Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Overzicht onderzoeksrapporten

Overzicht onderzoeksrapporten

Titel Onderzoekers Verschenen op
Ecologische voetafdruk van Vlaanderen: we leven boven onze stand Stijn Bruers, Bruno Verbeeck, Ecolife 17-06-2010
Aanpassingen aan het emissiemodel voor wegtransport MIMOSA Jean Vankerkom, Ina De Vlieger, Liesbeth Schrooten, Jo Vliegen, Karel Styns, VITO 30-06-2009
Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit Inge Liekens, Leo De Nocker, VITO 29-01-2009
Opstellen analysetool voor bepaling overschrijding kritische lasten in GIS-omgeving L. Janssen & S. Janssen, VITO 30-06-2008
Nieuw concept voor de emissie-preprocessor van BelEUROS (E-MAP) Joachim Maes, Jo Vliegen, Felix Deutsch, Stijn Janssen, VITO 30-06-2008
Uitbreiding Milieukostenmodel voor Vlaanderen met vraag naar warmte en WKK-potentieel Pieter Lodewijks, Nele Renders, Daan Beheydt, VITO 31-05-2008
Inputs en outputs in privétuinen Valerie Dewaelheyns, Hubert Gulinck, KU Leuven 31-05-2008
Afbakening technologiegroepen voor dierlijke activiteiten ten behoeve van het SELES-model Bert Vander Vennet & José Gavilán, ILVO 31-05-2008
Milieudruk in de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005 Sonia Lenders, Joost D’hooghe, Dirk Van Gijseghem, Departement Landbouw en Visserij, AMS 30-04-2008
Uitbreiding van de tool SAVER-LEAP voor scenario-analyses voor de huishoudens Johan Couder, Aviel Verbruggen, UA 28-02-2008
Evolutie van de emissies in water uit corrosie van bouwmaterialen aan de hand van de referentiejaren 1998, 2002 en 2005 Guy Engelen, Leen Van Esch, VITO 31-12-2007
Methode voor het bepalen van de hemelluminantie P. Van Tichelen, K. Remans, G. Meynen, VITO 31-12-2007
Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50 Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels in Vlaanderen G. Decat, G. Meynen, E. Peeters, L. Van Esch, L. Deckx, U. Maris, VITO 31-12-2007
Ecologische en ecotoxicologische betekenis van verontreinigende stoffen gemeten in palingen Caroline Geeraerts, Geert Goemans, Paul Quataert, Claude Belpaire, INBO 30-11-2007
Implementeerbaarheid van isolatieperimeters tussen percelen met transgene en niet-transgene maïs in de context van co-existentie in Vlaanderen Yann Devos, Mathias Cougnon, Dirk Reheul, UGent 30-09-2007
Inschatting van het watergebruik in de landbouw op basis van nieuwe en geactualiseerde kengetallen per landbouwactiviteit Joost D’hooghe, Hilde Wustenberghs, Ludwig Lauwers, ILVO 31-08-2007
Statistische analyse van de meetresultaten van het fysisch-chemisch waterkwaliteitsmeetnet Olivier Thas, UGent 30-06-2007
Biologische veiligheid - verkennende bio-incidentenanalyse in Vlaanderen Bart De Cock, Greet Van Eetvelde, UGent 28-02-2007
Behandelingstechnieken voor bagger- en ruimingsspecie – Wonen in gebakken baggerslib Tom Van Gerven, Bart Van der Bruggen, KU Leuven 30-11-2006
Verkennende studie naar prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten in Vlaanderen Sarah Bogaert, Lieven De Smet, Frederik Verdonck, Karl Van Biervliet, Ecolas en Steven Logghe, Laurent Franckx, TM Leuven en Johan Eyckmans, Simon De Jaeger, EHSAL 30-11-2006
Scenario’s voor de reductie van erosie en sedimentaanvoer in Vlaanderen Annelies Beel, Gerard Govers, Bastiaan Notebaert, KU Leuven 30-11-2006
Waterbeschikbaarheid, waterconsumptie en water-exploitatie-index in Vlaanderen Inge Van Tomme, Dirk Libbrecht, Renaat De Sutter, Ecolas 30-11-2006
Worldwide environmental impacts of consumption and production in Flanders: feasibility of an environmental input-output model for Flanders Bart Jansen, VITO en Joeri Gerlo, UGent 30-09-2006
Toekomstverkenning Landbouw en Milieu - het SELES-model José Gavilán, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem, Departement Landbouw en Visserij, AMS en John Helming, LEI en Stijn Overloop, Tom D'Heygere, Kor Van Hoof, VMM 31-08-2006
Modelbouw en scenario-analyse - Zwevend stof: Optimalisatie van modellering van fijn stof F. Deutsch, J. Vankerkom, L. Janssen, C. Mensink, VITO 31-07-2006
Nutriëntenexcretie door melkvee: geactualiseerde coëfficiënten in dynamisch perspectief Bruno Fernagut, Hilde Wustenberghs, Ludwig Lauwers, ILVO 31-07-2006
Dynamische modellering van streeflasten verzuring voor bossen in Vlaanderen Jeroen Staelens, Johan Neirynck, Gerrit Genouw, Peter Roskams, INBO 31-05-2006
Bouw en ontwikkeling van SAVER-LEAP als tool voor scenario-analyses van energiegebruik en -emissies Johan Couder, Aviel Verbruggen, UA 31-05-2006
Geurhinder door verkeer Toon Van Elst, Gert De Bruyn, Griet Philips, PRG Odournet en Dick Botteldooren, Tom De Muer, Timothy Van Renterghem, UGent 31-05-2006
Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden Wouter Vanneuville, Ruben Maddens, Christophe Collard, Peter Bogaert, Philippe De Maeyer, Marc Antrop, UGent 30-04-2006

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.