Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Energieproductie / Emissie per eenheid stroom

Emissie per eenheid geproduceerde stroom

Deze indicator berekent per jaar de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en zware metalen per eenheid netto geproduceerde stroom in Vlaanderen uit warmtekrachtkoppelingen, hernieuwbare bronnen, kerncentrales en conventionele centrales. In tegenstelling tot de andere emissie-indicatoren wordt deze indicator niet beïnvloed door de hoeveelheid stroomproductie. Zo kunnen de resultaten van emissiereducerende maatregelen genomen door de stroomproducenten en de effecten van wijzigingen in het productiepark beter in beeld gebracht worden.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: mei 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Emissies vallen terug per eenheid geproduceerde stroom

Uit de 3 figuren bij deze indicator valt af te leiden dat zowel voor broeikasgassen, verzurende stoffen als zware metalen de emissies terugvielen tussen 1990 en 2017. Tussen de 3 stofgroepen zijn er wel belangrijke verschillen:

  • de broeikasgassen vielen terug met 47 % ten opzichte van 1990, 36 % ten opzichte van 2000 en 21 % ten opzichte van 2010. De uitstoot komt nu op 259 g CO2-eq per kWh;
  • de verzurende stoffen kenden een reductie met 97 % ten opzichte van 1990, 91 % ten opzichte van 2000 en 52 % ten opzichte van 2010. De uitstoot komt nu op 0,0030 Zeq per kWh;
  • de uitstoot van zware metalen viel met 83 % terug ten opzichte van 2000 en 35 % ten opzichte van 2010. De uitstoot komt nu op 20,3 µg per kWh.

De reductiepercentages per eenheid geproduceerde stroom liggen zeker tot 2010 duidelijk hoger dan de uitstootreducties die de gehele deelsector 'elektriciteit & warmte' wist te realiseren doordat de totale netto stroomproductie in Vlaanderen op zich ook toe nam van 36,5 TWh in 1990 over 45,6 TWh in 2000 naar 52,8 TWh in 2010. In 2017 bedroeg dit 45,8 TWh. Bij de totale emissies van de deelsector 'elektriciteit & warmte' werd met andere woorden een deel van het beleidseffect en van de inspanningen van de sector opgeheven door een toegenomen elektriciteitsgebruik en de verhoogde stroomproductie die daarop volgt.

Na 2010 is er een duidelijke verminderde inzet van klassieke thermische centrales en WKK-installaties op fossiele brandstoffen omwille van een sterk gedaalde rentabiliteit. De totale elektriciteitsproductie uit niet-nucleaire centrales bedraagt in 2017 nog 17,2 TWh, dit ten opzichte van 27,434 TWh in 2010 (een vermindering met 37,1 %). De elektriciteitsproductie uit nucleaire centrales (Doel) schommelt de laatste jaren sterk, dit door het herhaaldelijk stilleggen van enkele kernreactoren in Doel. In 2017 bedroeg deze nucleaire productie 20,6 TWh, samen met 2016 was 2017 een van de hoogste elektriciteitsproducties van kerncentrales in de afgelopen jaren. Deze laatste stijging heeft er ook voor gezorgd dat de emissies per geproduceerde eenheid stroom in 2016 en 2017 tot op het laagste peil ooit gedaald zijn.

Voor een verdere bespreking verwijzen we naar de indicatorfiches voor emissies van broeikasgassenverzurende stoffen en zware metalen door de energiesector.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.