Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2012

2012

Milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen

Milieuverantwoorde productie en consumptie is een van de prioriteiten van het Vlaamse milieubeleid. Om hieraan te kunnen werken moeten beleidsmakers zicht hebben op de milieudruk van de verschillende activiteiten. In opdracht van MIRA bracht VITO de milieu-impact van de Vlaamse productie en consumptie gedetailleerd in kaart. Er werden analyses gedaan voor emissies naar lucht en voor gebruik van materialen. De berekeningen gebeurden met het Vlaams milieu input-outputmodel. Dit model, waarvan de ontwikkeling gecoördineerd werd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), koppelt op een systematische manier economische gegevens aan milieugegevens.

Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater

In opdracht van Milieurapport Vlaanderen (MIRA) bepaalde de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor 22 pesticiden het gebruik in de landbouw en de emissie naar oppervlaktewater. Nieuw in deze studie is de geografische detaillering van het gebruik (per landbouwperceel) voor 12 teeltgroepen waaruit de emissie naar oppervlaktewater is ingeschat. Het verband tussen gebruik en emissie naar oppervlaktewater biedt een belangrijk instrument om het waterbeleid inzake prioritaire stoffen te onderbouwen en te evalueren.

Bodembalans van de Vlaamse landbouw, cijfers voor 2007-2009

De bodembalans van de Vlaamse landbouw kwantificeert de stikstof- en fosforhoeveelheden die door de beroepslandbouw op de cultuurgrond enerzijds worden aangevoerd (via kunstmest, dierlijke mest, andere mest, zaden en plantmateriaal, atmosferische stikstofdepositie, biologische stikstoffixatie) en anderzijds worden afgevoerd (via ammoniakemissie en gewasafvoer). Het verschil tussen aan- en afvoer wordt het overschot op de bodembalans genoemd en kan beschouwd worden als een maat voor de potentiële vervuiling van bodem, lucht en water vanuit de landbouw.

Geluidsdruk door wegverkeer

Actualisering van geluidsdrukniveaus door wegverkeer op basis van geluidskaarten en berekening van potentiële hinder. Onderliggend verslag betreft een herberekening van de blootstelling en hinder voor de MIRA 2010 rapportering.

Indicatoren vliegtuiglawaai – situatie 2010

In dit rapport wordt een actualisatie gemaakt van de verschillende indicatoren in verband met vliegtuiglawaai tot en met het jaar 2010 voor de belangrijkste Vlaamse luchthavens.

Nieuwe editie Indicatorrapport 2011

Jaarlijks publiceert de dienst Milieurapportering (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe editie van het MIRA Indicatorrapport. Dit jaar gebeurt dit op 22 maart 2012, Wereldwaterdag.

Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Vlaanderen: een systeemanalyse

Ons landbouw- en voedingssysteem staat onder druk. De wereldbevolking blijft groeien, hulpbronnen worden schaarser en klimaatverandering ingrijpender. Ondertussen nemen voedingsgerelateerde ziekten zoals obesitas en hart- en vaatziekten verder toe en hebben Vlaamse landbouwers het steeds moeilijker om een opvolger te vinden voor hun bedrijf. Het nieuwe MIRA-AMS topicrapport analyseert de spanningen in het systeem en biedt inspiratie om op een duurzamere manier gezonde voeding te voorzien in Vlaanderen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door