Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Belasting oppervlaktewater huishoudens

Belasting oppervlaktewater door huishoudens

De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en fosfor (voedingsstoffen). Daardoor daalt de ecologische kwaliteit van het water.

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel  de netto-emissie genoemd.

De nadruk ligt hier op de zuurstofbindende stoffen, biochemisch (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV) en de nutriënten, stikstof (N) en fosfor (P).

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Waterzuiveringsbeleid doet belasting van oppervlaktewater door huishoudens dalen

Ondanks het toenemende aantal inwoners in Vlaanderen is de huishoudelijke belasting van het oppervlaktewater in de periode 2000-2018 sterk afgenomen. Die daling varieert van 47 % voor fosfor tot 63 % voor biochemisch zuurstofverbruik. Ze mag toegeschreven worden aan het gevoerde waterzuiveringsbeleid. Het percentage inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt op een openbare RWZI (zuiveringsgraad) is immers sterk toegenomen. Bovendien zijn ook de zuiveringsrendementen van de RWZI's verbeterd en steeds meer woningen die niet op de riolering aangesloten worden, hebben een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, begint echter af te nemen. Wellicht speelt hier vooral de wet van de afnemende meeropbrengsten en wordt het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden steeds kleiner.

Ondanks de positieve evoluties hebben de huishoudens nog steeds een groot aandeel in de totale belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen. In 2018 was dat aandeel  20 % voor stikstof en 53 % voor fosfor.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.