Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Ammoniakemissie landbouw

Emissie van ammoniak door de landbouw

Deze indicator toont de evolutie van ammoniakemissie (NH3) per emissiebron in de landbouw.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2020
Contactpersoon: Floor Vandevenne

Landbouw zorgt voor 95 % van de ammoniakemissie

In 2018 stootte de landbouw 40 796 ton NH3 uit, of 2400 miljoen zuurequivalenten. Dat komt overeen met 95 % van de totale NH3-emissie in Vlaanderen. Ammoniak is ook de belangrijkste verzurende component: in 2018 wordt  90 % van de potentieel verzurende emissie door de landbouw veroorzaakt door NH3. De rest is afkomstig van stikstofoxiden (9 %) en zwaveldioxide (1 %) (zie indicator potentieel verzurende emissie).

De herziene Europese NEC-richtlijn (2016/2284) legt nationale emissiereductiedoelstellingen voor NH3 vast. In 2020 moet België een reductie van 2 % halen tegenover het referentiejaar 2005, in 2030 is dit 13 %.

Stagnerende emissies

De landbouwsector realiseerde in de jaren 1990-2000 een grote reductie van de NH3-emissies, onder meer door het invoeren van bemestingsnormen. Afbouw van de veestapel, lagere stikstofinhoud van het veevoeder, mestinjectie en directe inwerking van dierlijke mest op akkers en weiden, bouw van emissiearme stallen en toenemende mestverwerking zorgden ook na 2000 voor een daling van de ammoniakemissies. Sinds eind 2003 moeten alle nieuwe en grondig gerenoveerde pluimvee- en varkensstallen emissiearm gebouwd worden voor NH3. Dergelijke stalsystemen zorgen voor een afname van de NH3-emissie per eenheid, wat bijdraagt tot een gestage afname van de totale emissiereductie door stalling en mestopslag in de landbouw.

Het laatste decennium vlakt de emissiereductie van NH3 af. De landbouw tekende  tussen 1990 en 2005 een ammoniakreductie van 52 % op, tussen 2005 en 2018 daalde de emissie met 9 %. Een toename van de veestapel en een hogere NH3-emissie door kunstmestgebruik vanaf 2009 zwakken het gunstig effect van emissiearme stallen en mestverwerking voor een stuk af (zie indicator Veestapel). Naast het aantal toegediende N via kunstmestgebruik spelen ook schommelingen in het type kunstmestgebruik een rol in de NH3-emissie. Vloeibare kunstmest draagt in verhouding meer bij tot de emissie dan bijvoorbeeld ammoniumnitraat.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door