Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2014

2014

Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2013

Financiële instellingen en markten kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling door te participeren in of door het aanbieden van duurzame beleggings- en spaarproducten. In opdracht van MIRA (Milieurapport Vlaanderen) actualiseerde Forum Ethibel vzw de tijdreeks van duurzaam sparen en beleggen tot 2013. Het duurzaam beleggen in België daalde met 11 % tot 7,7 miljard euro ten opzichte van 2012. Eindvervaldagen van een welbepaalde soort fondsen lagen aan de basis van deze daling. Het duurzaam sparen steeg in België met 7 % ten opzichte van 2012 tot 3,1 miljard euro.

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2012

Steeds meer overheden overwegen het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren voor de opvolging van hun beleid. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) werd ontwikkeld als antwoord op de kritiek op het gebruik van het bruto binnenlands product (BBP) als welvaartsindicator. Een geactualiseerd MIRA-rapport rapporteert over het verloop van de ISEW voor Vlaanderen en schetst het potentieel en het effectieve gebruik van de index voor de beleidsvoering in verschillende landen en regio’s, waaronder Vlaanderen.

Actualisatie van de geluidsindicatoren

Het rapport bevat een herberekening van de indicatoren voor blootstelling en hinder van de MIRA 2010 rapportering Lawaai. Concreet omvat de opdracht de actualisatie van de indicatoren ‘Geluidsdrukniveau door wegverkeer’, ‘Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid’ en ‘Potentieel ernstig gehinderden door lawaai (alle bronnen)’.

Achtergronddocument Megatrends

Dit achtergronddocument omvat de eindrapporten zoals ze opgemaakt werden bij fase I en II door respectievelijk shiftN en Idea Consult en goedgekeurd door de dienst MIRA. Het laat de lezer toe te reconstrueren hoe fasen I en II precies opgezet en uitgewerkt werden. Dit materiaal diende als input voor de MIRA Toekomstverkenning 2014 Megatrends.

Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen - De jaren 2004-2009 volgens NFA-editie 2010

In de voorliggende studie werd de methode van de NFA-editie 2010 gebruikt, samen met meer gedetailleerde data van de Vlaamse en Belgische administratie, om de ecologische voetafdruk van Vlaanderen te (her)berekenen voor de periode 2004-2009. Volgens deze herberekening bedroeg de voetafdruk van een Vlaming in 2004 9 gha, wat 43 % hoger ligt dan de 6,3 gha berekend volgens de methode van de NFA-editie 2008 (Bruers & Verbeeck, 2010). De beschikbare mondiale biocapaciteit voor 7 miljard mensen wordt geraamd op 1,8 gha per persoon. Indien iedereen evenveel zou consumeren als de gemiddelde Vlaming, zouden we dus meer dan 5 Aardes nodig hebben.

Gezondheidsindicatoren voor blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties

In opdracht van MIRA heeft VITO een studie uitgevoerd over de gezondheidsimpact van ozon. De studie leverde twee indicatoren op om de gezondheidsimpact van ozon in Vlaanderen op te volgen. Enerzijds is de bestaande MIRA-indicator geactualiseerd. Die beschrijft de longfunctievermindering bij verhoogde ozonconcentraties en is relevant voor de leeftijdsgroep van 5 tot 55-jarigen. Anderzijds is een nieuwe indicator ontwikkeld die van toepassing is op oudere personen (>65 jaar). De indicator beschrijft het aantal extra hospitalisaties door verhoogde ozonblootstelling.

Ozonschade aan vegetatie

In opdracht van MIRA voerde VITO in samenwerking met CODA-CERVA een studie uit over ozonschade aan vegetatie. De studie bestaat uit 2 delen: een literatuurstudie en een studie naar de haalbaarheid van een gebiedsdekkende indicator op basis van de ozonflux. De studie toont aan dat de bouwstenen voorhanden zijn voor het uitbouwen van een Vlaams ozondosismodel. Deze bouwstenen zijn het DOɜSE-model (voor berekeningen van depositie en uitwisseling van ozon), het Chimere-model (voor luchtkwaliteitsberekeningen) en het RIO-model (interpolatiemodel voor berekening van gebiedsdekkende ozonconcentraties). De invoerparameters nodig voor deze modellen zijn aanwezig of kunnen worden afgeleid.

Aanpassingen indicator ‘Druk op waterleven door gewasbescherming’

De indicator ‘Druk op het waterleven door gewasbescherming’ behoort al vele jaren tot de set van milieu-indicatoren die MIRA regelmatig opvolgt. De indicator weegt de jaarlijks verkochte hoeveelheid werkzame stof per gewasbeschermingsmiddel naar toxiciteit voor waterorganismen en verblijftijd in het milieu, en wordt uitgedrukt als de som van de verspreidingsequivalenten (Seq). Het is dus een maat voor de risico’s voor het waterleven verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?

De wereldbevolking groeit aan, ontwikkelingsambities nemen toe, de middenklasse breidt uit en de verstedelijking stijgt. Groeilanden hertekenen de wereldorde, zowel economisch als geopolitiek. Maar ook de samenleving wordt op vele vlakken diverser en kwetsbaarder, met groeiende tegenstellingen. Het zijn voorbeelden van megatrends: nu al zichtbare en langdurige veranderingsprocessen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de samenleving én het milieu in Vlaanderen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door