Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 5: Landbouw

Hoofdstuk 5: Landbouw

De toekomst van de landbouwsector hangt af van keuzen in het milieubeleid en van autonome ontwikkelingen. Hoewel landbouw in 2007 economisch slechts 1,2 % van de bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen realiseerde, neemt zij ongeveer de helft van de ruimte in. Door de productiewijze is de landbouw een belangrijke medespeler in de uitstoot van milieuvervuilende stoffen naar lucht en water.
  • Prijsontwikkelingen en het veronderstelde mestbeleid leiden in 2030 tot de afbouw van de rundveestapel. De kweek van varkens en pluimvee kan zich afbeelding 5 Landbouw MVK2030handhaven dankzij de mestverwerking. Dit leidt tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en fijn stof. Deze uitstoot kan met meer dan 15 % dalen bij de afbouw van de veestapel en bijkomende milieumaatregelen in de veehouderij en de glastuinbouw.
  • Enkel met een strenger mestbeleid kan de landbouw de doelstellingen wat betreft stikstof van de Europese Kaderrichtlijn Water mee helpen realiseren. Daarnaast kan gekozen worden voor een landbouw met milieu- en natuurdoelen op erosiegevoelige gronden en langs waterlopen. Een groter aandeel van dit type landbouw leidt tot verminderde uitstoot naar lucht en water, met uitzondering van de uitstoot van fijn stof.

Lees het volledige hoofdstuk Landbouw (pdf).

Link naar de Indicatorenatlas

kaart website indicatorenatlas

Klik op de kaart en ga naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.