Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Eco-efficiëntie huishoudens

Eco-efficiëntie van huishoudens

De eco-efficiëntie vergelijkt de milieudruk van de sector huishoudens (= drukindicatoren) met het aantal huishoudens en de consumptieve bestedingen (=activiteitsindicatoren). Er is een verbetering van de eco-efficiëntie wanneer de groeisnelheid van de drukindicator lager is dan de groeisnelheid van de activiteitsindicator (ontkoppeling). De ontkoppeling is absoluut als de drukindicator constant blijft of daalt. De ontkoppeling is relatief als de drukindicator stijgt, maar minder snel dan de activiteitsindicator. Enkel absolute ontkoppeling leidt tot milieuwinst.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Milieudruk grotendeels losgekoppeld van aantal gezinnen en uitgaven

Tussen 2000 en 2016 nam het aantal huishoudens met 15 % toe. De consumptieve bestedingen stegen met 7 % over de periode 2000-2015. De meeste milieuparameters zijn losgekoppeld  van de groei van deze twee indicatoren, zij het in verschillende mate. Zo verminderde de belasting van het oppervlaktewater met biochemisch zuurstofverbruik (BZV) met bijna twee derde tussen 2000 en 2017. Deze daling is te danken aan de uitbreiding en de verbetering van de openbare waterzuivering. De hoeveelheid restafval daalde met ongeveer een zevende tussen 2000 en 2016.

Het energiegebruik van huishoudens is voor een groot deel bestemd voor het verwarmen van de woning en varieert sterk in functie van de buitentemperatuur. Toch is er een dalende trend zichtbaar over de periode 2000-2016. Ook de broeikasgasemissies vertonen een dalende trend. Dit komt door het verminderde energiegebruik voor verwarming en door de omschakeling naar brandstoffen met een lagere koolstofinhoud zoals aardgas en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen zoals hout, warmtepompen en zonneboilers. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. In vergelijking met andere Europese landen heeft België een hoog energiegebruik per woning. Hoewel de isolatiegraad van Vlaamse woningen en penetratiegraad van efficiënte verwarmingsketels toeneemt, blijft een aanzienlijk deel van de woningen slecht geïsoleerd.

Verwarming van woningen is ook de belangrijkste bron van emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en fijn stof (PM2,5) door huishoudens. PAK's en PM2,5 komen vooral vrij bij verbranding van vaste brandstoffen (hout en steenkool). Deze emissies variëren in functie van de buitentemperatuur, maar in tegenstelling tot het energiegebruik en de broeikasgasemissies is er geen duidelijke trend.

Oppervlakte woongebied stijgt sneller dan aantal gezinnen

De oppervlakte gebruikt voor wonen nam tussen 2000 en 2017 met een vijfde toe en steeg dus sneller dan het aantal gezinnen.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid