Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Eco-efficiëntie huishoudens

Eco-efficiëntie van huishoudens

De eco-efficiëntie vergelijkt milieudruk van de sector huishoudens (= drukindicatoren) met het aantal huishoudens en de consumptieve bestedingen (=activiteitsindicatoren). Er is een verbetering van de eco-efficiëntie wanneer de groeisnelheid van de drukindicator lager is dan de groeisnelheid van de activiteitsindicator (ontkoppeling). De ontkoppeling is absoluut als de drukindicator constant blijft of daalt. De ontkoppeling is relatief als de drukindicator stijgt, maar minder snel dan de activiteitsindicator.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: november 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Milieudruk grotendeels losgekoppeld van aantal gezinnen en uitgaven

Tussen 2000 en 2018 nam het aantal huishoudens met bijna 17 % toe. De consumptieve bestedingen stegen met ongeveer 19 % over de periode 2000-2016. Veel milieuparameters zijn losgekoppeld  van de groei van deze twee indicatoren, zij het in verschillende mate. Zo verminderde de belasting van het oppervlaktewater met biochemisch zuurstofverbruik (BZV) met bijna twee derde tussen 2000 en 2018. Deze daling, die te danken is aan de uitbreiding en de verbetering van de openbare waterzuivering, zwakte de laatste jaren wel af. Een kleinere absolute ontkoppeling is er ook voor het watergebruik (daling van 8 % tussen 2000 en 2017) en de hoeveelheid restafval (-16 %).

Ook de broeikasgasemissies vertonen een dalende trend over de periode 2000-2017. Dit komt door het verminderde energiegebruik voor verwarming en de omschakeling naar brandstoffen met een lagere koolstofinhoud zoals aardgas en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen en zonneboilers. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. In vergelijking met andere Europese landen heeft België een hoog energiegebruik per woning. Hoewel de isolatiegraad van Vlaamse woningen en penetratiegraad van efficiënte verwarmingsketels toeneemt, blijft een aanzienlijk deel van de woningen slecht geïsoleerd.

Woningverwarming, en dan vooral verwarming met hout en in mindere mate steenkool, is ook de belangrijkste bron van emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en fijn stof (PM2,5) door huishoudens. Deze emissies variëren in functie van de buitentemperatuur. Voor PM2,5 is er geen duidelijke trend, de PAK-emissies daalden wel met de helft tussen 2013 en 2017. 

Geen ontkoppeling voor ruimtegebruik

Voor ruimtegebruik is er geen ontkoppeling. De oppervlakte gebruikt voor wonen nam tussen 2000 en 2018 met 21 % toe en steeg dus sneller dan het aantal huishoudens.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.