Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2013

2013

Begroting van stikstof- en fosforstromen in de Vlaamse economie

Vlaanderen heeft een overschot aan de voedingsstoffen stikstof en fosfor beschikbaar in afval- en reststromen, zoals huishoudelijk afvalwater, organisch biologisch afval en dierlijke mest. Dit komt onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve landbouw en industrie. Dit overschot van stikstof en fosfor is een knelpunt, maar biedt terzelfdertijd ook een groot potentieel voor hergebruik en recyclage. Dit blijkt uit een nieuw MIRA-onderzoeksrapport uitgevoerd door de Universiteit Gent.

Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen - Actualisatie en uitdieping

Vergroent het belastingstelsel in Vlaanderen? Het antwoord op deze vraag is neen. Sinds 1997 is er geen vergroening meer waar te nemen van het belastingstelsel van toepassing in Vlaanderen. Er is zelfs eerder een lichte evolutie in de tegenovergestelde richting. Dit blijkt uit een nieuw MIRA-onderzoeksrapport uitgevoerd door HIVA-KU Leuven. Op basis van de inkomsten valt een derde van de milieubelastingen van toepassing in Vlaanderen onder Vlaamse bevoegdheid zodat Vlaanderen maar voor een deel impact heeft op de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen.

Haalbaarheidsstudie systeemdynamische modellering en interactie thematische modellering

De Vlaamse Milieumaatschappij, dienst Milieurapportering, startte in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een haalbaarheidsstudie op met als doel de randvoorwaarden voor een dergelijke systeemdynamische modellering te onderzoeken en toe te passen om bestaande thematische modellen te toetsen op inpasbaarheid.

Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario's

Via een onderzoeksopdracht van MIRA ontwierp VITO een prototype van het ATLAS-model. Dit model integreert een transportmodel in het bestaande RuimteModel Vlaanderen. Op die manier houdt het model bij de berekening van toekomstscenario’s rekening met wederzijdse interacties tussen het landgebruik en transport. Na integratie van de gegevens van het Vlaams Verkeerscentrum rond transport in Vlaanderen werd een eerste simulatie gedaan met het ATLAS-model. Daarnaast werden mogelijke toekomstscenario’s verkend.

Nieuwe aanpak voor de statistische trendanalyse van de waterbodemkwaliteit

Op vraag van MIRA introduceerde INBO een methode om op een statistisch verantwoorde manier trends in de waterbodemkwaliteit te analyseren. Het resultaat is het rapport “Een intuïtieve inleiding op de mixed model regressietechniek. De principes van mixed models aan de hand van simulatievoorbeelden en een analyse van twee concrete meetreeksen van het waterbodemmeetnet”

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2011

Andere kijk op welvaart voor een effectiever beleid - Een herziening van het bruto binnenlands product als welvaartsindicator is noodzakelijk om duurzame vooruitgang te meten. Een betere index hiervoor is de Index of Sustainable Welfare (ISEW) die meer rekening houdt met natuurlijk en menselijk kapitaal. De laatste jaren overwegen steeds meer (regionale) overheden het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren voor de opvolging van hun beleid. Een geactualiseerd MIRA-rapport beschrijft het effectieve gebruik van de Index voor Duurzame Economische Welvaart of gerelateerde indicatoren in verschillende landen. Daarnaast bevat het rapport ook geactualiseerde cijfers van de Index voor Duurzame Economische Welvaart voor Vlaanderen.

Modeloptimalisatie voor chemische subcomponenten van het belEUROS-model

Een studie van VITO in opdracht van MIRA geeft inzicht in de verspreiding van de verschillende chemische fracties van fijn stof. Alhoewel het model de totale massa fijn stof vrij goed inschat, blijven accurate modelberekeningen voor de samenstelling van fijn stof moeilijk. Uit de studie blijkt dat primair fijn stof, met lokale oorsprong, een vrij groot aandeel op het totaal lijkt uit te maken.

Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2011

Duurzaam sparen en beleggen tonen hun potentieel. Het solidair en duurzaam sparen verdubbelde in 2011, maar blijft met een marktaandeel van slechts 1,27 % vrij beperkt. Het marktaandeel van duurzame beleggingsproducten nam in 2011 toe tot 9,6 %. Dit blijkt uit de actualisatie van een onderzoeksrapport uitgevoerd door Forum Ethibel vzw in opdracht van MIRA (Milieurapport Vlaanderen).

Bepaling van de best beschikbare grootschalige concentratiekaarten luchtkwaliteit voor België

Grootschalige concentratiekaarten luchtkwaliteit zijn belangrijk voor milieurapportering en tal van luchtkwaliteitdossiers zoals het beantwoorden van vragen van de Europese Commissie, de opmaak van zonegerichte actieplannen, MER-studies, overleg met federaties, sectoren en lokale besturen. Momenteel bestaan er verschillende modellen en technieken om dergelijke concentratiekaarten (PM10, PM2,5, NO2 en O3) en overschrijdingskaarten (PM10) aan te maken. VITO voerde in opdracht van MIRA een vergelijkende studie uit om na te gaan welke modellen en technieken voor welke toepassingen de best mogelijke luchtkwaliteitskaarten geven.

Indicatoren vliegtuiglawaai – situatie 2012

In dit rapport wordt een actualisatie gemaakt van de verschillende indicatoren in verband met vliegtuiglawaai tot en met het jaar 2012 voor de belangrijkste Vlaamse luchthavens. Telkens wordt naast een weergave van de cijfers in tabel- en/of grafiekvorm ook een toelichting gegeven bij de gebruikte indicator als ook een verklaring van de evolutie die deze indicator vertoont over de verschillende jaren.

Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP

Er is binnen MIRA nood aan een rekenmodel dat geschikt is om op lange termijn (tot 2050) en over alle energievraag- en aanbodsfuncties in Vlaanderen heen invulling te geven aan beleidsvragen. Zo een rekenmodel moet ook in staat zijn om specifieke uitdagingen voor Vlaanderen te duiden met betrekking tot energiegebruik, energieproductie en de daarmee gepaard gaande emissies. Dit rekenmodel moet tot slot interacties toelaten met stakeholders, experten en scenariobouwers. Het tijdens deze onderzoeksopdracht gebouwde en in dit rapport voorgestelde EVIV-LEAP model vormt de solide basis van een dergelijk rekenmodel.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid