Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Zware metalen in industrieel afvalwater

Lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater

Deze indicator brengt de lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), nikkel (Ni), lood (Pb) en zink (Zn). Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook bruto-emissies genoemd.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Dalende trends

De lozingen van zware metalen door de industrie vertonen een dalende trend tussen 2000 en 2018. Die daling varieert tussen 52 % voor zink en 88 % voor kwik, en dit ondanks een toename van de bruto toegevoegde waarde van de industriële activiteiten, die in 2017 bijna 20 % hoger lag dan in 2003. Mee onder invloed van beleidsmaatregelen (bv. lozingsnormen, milieuheffing op afvalwater) hebben heel wat bedrijven forse inspanningen geleverd om hun lozingen te reduceren. De lozingen van lood vertonen sterke fluctuaties. De grote pieken kunnen vaak teruggebracht worden tot de lozingen van één metaalbedrijf. Voor zink en nikkel heeft de dalende trend zich de laatste jaren niet doorgezet.

Het aandeel van de industriële deelsectoren wisselt van metaal tot metaal. De chemie en de metaalsector hebben voor bijna alle metalen een belangrijk aandeel. De meeste industriële deelsectoren hebben hun lozingen van zware metalen aanzienlijk weten terug te dringen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid