Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Energieproductie / Productie kernafval

Productie van kernafval in nucleaire centrales

Deze indicator vergelijkt de stroomproductie in de vier Vlaamse kerncentrales van Doel met de hoeveelheid laag- en middelactief radioactief afval (categorie A en B) die de centrales produceren. Concreet betreft het de hoeveelheden afval die jaarlijks na conditionering* worden afgevoerd naar NIRAS (Belgoprocess) voor tijdelijke opslag in afwachting van definitieve berging. Ook de productie van hoogactief kernafval wordt besproken.

*Geheel van verrichtingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een conditioneringsmatrix om een vast, compact, chemisch neutraal en niet-verspreidbaar materiaal te bekomen, waardoor het afval kan worden vervoerd en opgeslagen, in afwachting van zijn berging. Conditionering omvat doorgaans het immobiliseren van het afval, door inkapseling in een matrix of door blokkering (inspuiting van een conditioneringsmateriaal in de vrijgelaten ruimtes), en het verpakken van het afval.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2019
Actualisatie: Tweejaarlijks

Verloop laag- en middelactief afval bij nucleaire stroomproductie

In de jaren negentig is de hoeveelheid laag- en middelactief radioactief afval per opgewekte TWh elektriciteit sterk afgenomen in de kerncentrales van Doel (zie figuur). De afvoer naar NIRAS lag in 2000 en 2001 praktisch stil om administratieve redenen. In 2002 kwam er een inhaalbeweging, gevolgd door een stabilisatie rond het midden van het decennium.

Tussen 2005 en 2012 neemt de hoeveelheid afval per geproduceerde eenheid elektriciteit weer stelselmatig toe, vooral als gevolg van de uitgevoerde onderhouds- en aanverwante activiteiten. Een groot gedeelte van het volume laag- en middelactief afval is immers niet direct gebonden aan de hoeveelheid geproduceerde stroom, maar wordt eerder bepaald door werkzaamheden en onderhoud aan de installaties. De laatste jaren lijkt de hoeveelheid afval zich te stabiliseren rond de 6 m3 per geproduceerde TWh elektriciteit. 

De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit in de kerncentrale van Doel kent sinds 2012 een onregelmatig verloop (ietwat gemaskeerd door het gebruik van het 3-jaarlijks gemiddelde). Een aantal oorzaken liggen hieraan ten grondslag (zie stroomproductie in kerncentrales).

Diverse fracties hoogactief afval

De figuur houdt geen rekening met het hoogactief afval (bestraalde kernbrandstof) dat ontstaat bij de herlading van brandstofstaven in de reactoren. De hoeveelheid hoogactief afval die een kerncentrale voortbrengt, is sterk afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de herladingscyclus van de eenheid. De laatste jaren varieerde de massa aan bestraalde brandstofelementen, ontladen uit de reactoren in Doel, jaarlijks tussen de 50 en 95 ton. Deze brandstofelementen liggen op de site in Doel opgeslagen in containers in het Splijtstof Container Gebouw (SCG), in afwachting van de beslissing over het langetermijn beheer. Midden 2019 was de vullingsgraad van het gebouw ongeveer 65%, waarbij dient opgemerkt dat een volledige vulling niet wenselijk is

Voor 1993 werd 311 ton uit Doel opgewerkt in het Franse La Hague om er nog splijtbaar materiaal uit te halen. Het hoogradioactief afval, voornamelijk splijtingsproducten, dat na opwerking overblijft, werd ter plaatse ingebed in borosilicaatglas en vervolgens in roestvrije stalen containers gegoten. In totaal werden 387 glascontainers (voor Doel en Tihange samen) van Frankrijk naar Belgoprocess in Dessel overgebracht waar ze gedurende meer dan 50 jaar worden gekoeld in afwachting van berging in een stabiele geologische laag. Het laatste transport van verglaasd hoogradioactief opwerkingsafval (zogenaamd CSD-V afval) vond plaats op 3 april 2007.

Uit La Hague diende ook nog ongeveer 80 m³ gecompacteerd middelactief langlevend afval terug te keren. Dit afval bestaat uit de resten van structuren van splijtstofelementen (hulzen en eindstukken) en ander metaalafval. Eind 2013 heeft het negende en laatste transport met gecompacteerd afval (CSD-C afval) naar Belgoprocess in Dessel plaatsgevonden.

Midden 2017 vond het eerste transport plaats van verglaasd middelradioactief afval (CSD-B afval) vanuit Frankrijk naar België. Het CSD-B afval bestaat uit effluenten afkomstig van de spoeloperaties in de opwerkingsinstallaties. Midden 2018 volgde dan een tweede en tevens laatste transport van dit type afval. Het CSD-B-afval wordt opgeslagen in gebouw 136 bij Belgoprocess te Dessel, waar ook het andere heropwerkingsafval (het verglaasde hoogactieve afval (CSD-V) en het gecompacteerde middelactieve afval (CSD-C) opgeslagen is) (zie opslag radioactief afval).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door