Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2012 / Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen

Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen

Uitgave 07-08-2012Uit een nieuw MIRA-rapport komt fijn stof naar voor als de meest gezondheidsschadelijke milieufactor. In een vergelijking van de impact van verschillende milieufactoren op gezondheid, is fijn stof goed voor ongeveer drie kwart van de ziektelast en van de externe kosten.

Fijn stof: meeste gezondheidseffecten en grootste kost

In het MIRA-onderzoeksrapport worden de gezondheidseffecten van verschillende milieufactoren belicht: benzeen, koolstofmonoxide, dioxines in voedsel, elektromagnetische velden, fijn stof, ozon, formaldehyde, geluid, hitte, lood, nikkel, arseen, cadmium, omgevingstabaksrook, radon, schimmels en vocht, en UV-straling. De ziektelast wordt uitgedrukt in verloren gezonde levensjaren (DALY's). Deze verloren gezonde levensjaren geven aan hoeveel jaren een persoon verliest door ziekte en/of vervroegde sterfte ten gevolge van een milieufactor. Het berekenen van de verloren gezonde levensjaren (DALY's) of externe kosten maakt het mogelijk om de gezondheidseffecten met elkaar te vergelijken en/of op te tellen.

De ziektelast door de verschillende milieupolluenten samen bedraagt 108 863 DALY's voor de Vlaamse bevolking. Omgerekend per inwoner van Vlaanderen bedraagt dit jaarlijks 5 verloren gezonde levensdagen of iets meer dan een verloren gezond levensjaar in een volledig leven bij een levenslange blootstelling aan de huidige blootstellingsniveaus van de berekende set milieufactoren. Belangrijk hierbij is dat dit gemiddelde waarden betreft. Bij bepaalde gevoelige personen (bv. astmapatiënten) zal de reële impact groter zijn, bij anderen lager. Dit totaal is zo'n 8 % van de totale ziektelast in Vlaanderen. De kosten lopen hiervoor op tot zo'n 3,6 % van het bruto binnenlands product van Vlaanderen. Deze waarden werden berekend op basis van de meest recente blootstellingsgegevens.

Voor zowel ziektelast als kosten blijkt fijn stof de belangrijkste polluent, die verantwoordelijk is voor ongeveer drie kwart van het totaal aantal DALY's. Geluid en omgevingstabaksrook zijn de tweede en derde belangrijkste milieufactor in de berekening van de ziektelast, maar voor de externe kosten nemen omgevingstabaksrook en ozon in omgevingslucht de tweede en derde plaats in.

Het onderzoek werd in opdracht van Milieurapport Vlaanderen (MIRA) uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Figuur: Centrale schatting van het aantal DALY's per jaar in Vlaanderen veroorzaakt door de verschillende milieufactoren

Figuur: Centrale schatting van het aantal DALY's per jaar in Vlaanderen veroorzaakt door de verschillende milieufactoren

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2012/06 - VITO 2012/MRG/R/187

onderzoekers: Jurgen Buekers, Rudi Torfs, Felix Deutsch, Wouter Lefebvre, VITO met medewerking van Myriam Bossuyt, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.