Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / CO2-emissie per industriële deelsector

Totale CO2-emissie per industriële deelsector

Deze indicator geeft de emissie van CO2 in de sector industrie weer, afkomstig van zowel energetisch als niet-energetisch energiegebruik. CO2 is goed voor bijna 86 % van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Industrie verantwoordelijk voor meer dan een vierde van de CO2-uitstoot

De sector industrie is goed voor 27,6 % van alle CO2-uitstoot in Vlaanderen in 2016 of 18,4 Mton CO2, in 1990 was dit 24,3 % of 16,6 Mton CO2. Waar de chemie- en de metaalsector, economisch de twee grootste deelsectoren, in 1990 nog ongeveer elk een derde van de totale CO2-uitstoot van industrie voor hun rekening namen, steeg het aandeel van de deelsector chemie tot 47,4 % en daalde het aandeel van de deelsector metaal tot 30,0 % in 2016. De papier- en textielsector hebben in de industriële uitstoot een zeer laag aandeel van respectievelijk 2,1 % en 1,2 %, economische gezien zijn dit eveneens zeer kleine sectoren. Voeding en overige industrie, waar de bouw deel van uitmaakt, zijn goed voor 8,4 % en 10,7 % van de industriële uitstoot.

Doelstellingen

Met het Europese Energie- & Klimaatpakket beoogt de EU haar totale broeikasgasuitstoot met 20 % te verminderen in 2020 ten opzichte van 1990 of met 14 % in vergelijking met 2005. Vanaf 2005 vallen de CO2-emissies van grote industriële bedrijven onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS). Hiervoor is een globale emissiereductie met 21,3 % voorzien tussen 2005 en 2020. De overige industriële CO2-emissiesbronnen, die niet onder ETS vallen, zijn in België via een Europese verplichting onderworpen aan een reductiedoelstelling van 15 % tegen 2020 t.o.v. 2005. Deze Belgische doelstelling werd eind 2015 vertaald naar reductiedoelstellingen voor de gewesten, Vlaanderen zal haar uitstoot van broeikasgassen verminderen met 15,7 % ten opzichte van het referentiejaar 2005.

Industriële CO2-emissie hoger dan 1990, lager dan 2005

Voor de totale sector industrie is in 2016 de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 gestegen met 12,2 %. De sterkste stijging werd waargenomen in de chemische sector (61 % t.o.v. 1990), de meeste andere sectoren kenden reeds een daling. Enkel in 2009 lag de uitstoot van CO2 lager dan in 1990, maar deze daling kan bijna volledig worden toegeschreven aan de financieel-economische crisis en de gedaalde industriële activiteit. De absolute piek lag in 2004 met 20 735 kton CO2, hierna begon de uitstoot te dalen, maar kende de laatste jaren opnieuw een stijging. Ten opzichte van 2005 is de uitstoot van CO2 in de industrie met 9,6 % of 1 961 kton CO2 gedaald.

Bijna drie vierde van industriële CO2-emissie onder Europees emissiehandelssysteem

Een belangrijk deel van de broeikasgasuitstoot van de sector industrie wordt gereguleerd door het Europees emissiehandelssysteem (ETS). In de eerste handelsperiode, die liep van 2005 tot 2007, viel net geen 50 % van de industriële CO2-uitstoot onder ETS. Door een uitbreiding van het toepassingsgebied steeg dit in de tweede handelsperiode (2008-2012) tot ruim 60%. In de derde handelsperiode die loopt van 2013 tot 2020 valt ongeveer 75 % onder ETS. Bijna de volledige metaal-, chemie- en papiersector vallen onder ETS.

Er zijn momenteel geen resultaten.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid