Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 9: Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 9: Luchtkwaliteit

Dit hoofdstuk schetst eerst de gebruikte methoden, de modellen en de scenario’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de totale emissies uit de verschillende sectoren die van belang zijn voor de luchtpolluenten (primair) PM10 en PM2,5, stikstofoxiden (NOx), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3). Vervolgens bespreekt het hoofdstuk de resultaten per luchtthema (fijn stof, fotochemische luchtverontreiniging en verzuring).
  • Door geplande en genomen maatregelen voor primair stof en stofprecursoren zullen we in de buurt komen van de Europese normen, maar afbeelding 9 Luchtkwaliteitzullen we deze normen niet overal bereiken. Hiervoor zullen bijkomende lokale maatregelen nodig zijn.
  • De ozonpieken dalen door Vlaamse en Europese maatregelen. Om zowel de streefwaarden voor de volksgezondheid te halen als om de ozonachtergrondconcentratie duurzaam te doen dalen zijn echter verdergaande reducties nodig, tot op mondiale schaal.
  • Klimaatverandering kan de positieve effecten van de verwachte reducties van ozon- en fijnstofvervuiling grotendeels of volledig teniet doen.
  • Om in Vlaanderen de langetermijndoelstelling voor verzurende depositie te halen zijn verdergaande reductiemaatregelen op Vlaams en Europees niveau noodzakelijk. Vooral voor ammoniak kan het Vlaams beleid sterk doorwegen. Een daling van de veestapel en emissiearme stallen zijn stappen in de goede richting.

Lees het volledige hoofdstuk Luchtkwaliteit (pdf).

Natuurverkenning 2030 (NARA) bevat gerelateerde info: hoofdstuk Biotopen (pdf)

Link naar de Indicatorenatlas

kaart website indicatorenatlas

Klik op de kaart en ga naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.