Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Broeikasgasemissies huishoudens

Emissie van broeikasgassen door huishoudens

Deze indicator omvat de directe broeikasgasemissies van huishoudens die gekoppeld zijn aan wonen. Dit zijn de broeikasgassen die rechtstreeks vrijkomen aan en in woningen. De directe broeikasgasemissies van personenvervoer worden niet meegenomen. Deze vallen onder de sector transport. Ook de indirecte emissies die ontstaan in de productie- en distributieketens van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken, worden niet meegenomen in deze indicator.

De indicator omvat de emissies van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Om de emissies van deze gassen met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, worden ze uitgedrukt in kton CO2-equivalenten.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: augustus 2020

Directe broeikasgasuitstoot vertoont dalende trend

In 2018 hadden huishoudens een aandeel van 12,2 % in de totale broeikasgasemissies in Vlaanderen. Het gros hiervan, 95,6 %, ontstond bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor verwarming van de woning en voor warm water. Emissies door lozen van afvalwater en septische putten waren goed voor 2 %. Verder zijn er de emissies van koelmiddelen (koelkasten en airco-installaties) en drijfgas (1,8 %) en emissies door off-road voertuigen zoals grasmaaiers en quads (0,6 %). 94 % van de broeikasgasuitstoot van huishoudens bestaat uit CO2-emissies.

De broeikasgasemissies van huishoudens variëren in functie van de buitentemperatuur. Zo is de daling van de uitstoot in 2017 en 2018 deels het gevolg van de lagere verwarmingsbehoefte t.o.v. het jaar voordien. Bovenop de temperatuursgebonden variatie vertonen de emissies sinds de eeuwwisseling een duidelijk dalende trend. In 2018 was de uitstoot 29 % lager dan in 2000 en 25 % lager dan in 2005. Dit komt door de daling van het energiegebruik voor verwarming en door de omschakeling naar brandstoffen met een lagere koolstofinhoud zoals aardgas en in mindere mate naar hernieuwbare energiebronnen zoals hout, warmtepompen en zonneboilers.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Hoewel de isolatiegraad van Vlaamse woningen en penetratiegraad van efficiënte verwarmingsketels toeneemt, blijft een aanzienlijk deel van de woningen slecht geïsoleerd (zie indicator Energiegebruik van huishoudens).

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 heeft de ambitie om de broeikasgasuitstoot van het woningpark tegen 2030 met 43 % te verminderen t.o.v. 2005. Dit moet onder meer gebeuren via sterk doorgedreven renovatie in lijn met het Renovatiepact 2050, het verderzetten van het energieprestatiebeleid voor nieuwbouw, en het verduurzamen van de resterende energievraag, o.a. via warmtenetten, warmtepompen en zonnewarmte. Een scenariostudie van het Steunpunt Circulaire Economie toont dat circulaire strategieën bij renovatie en nieuwbouw, zoals recyclage en hergebruik van bouwmaterialen, andere constructiemethodes en kleinere woonoppervlaktes, de koolstofvoetafdruk nog extra laten dalen.

Indirecte broeikasgasuitstoot van consumptie is veel hoger dan directe emissies

Naast de broeikasgasemissies die ontstaan bij de huishoudens zelf, komen er heel wat broeikasgasemissies vrij bij de productie en distributie van de energiedragers en de andere goederen en diensten die huishoudens gebruiken. Uit berekeningen met het Vlaams milieu input-outputmodel blijkt dat slechts een vijfde van de broeikasgasuitstoot die veroorzaakt wordt door huishoudelijke consumptie, ontstaat bij de gezinnen zelf (datajaar 2010). Ongeveer de helft hiervan zijn emissies aan de schouw van woningen, de andere helft zijn de emissies aan de uitlaat van wagens. Vier vijfde van de consumptie-gerelateerde broeikasgasemissies ontstaat in de productie- en distributieketens van de aangekochte goederen en diensten (inclusief brandstoffen), grotendeels buiten Vlaanderen. Meer informatie hierover is te vinden bij de indicator Koolstofvoetafdruk.

 

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door