Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / NMVOS industrie

Emissie van NMVOS naar lucht door de industrie

Vluchtige organische stoffen (VOS) is de verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die als gassen of dampen in de omgevingslucht voorkomen. Normaal gezien spreekt men echter over niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Methaan wordt immers apart beschouwd omdat dit een belangrijk broeikasgas is.

Sommige NMVOS zijn kankerverwekkend. Daarnaast kunnen NMVOS een rol spelen in de fotochemische luchtverontreiniging als ozonprecursoren, dragen ze bij aan de vorming van secundair fijn stof en kunnen ze geurhinder veroorzaken.

NMVOS kunnen een natuurlijke oorsprong hebben (bv. naaldbossen), maar ook een gevolg zijn van menselijke activiteiten. De industrie is, samen met de landbouw, de belangrijkste antropogene emissiebron. Anders dan bij de meeste andere luchtpolluenten, komen industriële NMVOS-emissies vrij bij industriële processen zonder verbranding.

Deze indicator toont de evolutie van de industriële uitstoot van NMVOS naar de omgevingslucht.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Greet De Coster

Industriële NMVOS-emissie sterk gedaald

De industrie had in 2018 een uitstoot van 22,4 kton (aandeel van 25 %) in Vlaanderen. In het verleden was de industrie de belangrijkste sector wat de uitstoot van NMVOS in Vlaanderen betrof. Sinds 2015 zijn de industriële en landbouwemissies vergelijkbaar. In 2018 moest de industrie nipt de landbouw laten voorafgaan als grootste emissiebron van NMVOS. De chemie was in 2018 de belangrijkste deelsector (aandeel van 43 %), gevolgd door ‘overige industrie’ (24 %). De andere deelsectoren hadden elk een aandeel van maximaal 12 %.

De industriële NMVOS-emissie daalde sterk vanaf de jaren 90. Ook na 2000 werd nog een aanzienlijke emissiereductie gerealiseerd (64 % in de periode 2000-2018). Door de sterke reductie daalde het aandeel van de industriële NMVOS-emissie in het Vlaamse totaal van 39 % in 2000 naar 25 % in 2018. In 2008 en vooral 2009 werd deze daling mee veroorzaakt door een verminderde activiteit door de financieel-economische crisis. Naast de economische activiteit kan ook een verandering in productiecapaciteit een sterke invloed hebben op de industriële NMVOS-emissie. De sterkste emissiereducties werden tussen 2000 en 2018 genoteerd bij de textiel-, papier en metaalindustrie en bij de deelsector afval & afvalwater (dalingen tussen 80 en 93 %).

Beleidsmaatregelen hebben effect

De sterke daling van de industriële NMVOS-uitstoot is te danken aan een aantal beleidsmaatregelen. Hieronder sommen we er, bij wijze van illustratie, een aantal op.

Het Vlaamse NEC-reductieprogramma werd in 2003 goedgekeurd in het kader van de NEC-richtlijn (National Emission Ceilings, 2001/81/EG). De maatregelen situeerden zich o.a. in de verdere optimalisatie van de verschillende productieprocessen, end-of-pipe technieken en verbetering van de energie-efficiëntie.

De Europese richtlijn 2004/42/EG zorgde voor het aan banden leggen van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde industriële verven, vernissen en coatings (bv. lakken van auto’s) en in producten voor oppervlaktereiniging en -behandeling. Dit had voornamelijk effect op de emissies van de metaal-, hout- en textielindustrie.

In 2008 werd het LDAR-programma (leak detection and repair) opgenomen in VLAREM met als doel fugitieve emissies, die ontstaan door lekverliezen in leidingen, apparaten en (opslag)tanks, te meten en te beheersen. Dankzij de actualisatie van dit programma in 2018 kunnen nieuwere lekdetectietechnieken toegepast worden. Dit programma is vooral van belang voor de chemiesector.

Het actieplan voor de industriële sectoren uit het Luchtbeleidsplan 2030 zet in op een verderzetting van het huidige beleid. Dit wil zeggen dat maatregelen moeten voldoen aan kosteneffectiviteitscriteria. Voor NMVOS wordt een drempel van 6,6 €/kg gehanteerd. Door het reeds gevoerde reductiebeleid is het resterende kosteneffectieve reductiepotentieel in de industrie echter beperkt.

Meer algemene informatie over de NMVOS-emissie in Vlaanderen is te vinden in de indicator Emissie van NMVOS naar lucht.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.