Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Transport

Transport

Transport

De sector 'transport' brengt de evolutie van het vervoer van mensen en goederen in kaart en het brongebruik en de milieudruk die dit vervoer teweegbrengt. De modi wegverkeer, spoor, binnenvaart en in beperktere mate luchtvaart komen aan bod. 

De sector transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering, de fotochemische luchtverontreiniging en de verzuring. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het verkeer en zijn schadelijk voor de gezondheid. 

De sector veroorzaakt ook een grote druk op andere milieuthema’s. Spoor-, lucht- en wegverkeer veroorzaken geluidshinder. Spoor-, water- en weginfrastructuur geven aanleiding tot versnippering en barrièrewerking met een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Ook de verlichting van de wegen zorgt voor hinder. Het toenemende aantal vervoermiddelen veroorzaakt eveneens een toename van het afvalprobleem zodra de voertuigen uit gebruik genomen worden. De marginale milieuschadekosten die de sector transport veroorzaakt zijn belangrijk, maar de marginale externe kosten van transport worden vooral beheerst door kosten veroorzaakt door congestie.

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn drie scenario's uitgewerkt voor het effect van de sector Transport op het milieu in Vlaanderen tot 2030.

Sectorprofiel Transport

Cijfers 'Sectorprofielen'

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.