigen. Tussen 2012 en 2015 scoorden de gekochte bedrijfswagens hetzelfde als de nieuwe leasewagens. In 2016 scoorden de gekochte bedrijfswagens meer dan 0,5 eenheden beter. In 2016 waren 83 % van de nieuwe leasewagens en 58 % van de nieuw gekochte bedrijfswagens diesels, in vergelijking met 23 % van de nieuwe particuliere voertuigen. Gemiddeld lag de CO2-emissie in 2016 wel hoger bij particuliere wagens dan bij bedrijfswagens. Beleidsmaatregelen voor bedrijfswagens focussen dan ook voornamelijk op de CO2-uitstoot. Gekochte bedrijfswagens scoorden minder goed naar CO2-emissie dan leasewagens. Gemiddeld zijn deze ook zwaarder en krachtiger dan leasevoertuigen en privévoertuigen.

Meer info over de ecoscore van individuele voertuigen vind u op Ecoscore

Aanvullende info in de indicator CO2-emissie van nieuwe personenwagens.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid