Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Belasting oppervlaktewater huishoudens

Belasting oppervlaktewater door huishoudens

De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en fosfor (voedingsstoffen). Daardoor daalt de ecologische kwaliteit van het water.

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel  de netto-emissie genoemd.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: januari 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Uitbouw riolering en waterzuivering doen belasting van oppervlaktewater door huishoudens dalen

Ondanks het toenemende aantal inwoners in Vlaanderen is de huishoudelijke belasting van het oppervlaktewater in de periode 1990-2016 sterk afgenomen. Het gevoerde waterzuiveringsbeleid zorgde ervoor dat de huishoudelijke belasting van het oppervlaktewater in die periode meer dan gehalveerd is. Het percentage inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt op een openbare RWZI (zuiveringsgraad) is sterk toegenomen. Bovendien zijn ook de zuiveringsrendementen van de RWZI's verbeterd en steeds meer woningen die niet op de riolering aangesloten worden, hebben een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, begint echter af te nemen. Wellicht speelt hier vooral de wet van de afnemende meeropbrengsten en wordt het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden steeds kleiner. De cijfers voor BZV, CZV en P liggen in 2016 iets hoger dan in 2015 wat vooral te maken heeft met de iets minder goede zuiveringsrendementen van de RWZI’s in 2016.

Toch hebben de huishoudens nog steeds een groot aandeel in de totale belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen. Voor stikstof was dat aandeel 19 %, voor fosfor 51 % in 2016.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid